DECRET 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet.Presidència de la Generalitat

DECRET 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet.

La utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre l’Administració pública i els ciutadans, amb la finalitat de facilitar la interacció i la transacció de serveis en línia, és un element clau per a la millora del funcionament dels serveis públics, que ha de ser objecte d’impuls i d’atenció per part de l’Administració de la Generalitat.

La informació sobre el sector públic, a més, ha de desenvolupar un paper fonamental per tal que els ciutadans i els agents econòmics i socials puguin adoptar decisions amb ple coneixement de causa i per garantir l’exercici dels seus drets i llibertats.

En el marc de la Unió Europea es va obrir un període de consultes mitjançant el Llibre Verd sobre la informació del sector públic a la societat de la informació. Com a resultat d’ aquestes consultes s’ha elaborat el document Pla d’acció eEurope 2002: una societat de la informació per a tots, que inclou els objectius i les actuacions que han de desenvolupar els estats membres.

Per l’Acord de 13 de juliol de 1999, el Govern de la Generalitat va iniciar el projecte Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d’apropar els serveis de les administracions públiques al ciutadà a partir de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu que es vol complir mitjançant la implantació d’aquestes tecnologies és fer possible la prestació electrònica de serveis complets relacionats amb els fets vitals del ciutadà o l’empresa. Els serveis que l’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ciutadans o de les empreses per aquests mitjans só ;n de tres tipus: de caràcter informatiu, de caràcter interactiu i de caràcter transaccional.

Per tal de fer possible aquest objectiu, esdevé necessari establir el marc general que reguli les relacions telemàtiques entre l’ Administració de la Generalitat i els ciutadans, tot establint el respecte al dret d’igualtat en l’accés dels ciutadans als serveis públics o als procediments administratius i garantint la protecció de dades personals en els termes que preveu la legislació vigent.

Les característiques de la informació que s’ha de posar a disposició dels ciutadans a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics han de complir els requeriments que estableixen les normes comunitàries, i s’ha de distingir entre informació d’interès general, normativa, de servei pú blic o sectorial.

En matèria de procediments, cal regular el marc jurídic general que ha de permetre als diferents departaments, en l’àmbit de les seves competències, l’aprovació dels procediments i actuacions concretes en els quals es pugui fer ús dels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, tot establint, amb caràcter normatiu, la validesa dels documents i de les comunicacions telemàtiques.

En aquest sentit, per tal de garantir la identitat, la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, el no-rebuig i la conservació dels documents serà necessari utilitzar certificats digitals reconeguts o utilitzar els sistemes o dispositius que, a criteri de l’ Administració de la Generalitat, puguin garantir-los.

La fixació d’estàndards en relació amb els programes i les aplicacions i l’emissió d’informes tècnics previs a l’aprovació d’aquests garanteixen la coordinació tècnica entre els departaments de la Generalitat i un sistema d’ aprovació àgil i adaptat a les seves necessitats. La publicitat al DOGC garanteix, així mateix, el coneixement pels ciutadans i les empreses dels programes i aplicacions reconeguts.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap, de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, dels consellers d’Economia i Finances i d’ Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les regles generals aplicables a les relacions dels ciutadans a través d’Internet amb l’ Administració de la Generalitat i entitats que en depenen, utilitzant tècniques telemàtiques.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquest Decret s’aplica a l’Administració de la Generalitat, als seus organismes autònoms i a les entitats de dret públic que en depenen quan exerceixen poders públics.

Article 3

Drets i garanties

3.1 En la prestació dels serveis públics i en les relacions dels ciutadans amb l’Administració de la Generalitat mitjançant l’ús de tècniques telemàtiques a través d’ ;Internet s’ha de garantir el respecte als drets i a les llibertats reconeguts a la Constitució i regulats pels tractats i les lleis, sense cap discriminació per raó del mitjà utilitzat.

3.2 L’Administració ha de respectar la protecció de les dades de caràcter personal, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la resta de normes específiques que regulen el tractament electrònic de la informació.

3.3 Les dades de caràcter personal dels ciutadans que s’obtinguin pel sol fet de realitzar una consulta a través d’Internet no podran ser objecte de tractament ni formar part d’un fitxer, sens perjudici que es puguin utilitzar dades que no tinguin caràcter personal a efectes estadístics.

