Autonomous Communities

DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.DECRET 59/2002, de 19 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002.

Els articles 11 i 12 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2000-2003, estableixen el procediment i la competència per a l’aprovació definitiva dels plans anuals del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002

DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Mitjançant el Decret 325/1994, de 16 de novembre, es varen regular els fitxers automatitzats que contenien dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002

CORRECCIÓN de erratas de la Ley 6/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2002.CORRECCIÓN de erratas de la Ley 6/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2002.

Advertido error en la inserción de la Ley 6/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2002, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 10, de 11 de enero de 2002, se procede a efectuar la siguiente rectificación:

Date: 
Tuesday, 26 February, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2001, de 14 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, La RiojaCORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2001, de 14 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Advertidos errores en el texto de la Ley 7/2001, de 14 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 10, de 11 de enero de 2002, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En la página 1296, primera columna, en el artículo 6 Relacionar los apartados del artículo con las letras a) y b).

Date: 
Friday, 22 February, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil (DOGC núm. 3553, pàg. 794, de 15.1.2002).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil (DOGC núm. 3553, pàg. 794, de 15.1.2002).

Havent observat errades en el text de la Llei esmentada, tramès al DOGC i publicat en el número 3553, pàgina 794, de 15.1.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 794.

Article 1

Objecte de la Llei

On diu:

Date: 
Thursday, 21 February, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADA a la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002).CORRECCIÓ D’ERRADA a la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002).

Havent observat una errada en la publicació de la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001) al DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

Date: 
Thursday, 14 February, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 19881, on diu:

"Article 39

"Cànon de l’aigua

Date: 
Wednesday, 6 February, 2002

Pages