LLEI 13/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

Atesa la importància de les cooperatives de crèdit en el desenvolupament econòmic de Catalunya, és convenient que el departament competent per a exercir les funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit assumeixi totes les competències que en l'actualitat té la Generalitat en matèria de cooperatives de crèdit. En aquest sentit, la present Llei modifica la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, per a fer-ho efectiu.

Article 1

Modificació de l'article 12 de la Llei 18/2002

Es modifica l'article 12 de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, que resta redactat de la manera següent:

"Article 12

"El Registre de Cooperatives

"1. El Registre de Cooperatives es compon dels registres següents:

"a) El Registre General de Cooperatives de Catalunya.

"b) El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya.

"2. El Registre General de Cooperatives de Catalunya té per objecte la qualificació, la inscripció, la resolució i la certificació de totes les societats cooperatives incloses en l'àmbit d'aplicació de la present Llei i dels actes inscriptibles relatius a aquestes, amb l'única excepció de les societats cooperatives de crèdit, definides en la secció cinquena del capítol VIII d'aquesta Llei. El Registre General de Cooperatives de Catalunya resta adscrit al departament de la Generalitat competent per a exercir les funcions de tutela sobre les entitats de caràcter cooperativista i s'estructura amb caràcter desconcentrat.

"3. El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya té per objecte la qualificació, la inscripció, la resolució i la certificació de cooperatives de crèdit definides en la secció cinquena del capítol VIII d'aquesta Llei i dels actes inscriptibles relatius a aquestes. El Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya resta adscrit al departament de la Generalitat competent per a exercir les funcions de tutela de les entitats financeres i de crèdit i s'estructura amb caràcter desconcentrat.

"4. Tots els actes de les societats cooperatives amb secció de crèdit subjectes a inscripció en el Registre General de Cooperatives de Catalunya, sens perjudici de la inscripció que pertoca en el dit Registre, han d'ésser notificats per aquest al Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya, que ho ha d'inscriure en la secció especial relativa a seccions de crèdit, en els termes que es determinin per reglament."

Article 2

Modificació de la disposició final primera de la Llei 18/2002

Es modifica la disposició final primera de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, que resta redactada de la manera següent:

"Primera

"Reglament regulador del Registre General de Cooperatives de Catalunya i Reglament regulador del Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya

"El Govern ha d'aprovar, en el termini d'un any, a comptar de la publicació d'aquesta Llei, la modificació del Decret 33/1993, del 9 de febrer, regulador del Registre General de Cooperatives de Catalunya, i també el Reglament regulador del Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya."

Article 3

Addició de la disposició transitòria sisena a la Llei 18/2002

S'afegeix una disposició transitòria sisena a la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives, amb el text següent:

"Sisena

"Inscripció de les cooperatives de crèdit

"Fins que no entri en vigor el Reglament regulador del Registre de Cooperatives de Crèdit de Catalunya, les cooperatives de crèdit a les quals sigui aplicable aquesta Llei han de continuar sol·licitant-ne la inscripció en el Registre de Cooperatives de Catalunya, tot adjuntant-hi la documentació necessària a aquest efecte."

Disposició final

Les repercussions econòmiques derivades de l'aplicació d'aquesta Llei que impliquin increment de la despesa de la Generalitat són vigents a partir de l'exercici pressupostari del 2004.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 13 de juny de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Fernàndez Teixidó

Conseller de Treball, Indústria,

Comerç i Turisme