¿Que es la mediació?

 

La mediació és un mètode pacífic de resolució de conflictes, voluntari i confidencial, en el que una tercera persona, el mediador, de forma imparcial i neutral, ajuda les parts implicades per tal que mitjançant el diàleg i la comunicació trobin per elles mateixes la solució més beneficiosa al seu conflicte que sigui vàlida per a tots.      

Es un mètode que no es basa en la confrontació sinó en la col·laboració entre les persones la qual cosa  significa que són els propis interessats els que com a protagonistes prenen les decisions de forma consensuada amb l’assistència del mediador que els guia en el procés promovent el diàleg, escoltant-los i ajudant-los a resoldre les seves diferències però sense poder de decisió.