Autonomous Communities

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001).

Havent observat errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 20148

Article 2

Reduccions de la base imposable

Date: 
Wednesday, 6 February, 2002

LLEI 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.LLEI 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.El President

de la Generalitat de Catalunya


Date: 
Tuesday, 29 January, 2002

LEY 19/2001, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura.LEY 19/2001, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura.EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURASea notorio a todos los ciudadanos que la Asamblea de Extremadura ha aprobado y yo, en nombre del Rey, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 del Estatuto de Autonomía, vengo a promulgar la siguiente Ley.

Date: 
Saturday, 19 January, 2002

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administrativesCORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

(DOGC núm. 3543A, pàg. 20147, de 31.12.2001).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543A, pàg. 20147, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20149

Secció segona

Date: 
Friday, 18 January, 2002

LLEI 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent.LLEI 22/2001, de 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud i d’adquisició voluntària o preferent.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 18 January, 2002

LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura.LLEI 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d’edificabilitat a canvi de construcció futura.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 18 January, 2002

LLEI 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocupació.LLEI 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocupació.

el President

de la Generalitat de catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Friday, 18 January, 2002

LLEI 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.LLEI 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Date: 
Tuesday, 15 January, 2002

CORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de Atención y Protección a las Personas en Situación de Dependencia. CantabriaCORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de Atención y Protección a las Personas en Situación de Dependencia.

Publicada la citada Ley 6/2001, de 20 de noviembre, en el («Boletín Oficial del Estado» número 302, de 18 de diciembre), y advertida la existencia de un error, se procede a efectuar su consiguiente corrección:

Date: 
Tuesday, 15 January, 2002

Pages