CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 19881, on diu:

"Article 39

"Cànon de l’aigua

"Durant l’any 2002 els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua, a l’efecte de la determinació del tipus de gravamen específic d’una manera individualitzada, són els següents:

"Concepte Any 2002 (euros/m3)
"(...)    
"Matèries en suspensió (MES)    
  0,2661 Euros/m3
"Matèries inhibidores (MI)    
  5,3223 Euros/m3
"Matèries oxidables (MO)   0,5322
Euros/m3    
"Sals solubles (SOL)   4,2579
Euros/m3    
"Increment de temperatura (IT)    
només aplicable quan se superin els 31 C 0,0564 Euros/1C DM3
"Nitrogen (N)   0,3407
Euros/m3    
"Fòsfor (P)   0,6814
Euros/m3    

"(...)",

ha de dir:

"Article 39

"Cànon de l’aigua

"Durant l’any 2002 els valors de base per volum per a usos domèstics i industrials i el valor de cada unitat de paràmetre de contaminació del cànon de l’aigua, a l’efecte de la determinació del tipus de gravamen específic d’una manera individualitzada, són els següents:

"Concepte Any 2002 (euros/m3)

"(...)

"Matèries en suspensió (MES)   0,2661
Euros/kg    
"Matèries inhibidores (MI)   5,3223
Euros/Kequitox    
"Matèries oxidables (MO)   0,5322
Euros/kg    
"Sals solubles (SOL)   4,2579
Euros/Sm3/cm    
"Increment de temperatura (IT)    
només aplicable quan se superin els 31 C 0,0564 Euros/1C DM3
"Nitrogen (N)   0,3407
Euros/Kg    
"Fòsfor (P)   0,6814
Euros/Kg    

"(...)".

A la pàgina 19888, on diu:

"Disposició addicional cent novena.

"Adjudicació de la resta del projecte executiu de la línia 9 del metro."

La disposició addicional cent novena cal tenir-la per no posada pel fet d’ésser una repetició de la disposició addicional seixanta-vuitena.

A la mateixa pàgina, on diu:

"Disposició addicional cent quinzena.

"Finançament de les petites i mitjanes empreses i de les microempreses."

La disposició addicional cent quinzena cal tenir-la per no posada pel fet d’ésser una repetició de la disposició addicional cinquanta-tresena.

A la mateixa pàgina, on diu:

"Cent dissetena

"Sancions en matèria d’incompliment de les condicions del medi ambient en les activitats extractives.

"Els ingressos procedents de les sancions en matèria d’incompliment de les condicions de protecció del medi ambient en les activitats extractives.",

ha de dir:

"Cent dissetena

"Afectació d’ingressos procedents de sancions en matèria d’incompliment de les condicions del medi ambient en les activitats extractives.

"Els ingressos procedents de les sancions en matèria d’incompliment de les condicions de protecció del medi ambient en les activitats extractives s’afecten a la gestió i la restauració de les àrees afectades per activitats mineres i extractives i són objecte de generació de crèdits en les partides corresponents del Departament de Medi Ambient, per una quantia igual a l’excés ingressat sobre la prevista en el pressupost.".

A la pàgina 19890, on diu:

"Disposició addicional cent cinquanta-unena.

"Fons per a habitatges amb finalitats socials".

La disposició addicional cent cinquanta-unena cal tenir-la per no posada pel fet d’ésser una repetició de la disposició addicional cinquanta-setena.Correcció d'errades Disposiciones Cataluña
Fecha: 
Miércoles, 6 Febrero, 2002