Es denega la inscripció d'una representació gràfica de finca. És objecte de debat si estan justificades els dubtes en la identitat de la finca, que porten a la registradora a denegar la inscripció de la georeferenciació cadastral aportada, sense ni tan sols tramitar l'expedient de l'article 199 de la Llei Hipotecària. La registradora funda els seus dubtes objectius en l'enorme desproporció de la diferència superficial, quadrats, juntament amb la desaparició d'un contigu fix, que determina que no existeixi coincidència entre els contigus cadastrals i registrals, en una finca que procedeix de segregació, cosa que li porta a concloure la possible existència d'un indici d'alteració de la realitat física emparada pel foli registral, podent coincidir l'excés que es pretén inscriure amb el que podria ser la resta de la finca matriu. Procedeix denegar la inscripció.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022