Beques

 

Anualment la Fundació dels Notaris de Catalunya convoca beques en concepte d'ajuda econòmica a l'estudi de l'oposició a l'Acadèmia d'Opositors al Títol de Notari de Catalunya.

La resolució sobre la concessió de les beques és competència del Patronat de la Fundació.

Documentació a aportar

Abans del 30 d'octubre de cada any, l'opositor que desitgi optar a la concessió d'una beca haurà de presentar en la Secretaria de l'Acadèmia, en sobre dirigit al Patronat de la Fundació, la següent documentació:

  • Instància exposant les raons i incloent un breu “currículum vitae” (dades personals, formació acadèmica i qualificacions, cost de la residència habitual quan sigui diferent de la llar familiar i si s'ha gaudit o no d'alguna beca amb anterioritat.)
  • Certificat d'empadronament o justificant del lloc de residència.
  • Declaració de la renda del sol·licitant i de la unitat familiar.
  • Informe del Director de l'Acadèmia o del preparador que el tingui al seu càrrec.

Criteris per a la concessió de beques

La resolució concedint les beques s'adoptarà atenent fonamentalment als següents criteris:

  • Criteri econòmic: tindrà en compte els ingressos del sol·licitant i de la unitat familiar.
  • Criteri acadèmic: tindrà en compte l'aprofitament i progrés en la preparació de l'oposició.
  • Criteri espacial: tindrà en compte les despeses de residència de l'opositor i la necessitat de locomoció des de la residència habitual a l'Acadèmia. Import de les beques

L'import màxim de les beques serà de 600 euros mensuals (beca completa), podent ser graduada en funció dels criteris valorats.

Notificació de la resolució

La concessió de la beca es notificarà a l'opositor abans del 30 de desembre de cada any. No obstant això, la beca concedida serà efectiva des de l'1 d'octubre immediatament previ.

Durada de les beques

Les beques es concedeixen per períodes prorrogables i, llevat de circumstàncies excepcionals, s'extingirà el dret una vegada l'opositor s'hagi presentat a dues convocatòries sense èxit i, en tot cas, al transcórrer el període de cinc anys des de la data inicial del seu gaudi.

Revisió de les beques

Les beques es revisaran pel Patronat de la Fundació durant els mesos de gener i juliol de cada any.

A aquests efectes, l'opositor haurà de presentar al Patronat de la Fundació, mitjançant la Secretaria de l'Acadèmia, en els quinze primers dies d'aquests mesos, un informe redacció per l'esmentat Director o pel seu preparador, que exposi el seu aprofitament acadèmic.