ORDRE de 29 de juliol de 1999, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2000.ORDRE de 29 de juliol de 1999, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2000.Atès el que disposen l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener i alhora modificat pel Decret 205/1999, de 27 de juliol; el Decret 152/1997, de 25 de juny i el Decret 146/1998, de 23 de juny;Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, escoltat el Consell de Treball de Catalunya i en ús de les atribucions que tinc conferides,Ordeno:Article 1a) Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2000 les següents:1 de gener (Cap d’Any).

6 de gener (Reis).

21 d’abril (Divendres Sant).

24 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d’agost (l’Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve)b) De les tretze festes esmentades a l’apartat a) precedent, n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 24 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida) i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.c) D’acord amb el que estableixen els decrets 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, en el territori d’Era Val d’Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d’Aran. En el territori d’Era Val d’Aran, l’opció a què es refereix l’apartat b) precedent queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), i el 24 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida).Article 2D’acord amb el que preveu el Decret 205/1999, de 27 juliol, de modificació del Decret 17/1982, de 28 de gener, sobre el calendari de festes fixes i suplents, s’ha suprimit, només per a l’any 2000, com a festa fixa el dia 24 de juny, Sant Joan, malgrat que no es treballarà segons l’acord assolit en el Consell de Treball de Catalunya en data 13 de juliol de 1999.Article 3A més de les esmentades, seran fixades mitjançant una ordre del conseller dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.Article 4De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.Barcelona, 29 de juliol de 1999Ignasi Farreres i Bochaca

Conseller de Treball

Fecha: 
Viernes, 13 Agosto, 1999