Capítol II

Difusió d’informació de l’Administració de la Generalitat a Internet

Article 4

Principis de la informació

La informació administrativa de la Generalitat a través d’ Internet ha de ser, com a mínim, la mateixa que es doni presencialment o per altres mitjans i haurà de subjectar-se als mateixos principis i garanties. En tota informació administrativa que es doni a través d’Internet s’haurà de fer constar la data d’ actualització. Els ciutadans hauran de poder rebre la informació a través d’Internet de la manera més accessible possible, especialment els que pateixin algun tipus de discapacitat.

Article 5

Comunicació de servei

L’Administració de la Generalitat haurà de facilitar als ciutadans a través d’Internet informació sobre:

a) L’organització, les competències i les activitats dels seus departaments i organismes, sens perjudici del que estableix la legislació sectorial que sigui d’aplicació.

b) Els requisits essencials de tramitació de les activitats dels ciutadans que requereixin intervenció administrativa.

c) Els procediments de contractació administrativa, que inclogui, com a mínim, els anuncis de licitació, els plecs de clàusules administratives particulars, els plecs de prescripcions tècniques i els anuncis d’adjudicació.

Article 6

Informació sobre serveis públics

Els ciutadans poden sol·licitar a l’Administració de la Generalitat a través d’Internet en els mateixos termes i amb les mateixes garanties que si ho fessin per escrit i sempre que s’ identifiquin, informació sobre:

a) Les prestacions concretes i la disponibilitat de cadascun dels serveis públics.

b) La normativa que regeix els serveis públics.

Així mateix, els ciutadans poden exercir a través d’Internet el dret d’accés en relació amb les seves dades de caràcter personal, sotmeses a tractament informatitzat en fitxers de la Generalitat, en els termes que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Article 7

Informació normativa

L’Administració de la Generalitat haurà de subministrar a través d’Internet informació sobre les normes i les regles de dret aplicables als ciutadans mitjançant un sistema senzill i accessible.

Article 8

Informació d’interès general

L’Administració de la Generalitat haurà de donar difusió pública mitjançant Internet de la informació ; d’interès general per als ciutadans. En tot cas, aquesta difusió comprendrà la informació sobre el trànsit, el temps, el medi ambient, la cultura, l’ensenyament i la sanitat. També podrà facilitar altra informació pública en relació amb altres àmbits d’interès per als ciutadans. Aquesta informació es facilitarà de manera coordinada amb la facilitada per les altres administracions públiques competents.

Article 9

Publicació oficial

La informació administrativa facilitada a través d’Internet no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

Article 10

L’Administració de la Generalitat no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta Administració.

Capítol III

Procediments

Article 11

Aprovació de procediments telemàtics

11.1 Correspon als consellers dels departaments de la Generalitat aprovar, en el seu àmbit de competències, els procediments que es poden realitzar per sistemes telemàtics i, en els termes que estableixen els articles 18 i 19, els programes i aplicacions que s’han d’utilitzar en la seva tramitació.

11.2 L’assessoria jurídica del departament corresponent haurà ; d’emetre un informe previ sobre els procediments, els quals hauran de preveure, com a mínim:

a) Els efectes de presentació d’escrits, sol·licituds i documents.

b) El sistema de còmput de terminis.

c) La possibilitat que el ciutadà pugui conèixer l’estat de tramitació dels expedients administratius en els quals sigui interessat.

11.3 Aquests procediments hauran de ser publicats al DOGC.

Article 12

Regles generals dels procediments

12.1 Les actuacions administratives i, específicament, la iniciació, la tramitació i l’acabament dels procediments administratius es podran realitzar per sistemes telemàtics, de conformitat amb les regles generals establertes en aquest Decret i en les normes reguladores de cada actuació o procediment.

12.2 En les actuacions administratives que es realitzin mitjançant sistemes telemàtics s’han d’adoptar les mesures tè cniques que assegurin la identitat, la integritat, la disponibilitat, el no-rebuig per raons tècniques, la conservació de la informació i, si escau, la confidencialitat i l’accessibilitat de totes les persones i, especialment, de les que pateixen algun tipus de discapacitat.

Article 13

Validesa dels documents i de les còpies electròniques

Els documents telemàtics emesos pels òrgans i entitats de l’ Administració de la Generalitat i pels ciutadans seran vàlids sempre que se n’asseguri la integritat, la conservació i l’ autoria, així com l’autenticitat de la seva voluntat mitjanç ant sistemes d’identificació i verificació adequats.

Les còpies telemàtiques dels documents tindran la mateixa validesa i eficàcia que el document original sempre que en resti garantida l’autenticitat, la integritat i la conservació.

