Es planteja la inscripció d'una certificació municipal que reprodueix l'acord d'adjudicació al propi Ajuntament d'una parcel·la de 250 metres quadrats a segregar d'una finca registral, titularitat de dos copropietaris que apareixen com apressats en el procediment administratiu de recaptació en què se'n recorda l'adjudicació. Ja que no concorre pressupost legal que habiliti l'actuació unilateral de l'Administració, en tant el Registre no sigui rectificat mitjançant el consentiment del seu titular en escriptura pública o resolució judicial, només pot ser objecte d'embargament i alienació la finca registral.

Date: 
Thursday, 4 August, 2022