Resolució de 5 de febrer de 2024, conjunta de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les condicions per a l'enviament centralitzat dels deutes no tributaris gestionades per Departaments Ministerials que constitueixen recursos del pressupost de l'Estat per a la seva gestió recaptatòria, per als intercanvis d'informació que es derivin d'aquesta gestió i altres aspectes relatius a la recaptació en via executiva d'aquests deutes per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Fecha: 
dilluns, 12 febrer, 2024

Resolución de 19 de febrero de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, miedo la que se declara en situación de excedencia voluntaria a la notaría de Sant Antoni de Portamany doña María Dolores Fraile Escribano.

Fecha: 
dijous, 29 febrer, 2024

En la pròpia escriptura objecte de qualificació es manifesta que els dos germans compareixents exerceixen la guarda de fet respecte de don Francesc d'Assís. Referent a això serà aplicable el que es preveu en la Disposició Transitòria II.ª de la citada Llei 8/2021, que disposa que: "Els qui vinguessin actuant com a guardadors de fet subjectaran la seva actuació a les disposicions d'aquesta Llei".

Resolució de 19 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat interí de Chipiona a la inscripció d'una escriptura de partició d'herència.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

Mitjançant el present recurs es pretén la inscripció d'una escriptura de partició d'herència formalitzada pel comptador-partidor designat per la causant, amb base en el testament en què aquesta va instituir hereus als seus tres únics fills, don R. M. C., don J. M. M. C. i don F. A. M. C., (en una novena part els dos primers i en les restants set novenes parts el tercer).

Resolució de 19 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la negativa del registrador de la propietat d'Almendralejo a la inscripció d'una escriptura de partició d'herència.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

Presentades a dipòsit els comptes anuals d'una societat de responsabilitat limitada corresponents a l'exercici 2022, són objecte de qualificació negativa puix que tant de la convocatòria de la junta celebrada com del certificat relatiu a la seva aprovació resulta que la junta general es va convocar i va celebrar en terme municipal diferent al del domicili social, sense que dels estatuts resulti cap previsió sobre aquest tema. Es dona la circumstància que la junta general se celebra amb un quòrum de capital del 90,81 %.

Resolució de 18 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa pel registrador mercantil i de béns mobles de Guadalajara, per la qual es rebutja el dipòsit de comptes d'una societat corresponent a l'exercici 2022.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

El registrador en la seva primera qualificació, respecte de les afeccions a les despeses d'urbanització, que es van cancel·lar per transcurs del termini no procedeix en aquest cas per tractar-se d'una càrrega d'abast ben diferent, que no suposa cap afecció a despeses d'urbanització, sinó tot el contrari, la caracterització de les finques afectades com de possible consideració de cessió obligatòria i per tant amb possibilitat de no estar sotmeses a despeses d'urbanització algun.

Resolució de 18 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Barakaldo, per la qual es denega sol·licitud en instància privada de cancel·lació d'afeccions urbanístiques.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

El registrador suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat, a més de per altres dos defectes que posteriorment van ser esmenats, pel que "ha d'estendre's prèviament nota marginal expressiva que la finca està situada en zona inundable a sol·licitud del titular de la finca", i acompanya a la seva qualificació negativa una certificació registral, amb informació gràfica, acreditativa que la finca està situada en zona inundable.

Resolució de 18 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat de Múrcia núm. 7, per la qual se suspèn la inscripció d'una obra nova per antiguitat.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

La present resolució té per objecte la qualificació negativa d'una sol·licitud de constància registral, per nota marginal, d'una possible afecció d'una finca per via pecuària.

Resolució de 18 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació del registrador de la propietat accidental d'Escalona, per la qual se suspèn la pràctica d'una nota marginal relativa a la possible afecció d'una finca a un futur procediment de partió de via pecuària.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

En el present cas se sol·licita la inscripció de l'adequació de la descripció de la finca 9.378 del terme de Candelaria a la realitat física, mitjançant la incorporació de la georeferenciació alternativa a la cadastral, acreditativa d'aquesta realitat física, sol·licitant a més la inscripció de la rectificació de la seva superfície, per a adequar-la a aquesta georeferenciació, perquè la finca passa de tenir 1.700 metres quadrats, a tenir 1.487,03 metres quadrats.

Resolució de 18 de gener de 2024, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Santa Cruz de Tenerife núm. 4, per la qual es denega la inscripció de la georeferenciació d'una finca registral i la consegüent rectificació de la descripció de la finca, per envair una georeferenciació inscrita prèviament, sense tramitar l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària.

Fecha: 
divendres, 23 febrer, 2024

Pàgines

Subscriure a Col·legi Notarial de Catalunya RSS