Article 14

Validesa de les comunicacions telemàtiques

Les comunicacions i notificacions telemàtiques entre l’ Administració de la Generalitat i entitats que en depenen i els ciutadans seran vàlides sempre que:

a) Existeixi constància de la transmissió i de la recepció , de llurs dates i del contingut íntegre de les comunicacions. Les dates de transmissió i recepció en les comunicacions seran acreditades per sistemes implantats a aquest efecte i seran vàlides a efectes del còmput de terminis.

b) S’identifiqui el remitent i el destinatari de la comunicació.

c) Els ciutadans hagin assenyalat el suport, el mitjà o l’ aplicació preferent per a les seves comunicacions amb l’ Administració de la Generalitat en qualsevol moment de la tramitació del procediment o del desenvolupament de l’ actuació administrativa.

Article 15

Procediments telemàtics amb certificat digital

15.1 Per iniciar un procediment administratiu mitjançant un sistema telemàtic, els interessats hauran de ser titulars d’un certificat digital reconegut que contingui la informació i reuneixi els requisits que preveuen els articles 8 i 12 del Decret llei 14/1999, de 17 de setembre, expedit per una entitat prestadora de serveis de certificació acreditada. També podran utilitzar altres sistemes o dispositius que, a criteri de l’Administració de la Generalitat, en puguin garantir, en actuacions electròniques, la identitat, la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, el no-rebuig i la conservació de la informació de l’interessat.

15.2 En el cas de certificats digitals, aquests podran residir en qualsevol dispositiu o suport físic que permeti emmagatzemar-los amb garanties de protecció i que asseguri que les dades de creació de signatures electròniques estan sota el control exclusiu del titular del certificat digital.

15.3 Per a l’obtenció del certificat digital els interessats podran acudir a qualsevol entitat prestadora de serveis de certificació acreditada o a les entitats amb les quals l’Administració de la Generalitat hagi signat convenis de reconeixement.

15.4 Els certificats digitals restaran sense efecte si hi concorren alguna de les circumstàncies que preveu l’article 9 del Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica.

Article 16

Procediments telemàtics sense certificat digital

No serà necessària la utilització del certificat digital a què fa referència l’article anterior per a l’inici, la tramitació i l’acabament dels procediments administratius que no requereixin garantir l’autenticitat, la confidencialitat i la integritat.

Article 17

Programes d’ajut

Per a la tramitació telemàtica dels procediments l’ interessat haurà d’utilitzar els programes d’ajut elaborats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya, o aquells altres elaborats per tercers que hagin estat considerats per part de l’ Administració de la Generalitat equivalents als primers, tant en els aspectes funcionals com en els de seguretat.

Article 18

Aprovació dels programes i de les aplicacions

El conseller competent per raó de la matèria aprovarà els programes i les aplicacions que s’hagin d’utilitzar en la tramitació telemàtica dels procediments, amb un informe tè cnic previ que contindrà, com a mínim, especificacions sobre:

a) L’adequació del programa o l’aplicació als mè todes i a les normes considerades estàndards.

b) La seguretat de l’aplicació: preservació de la disponibilitat, de la confidencialitat i de la integritat de les dades tractades per l’aplicació.

c) La normalització dels mitjans d’accés: especificacions tècniques sobre els mitjans, codis i formats d’accés.

d) La conservació dels suports utilitzats: proporció entre la durabilitat dels suports i el temps en què les dades s’hi han de mantenir incloses.

Article 19

Fixació d’estàndards

El Govern aprovarà els estàndards a què fa referè ncia l’article anterior a proposta del conseller en cap que, amb l’ informe tècnic del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, elaborarà les normes i els mètodes considerats estàndards.

Disposicions transitòries

Primera

La informació que ha de facilitar l’Administració de la Generalitat a través d’Internet a què fan referència els articles 4 a 8 d’aquest Decret s’anirà introduint a mesura que ho permetin les disponibilitats tècniques i pressupostàries.

Segona

Abans del final del 2003 l’Administració de la Generalitat garantirà que els procediments es puguin realitzar per sistemes telemàtics, sempre que es puguin tramitar en línia.

Disposicions finals

Primera

Les normes contingudes en aquest Decret seran també d’ aplicació, en els termes previstos a cada procediment, a les comunicacions que trametin les entitats públiques i privades.

Segona

Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per a l’execució d’aquest Decret.

Tercera

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 4 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró

Conseller en cap

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació i Relacions Institucionals

Francesc Homs i Ferret

Conseller d’Economia i Finances

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació

(01.333.047)

Fecha: 
Miércoles, 19 Diciembre, 2001