RESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradoresRESOLUCIÓ de 20 de març de 2000, per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà mitjançant procediments telemàtics, Internet i finestretes d’entitats col·laboradores.

La Resolució del Departament d’Economia, Finances i Planificació de 15 de juny de 1982 (DOGC núm. 244, de 28.7.1982), va autoritzar les entitats financeres que s’esmentaven en el seu annex per obrir comptes de recaptació de tributs cedits, desenvolupant el que disposa l’article 87 del Reglament general de recaptació, aplicable a la Generalitat de Catalunya en virtut de la disposició transitòria segona de l’Estatut d’autonomia, i va ser objecte d’ampliació quant a l’esmentat annex per posteriors resolucions d’aqueix Departament, a sol·licitud de diverses entitats financeres.

Dins del marc jurídic establert per l’esmentada Resolució, resulta convenient per tal d’agilitar la gestió i la recaptació tributària, permetre la utilització de nous mecanismes d’ingrés, facilitant que les entitats col·laboradores utilitzin els seus mitjans informàtics, establint el lliure accés a aquest sistema a qualsevol entitat que, tenint la consideració d’entitat col·laboradora, compleixi els requisits mínims que des de la perspectiva de la corresponent aplicació informàtica es requereixin per tal de prestar adequadament aquest servei.

Aquest nou sistema s’introdueix sens perjudici del manteniment de l’actual sistema de liquidació i recaptació que es porta a terme a les delegacions territorials del Departament d’Economia, Finances i Planificació, i que es mantindrà amb plena vigència, podent abastar el que ara s’introdueix no tan sols la utilització dels serveis de caixer automàtic o d’Internet per tal de liquidar i recaptar el tribut esmentat, sinó també la possibilitat de què mitjançant el servei de caixa de les entitats financeres, i utilitzant aplicacions informàtiques semblants a les de les caixes de les delegacions territorials, es porti a terme igualment aquesta actuació.

En ús de les atribucions que tinc conferides,

Resolc:

—1 Autoritzar les entitats financeres que d’acord amb la Resolució del Departament d’Economia, Finances i Planificació de 15 de juny de 1982, restin autoritzades per obrir comptes restringits de recaptació de tributs cedits, puguin portar a terme la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà per mitjà de xarxes d’autoservei, Internet, o finestretes d’atenció al públic.

—2 Condicionar aquesta autorització a la petició formal per l’entitat, d’acord amb el model que s’adjunta com annex número 1, així com també al compliment dels requisits mínims que les aplicacions informàtiques requereixen en els termes previstos en l’annex número 2 d’aquesta Resolució. L’esmentada petició serà acceptada o desestimada per resolució del director/a general de Pressupostos i Tresor, i solament l’estimatòria es publicarà en el DOGC, si bé únicament als efectes purament informatius.

—3 Establir que el cost de connexió dels sistemes informàtics de cadascuna de les entitats al sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya, serà a càrrec de l’entitat financera que s’adhereixi, si bé complint els requisits tècnics establerts a l’annex, i es fixa l’import que han de percebre les esmentades entitats per cadascuna de les operacions en cent cinquanta pessetes, import que serà revisable anualment per mitjà de resolució del director/a general de Pressupostos i Tresor.

—4 Determinar que la prestació del servei de recaptació i liquidació als que es refereixen els apartats anteriors es farà amb estricte compliment de les disposicions legals vigents en matèria de protecció de dades contingudes en suport informàtic, i en especial del que disposa l’article 113 de la Llei general tributària i normes concordants.

—5 En tot el que no sigui incompatible amb aquesta Resolució serà aplicable la Resolució de 15 de juny de 1982, per la qual s’autoritzen diverses entitats financeres per obrir comptes corrents restringits per a la recaptació de tributs i la resta de circulars i instruccions que la desenvolupin.

