Se suspèn la inscripció d'una edificació declarada per antiguitat dins la zona de servitud de protecció del domini públic marítim-terrestre perquè no s'aporta l'autorització administrativa exigida per la Llei de costes i el seu Reglament

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022