ORDRE de 20 de març de 2000, per la qual s’aproven i es publiquen els documents d’autoliquidació 620 i 622 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats corresponents a la transmissió de vehicles usatsORDRE de 20 de març de 2000, per la qual s’aproven i es publiquen els documents d’autoliquidació 620 i 622 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats corresponents a la transmissió de vehicles usats.

En els anys que la Generalitat de Catalunya porta realitzant la gestió de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s’ha posat de manifest l’elevat volum de documents d’autoliquidació presentats per la transmissió de vehicles usats entre particulars, presentació que es concentra, principalment, en les delegacions territorials del Departament d’Economia, Finances i Planificació, amb les consegüents cues.

L’operativa de la declaració i liquidació de l’impost per a aquestes compravendes permet d’oferir al ciutadà un sistema per a realitzar l’autoliquidació més àgil i més immediat. Es tracta del sistema d’autoliquidació en un punt d’autoservei d’una entitat financera amb qui la Generalitat de Catalunya hagi concertat el corresponent conveni de col·laboració. Amb aquest sistema, alhora que se simplifiquen els tràmits, en multiplicar-se els punts de realització de l’autoliquidació s’eviten les cues.

A banda del sistema anterior, amb la present Ordre també s’introdueix el sistema d’atenció personal del ciutadà, de manera que és l’Administració qui introdueix les dades relatives a la transmissió del vehicle en el programa informàtic que, basant-se en aquestes dades, emet l’autoliquidació corresponent, la qual es lliura a l’interessat. Aquest mateix sistema podrà ser ofert també per les entitats financeres col·laboradores que signin el conveni corresponent.

No obstant els nous sistemes esmentats, es manté el sistema tradicional d’autoliquidació, ingrés i presentació del document 620 a la delegació territorial o a l’oficina liquidadora competent. Aquest sistema s’estableix, per altra banda, com a obligatori per a les operacions de compravenda de vaixells i avions.

D’acord amb tot l’exposat,

Ordeno:

Article 1

Aprovació del document d’autoliquidació 620

S’aprova el document d’autoliquidació 620 corresponent a la compravenda, entre particulars, de mitjans de transport usats, el qual es publica en l’annex 1. L’ús d’aquest document s’ha d’ajustar a les normes contingudes a l’article tercer d’aquesta Ordre.

Article 2

Aprovació del document-justificant d’autoliquidació 622

S’aprova el document-justificant d’autoliquidació 622 corresponent a la compravenda, entre particulars, de mitjans de transports usats, en els diferents models 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que s’especifiquen en els annexos 2, 3, 4, 5, 6 i 7, respectivament. L’ús d’aquest document i dels seus diferents models s’ha d’ajustar a les normes contingudes a l’article tercer d’aquesta Ordre.

Article 3

Sistemes d’autoliquidació de l’impost per l’adquisició de vehicles usats

El subjecte passiu pot autoliquidar l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per l’adquisició de vehicles usats utilitzant un dels sistemes següents:

1. Mitjançant la presentació del document d’autoliquidació 620 degudament emplenat i, en el seu cas, amb la justificació mecanitzada de l’ingrés de la quota resultant en la caixa de la delegació territorial o oficina liquidadora. És obligatori l’ús d’aquest document 620 per a les adquisicions de vaixells i avions usats.

2. Mitjançant el sistema d’autoservei de les entitats financeres col·laboradores que hagin subscrit el conveni de recaptació amb la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el punt d’autoservei imprimirà el document-justificant 622 de l’autoliquidació efectuada pel subjecte passiu, en els seus models 1, 2 o 3 segons que aquest declari subjecte a l’impost la compravenda del vehicle, amb ingrés de quota que en resulti, declari que dita compravenda no està subjecta, o declari que està exempta, respectivament.

3. Mitjançant el sistema d’atenció personal de realització de l’autoliquidació en les delegacions territorials del Departament d’Economia, Finances i Planificació, en les oficines liquidadores o en les entitats financeres col·laboradores amb finestreta que hagin subscrit el conveni corresponent amb la Generalitat de Catalunya. Per a realitzar l’autoliquidació per aquest sistema, cal que l’interessat aporti el permís de circulació del vehicle objecte de compravenda i el NIF de l’adquirent. Un cop efectuada l’autoliquidació, es lliurarà al subjecte passiu o al seu representant el document-justificant 622, en els seus models 4, 5 o 6 segons que aquest declari subjecte a l’impost la compravenda del vehicle, declari que dita compravenda no està subjecta, o declari que està exempta, respectivament. En el primer cas, la quota resultant haurà d’ésser ingressada en la caixa de la delegació territorial, de l’oficina liquidadora o en entitat financera, procedint a la mecanització de l’ingrés en el mateix document.

Article 4

Taxa pel document d’autoliquidació 620

De conformitat amb el capítol II del títol I de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, la quota de la taxa per la venda de l’imprès 620 es fixa en 20 pessetes per exemplar.

Article 5

Data d’entrada en vigor

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’1 d’abril de 2000.

Barcelona, 20 de març de 2000

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia, Finances

i Planificació

Fecha: 
Viernes, 24 Marzo, 2000