En el present cas, en el seient d'inscripció el registrador fa constar únicament que per la sentència de divorci s'aprova el conveni regulador, subscrit el dia 9 de novembre de 2009, en el qual s'adjudica la finca referida als excónyuges, per meitats indivises, al favor de les quals la inscriu "per títol d'adjudicació en la liquidació de la societat de guanys amb l'atribució de l'ús de la mateixa als fills N. i A.".

Resolución de 11 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Vitoria n.º 5 a inscribir una escritura de compraventa.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

El present recurs té com a objecte una acta de terminació d'un expedient de represa de tracte successiu respecte d'una participació indivisa d'una finca registral.

Resolución de 11 de marzo de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Madrid n.º 2 a inscribir un acta notarial de un expediente de dominio de reanudación de tracto sucesivo.

Fecha: 
dijous, 11 abril, 2024

III Observatori Notarial de Catalunya: Els documents de protecció de la persona, els matrimonis i la constitució de noves societats assoleixen xifres rècord el 2023

Totes les dades provenen de l’Índex Únic Informatitzat, l’eina tecnològica utilitzada pels notaris per a recollir la informació sobre tots els documents notarials autoritzats

Català

Resolució de 4 d'abril de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, per la qual es determinen les regles d'actuació dels Registres de Béns Mobles i s'aproven les dades dels formularis d'accés al Registre Internacional de garanties sobre material rodant ferroviari i al Registre Internacional de garanties sobre equip aeronàutic.

Fecha: 
dimecres, 10 abril, 2024

Es discuteix en el present expedient si escau rectificar una inscripció ja practicada mitjançant la presentació d'una instància privada, amb signatura legitimada, per un dels hereus del cònjuge de la titular registral ja morta.

Resolució de 5 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat d'El Puerto de Santa María núm. 1, per la qual se suspèn la inscripció d'una instància privada per la qual se sol·licita la rectificació del caràcter amb què consta inscrita una finca registral.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

Resulta del contingut del Registre Mercantil el dipòsit dels comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada corresponents als exercicis 2019, 2020 i 2021. Tots ells en virtut de sengles certificats emesos per l'administrador de la societat dels quals resulta la provació en junta universal i per unanimitat. Els certificats estan signats digitalment pel propi administrador.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora mercantil i de béns mobles de Lleida, per la qual es rebutja la cancel·lació de la pràctica de dipòsits de comptes.

Fecha: 
dilluns, 4 març, 2024

Es planteja en aquest expedient si és possible cancel·lar les hipoteques i totes les altres càrregues que graven una finca registral per mitjà d'una instància privada subscrita pel titular registral de la finca, en la qual sol·licita aquesta cancel·lació "per declaració judicial d'extinció dels drets o anotacions inscrites", entenent el sol·licitant que procedeix aquesta cancel·lació per haver estat concedit a donya M. D. M. E.

Resolució de 4 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Gandia núm. 2, per la qual se suspèn la cancel·lació d'inscripcions d'hipoteca i altres càrregues vigents sobre una finca.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

El registrador analitza en la qualificació els comptes de liquidació de la massa de l'herència del causant, entenent que hi ha error en computar els actius 17 i 18 de l'inventari al 100 %, quan degué ser al 50 %, com resulta de la pàgina 26 del quadern particional.

Resolució d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 6, per la qual es suspèn la inscripció de l'escriptura de protocol·lització i aprovació d'operacions particionales.

Fecha: 
dimecres, 27 març, 2024

És objecte d'impugnació, atorgada el dia 4 de novembre de 2011, i no el dia 6 de novembre de 2024 com per error s'expressa en la qualificació registral impugnada, es va formalitzar la cessió del ple domini de determinada finca a canvi de pagar a la cedent una renda vitalícia consistent en la pensió de cent euros mensuals. La cedent va ser declarada incapaç en sentència de data 12 de gener de 2015.

Resolució de 6 de març de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat de Motril núm. 2 a inscriure una escriptura de cessió onerosa amb constitució de renda vitalícia.

Fecha: 
dimarts, 26 març, 2024

Pàgines

Subscriure a Col·legi Notarial de Catalunya RSS