—6 Autoritzar la Direcció General de Pressupostos i Tresor per dictar les instruccions que consideri adients per a la seva efectivitat, així com la Direcció General de Tributs per portar a terme les actuacions necessàries que es refereixin a la liquidació de l’esmentat tribut, i en particular les destinades a l’aprovació del model d’autoliquidació corresponent.

—7 Les sol·licituds a les que es refereix l’apartat 2 d’aquesta Resolució es podran presentar a partir del dia següent a la seva publicació en el DOGC.

—8 Autoritzar la Direcció General de Pressupostos i Tresor i la Direcció General de Tributs perquè, amb l’establiment previ dels requisits tècnics i legals corresponents, puguin, si així ho exigeix la gestió i recaptació i per a la seva millora, ampliar l’àmbit d’aplicació d’aquesta Resolució a la resta de fets imposables d’altres tributs gestionats per la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de març de 2000

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia, Finances

i Planificació

Annex 1

Model de sol·licitud

Generalitat de Catalunya.

Departament d’Economia, Finances i Planificació.

Direcció General de Pressupostos i Tresor.

Rambla Catalunya, 19.

08007 Barcelona.

D’acord amb el que disposa la Resolució del conseller d’Economia, Finances i Planificació de data (indiqueu-la), per la qual s’autoritza la liquidació i recaptació de l’impost de transmissions patrimonials meritat com a conseqüència de la transmissió de vehicles automòbils de segona mà per les entitats col·laboradores, se sol·licita d’aquesta Direcció General la corresponent autorització per operar d’acord amb aquest sistema i en particular pels següents productes (s’escollirà la modalitat desitjada):

Xarxa d’autoserveis.

Internet.

Liquidació-recaptació mitjançant les caixes existents en les oficines de l’entitat (finestretes d’atenció al públic).

Als efectes d’obtenir aquesta autorització es fa constar el següents:

—1 El sol·licitant té reconeguda la condició d’entitat col·laboradora d’acord amb la Resolució del conseller del Departament d’Economia, Finances i Planificació de data (indiqueu-la) publicada al DOGC de data (indiqueu-la).

—2 Que, d’acord amb els requeriments tècnics exigits, el sol·licitant acompleix les especificacions tecnològiques requerides i, a tal efecte, s’adjunta informe descriptiu dels seus condicionaments tècnics.

—3 El sol·licitant assumeix expressament el cost que se’n derivin de la connexió al sistema informàtic, sota la direcció tècnica del Departament d’Economia, Finances i Planificació, es compromet al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i en particular al que disposen els articles 113 i concordants de la Llei general tributària.

Annex 2

Especificacions tecnològiques

Requeriments

—1 Requeriments tecnològics

A) En les entitats financeres, finestretes d’atenció al públic (caixes de les oficines de les entitats financeres):

Configuració mínima de l’estació de treball:

Pentium 200 MHz amb 32 Mbytes de RAM.

Impressora.

Sistema operatiu Windows 95, 98 o NT.

Un navegador web:

Explorer versió 4.01 o superior.

Aquesta configuració és vàlida sempre i quan la càrrega simultània de l’estació de treball per altres aplicacions de l’entitat financera sigui baixa. Poden caldre configuracions superiors si es preveu convivència simultània del navegador web amb aplicacions de l’entitat.

Accés al sistema de compravenda de vehicles usats des de les entitats financeres amb:

Una línia de comunicacions punt a punt,

Una línia de comunicacions RDSI, o,

Una línia de comunicacions Frame Relay.

La comunicació es realitzarà utilitzant adreces IP públiques o en el cas d’utilitzar adreces privades aquestes seran assignades per la Generalitat.

L’entitat haurà de comunicar quines de les adreces IP fixes, s’han d’autoritzar en el Firewall de la Generalitat.

B) Entitats financeres, terminals d’autoservei:

Accés al sistema de compravenda de vehicles usats des de les entitats financeres amb:

Una línia de comunicacions punt a punt,

Una línia de comunicacions RDSI, o,

Una línia de comunicacions Frame Relay.

