ORDRE d’11 de desembre de 2001, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials els diumenges i dies festius per a l’any 2002.ORDRE d’11 de desembre de 2001, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials els diumenges i dies festius per a l’any 2002.

La disposició addicional del Decret 41/1994, de 22 de febrer, d’horaris comercials, preveu que mitjançant una ordre del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, amb la consulta prèvia al Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, s’establirà anualment el calendari dels vuit diumenges i dies festius en els quals els establiments comercials podran romandre oberts al públic.

Tanmateix el punt 1.2 de l’article 43 del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la competència en mercats de béns i serveis, ha establert que el número de diumenges i dies festius en els quals els comerços podran romandre oberts al públic durant l’any 2002 ha de ser de deu com a mínim. Aquest Reial decret llei és vigent, i per tant, d’obligat compliment, mentre el Tribunal Constitucional no resolgui els recursos d’inconstitucionalitat interposats contra l’esmentada disposició pel Parlament de Catalunya, pel Govern de la Generalitat i per altres comunitats autònomes.

Com ja es va introduir en l’Ordre de 13 de gener de 1997, els ajuntaments podran acordar la substitució d’un o dos dies festius del calendari de dates consolidades en els quals s’autoritza l’obertura, per tal d’aconseguir una major flexibilitat i adequació a les necessitats concretes dels comerciants de les diferents poblacions.

Per això, de conformitat amb la disposició final primera del Decret esmentat, escoltat el Consell Assessor en matèria de comerç de la Generalitat de Catalunya, en la sessió tinguda el 14 de novembre de 2001 i en ús de les facultats que tinc legalment conferides,

Ordeno:

Article 1

Els vuit diumenges i dies festius en els quals els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic, durant l’any 2002, d’acord amb el Decret 41/1994, de 22 de febrer, d’horaris comercials, són els següents:

13 de gener.

7 de juliol.

15 d’agost.

12 d’octubre.

6, 8, 15 i 22 de desembre.

Article 2

Per imperatiu legal, d’acord amb el que determina el punt 1.2 de l’article 43 del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, en tant en quant el Tribunal Constitucional no es pronunciï sobre els recursos interposats contra aquesta disposició, els comerços també podran romandre oberts al públic el dies 11 i 18 d’agost.

Article 3

Els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir un o dos dels dies d’obertura autoritzada que es detallen a l’article 1, per una o dues de les seves festes locals determinades per la corresponent ordre del Departament de Treball, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya vigent per al mateix període.

Article 4

4.1  Els ajuntaments poden efectuar el canvi assenyalat a l’article 3, amb efectes a tot el seu terme municipal, sempre que presentin, abans del dia 1 de febrer de 2002, una comunicació a la Direcció General de Comerç, en la qual detallin quins dies són els substituïts i per quins els substitueixen. Una vegada admès aquest canvi, els ajuntaments l’hauran de fer públic adequadament per tal que els establiments comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement.

4.2  A instàncies del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme es publicarà al DOGC la relació dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis autoritzats en l’article 3, així com les dates corresponents a les respectives substitucions.

Article 5

Els establiments comercials del terme municipal, l’ajuntament del qual no hagi presentat cap comunicació a la Direcció General de Comerç d’acord amb el que s’indica a l’article 4, no podran aplicar altre calendari que el general que s’estableix als article 1 i 2 de la present Ordre.

Article 6

En els supòsits en què, superada la data de l’1 de febrer de 2002, hagi transcorregut també el termini atorgat a un ajuntament per esmenar defectes detectats en la comunicació, referida a l’article 4, i no s’hagi produït l’aclariment sol·licitat, els establiments comercials del seu terme municipal hauran d’aplicar igualment el calendari general que preveuen els articles 1 i 2 de la present disposició.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 11 de desembre de 2001

Antoni Subirà i Claus

Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme

Fecha: 
Jueves, 20 Diciembre, 2001