Es debat sobre l'exercici dels drets de soci quan la titularitat de les participacions socials correspon en règim de comunitat ordinària a diverses persones. Existeix discordança insalvable entre el que ha declarat per la presidenta de la junta segons consta en l'acta notarial d'aquesta i el manifestat per l'administrador que atorga l'escriptura d'elevació a públic dels acords socials, atès que no coincideixen les majories per les quals han estat adoptats tals acords. Tales discrepàncies fan inviable la inscripció sol·licitada.

Date: 
Tuesday, 14 June, 2022