La comunicació es realitzarà utilitzant adreces IP públiques, o en el cas d’utilitzar adreces privades, aquestes seran assignades per la Generalitat.

L’entitat haurà de comunicar quines d’adreces IP fixes, s’han d’autoritzar en el Firewall de la Generalitat.

—2 Requeriments funcionals

A) En les entitats financeres, finestretes d’atenció al públic:

Es sol·licitarà al contribuent per a la seva introducció al sistema, les dades següents:

Matrícula del vehicle.

Model i versió (a seleccionar d’entre les que ofereixi el sistema).

Tipus de transacció:

Subjectes.

No subjectes.

Exemptes.

Per subjectes, l’import declarat en cas que sigui superior al proposat pel sistema.

NIF del comprador.

NIF del venedor en el cas de no subjectes.

Un cop introduïdes les dades el sistema les validarà:

Si no són correctes no es podrà efectuar la transacció, i s’ha adreçarà al contribuent a la Delegació Territorial del Departament d’Economia, Finances i Planificació o a l’oficina liquidadora més propera.

Si són correctes:

S’efectuarà la confirmació de la operació.

El sistema emetrà un document (dues còpies, una pel contribuent i una altra per a l’entitat) on s’informarà de:

NIF i nom del comprador.

L’import a pagar, si és subjecte.

La resolució de l’exempció.

La no-subjecció de la liquidació.

S’enregistrarà l’assentament en el sistema de la Generalitat.

Si és subjecte s’efectuarà el cobrament, i autenticarà el pagament pels mecanismes habituals de l’entitat.

Serà responsabilitat de l’entitat administrar els mecanismes de seguretat que el sistema incorpori, per garantir que l’accés únicament es realitza per les persones autoritzades.

L’entitat col·laboradora comunicarà la relació d’ingressos realitzats en les seves oficines adaptant-se a les instruccions establertes pel lliurament de la informació de la recaptació per autoliquidacions de diversos tributs, a les entitats col·laboradores de recaptació de tributs i normes complementaries.

B) Entitats financeres, terminals d’autoservei:

El sistema dissenyat per l’entitat sol·licitarà al contribuent per a la seva introducció, les dades següents:

Matrícula del vehicles.

Data de matriculació.

Marca del vehicle (a seleccionar d’entre les que ofereixi el sistema).

Model i versió (a seleccionar d’entre les que ofereixi el sistema).

Tipus de transacció:

Subjectes.

No subjectes.

Exemptes.

Per subjectes, l’import declarat en cas que sigui superior al proposat pel sistema.

NIF del comprador.

El primer cognom del comprador en cas de que es tracti de persones físiques.

NIF del venedor en el cas de no subjectes.

Un cop introduïdes les dades, el sistema efectuarà una transacció cap el sistema d’informació de la Generalitat on es validaran:

Si no són correctes, no es podrà efectuar l’operació, i s’adreçarà al contribuent a la Delegació Territorial del Departament d’Economia, Finances i Planificació o a l’oficina liquidadora més propera.

Si són correctes i sota confirmació del contribuent:

S’efectuarà el pagament si és subjecte.

El sistema emetrà un document que servirà de justificant, on s’informarà de:

NIF i nom del comprador.

L’import a ingressar, si és subjecte.

La resolució de l’exempció.

La no-subjecció de la liquidació.

S’enregistrarà l’assentament en el sistema de la Generalitat.

Serà responsabilitat de l’entitat, administrar els mecanismes de seguretat per l’accés al sistema d’informació de compravenda de vehicles usats.

L’entitat col·laboradora comunicarà la relació d’ingressos realitzats en les seves oficines adaptant-se a les instruccions establertes pel lliurament de la informació de la recaptació per autoliquidacions de diversos tributs a les entitats col·laboradores de recaptació de tributs i normes complementàries.

Fecha: 
Viernes, 24 Marzo, 2000