RESOLUCIÓN VCP/2899/2010, de 7 de julio, por la que se publican términos normalizados por el Consejo Supervisor del Termcat.El uso del catalán en los ámbitos socioeconómico, técnico y científico requiere la elaboración y la difusión de los recursos terminológicos que permiten designar y definir los nuevos conceptos que se ponen en circulación en nuestra sociedad.

El artículo 12.3 del Decreto 108/2006, de 25 de abril, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos del Consorcio del Centro de Terminología Termcat, establece que el Termcat debe difundir periódicamente los términos procedentes de los trabajos de normalización formal que hayan sido aprobados por el Consejo Supervisor, que tienen carácter subsidiario con respecto a la normativa establecida por la Sección Filológica del Institut d'Estudis Catalans.

El artículo 1.3.h) del Decreto 216/2005, de 11 de octubre, de estructura orgánica de la Secretaría de Política Lingüística, establece que la Secretaría de Política Lingüística impulsa y coordina, a través del Centro de Terminología Termcat, las actividades terminológicas relacionadas con la lengua catalana y vela por la difusión y la aplicación de la terminología que elabora el centro mencionado.

El artículo 2.3 del Decreto 107/1987, de 13 de marzo, por el que se regula el uso de las lenguas oficiales por parte de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con la redacción que le da el Decreto 162/2002, de 28 de mayo, establece que en el uso del catalán la Administración de la Generalidad debe emplear los términos normalizados por el Centro de Terminología Termcat para designar en esta lengua los conceptos a los que se refieren.

De acuerdo con los mencionados preceptos,

Resuelvo:

—1 Dar publicidad a los términos catalanes aprobados por el Consejo Supervisor del Termcat durante el primer cuatrimestre de 2010, que aparecen en el anexo de la presente Resolución, que se acompañan de las definiciones y de las equivalencias en otras lenguas.

—2 En virtud del Decreto 107/1987, de 13 de marzo, de acuerdo con la redacción que le da el Decreto 162/2002, de 28 de mayo, la Administración de la Generalidad debe emplear los términos del anexo para designar en catalán los conceptos a los que se refieren en su documentación técnica y administrativa.

Barcelona, 7 de julio de 2010

Bernat Joan i Marí

Secretario de Política Lingüística

Anexo

Términos catalanes aprobados por el Consejo Supervisor de Termcat en el período indicado en el apartado 1.

Cualquier comentario sobre los términos de este anexo, puede dirigirse a Termcat, Diputació, 119, 5ª, Barcelona.

Art, arquitectura i arqueologia

cèrcida f

es cercis

es kerkis

fr kerkis

en cercis

en kerkis

Cadascun dels sectors de seients de la graderia d'un teatre grec compresos entre dos diazomes i dos clímaxs.

clímax m

es klimax

es klímax

fr klimax

en klimax

Cadascuna de les escales que divideixen radialment la graderia d'un teatre grec.

pastillatge m

es pastillaje

fr pastillage

it pastiglia

it tecnica della pastiglia

en paste work

en pastiglia

en pastiglia technique

en pastillage

Tècnica decorativa consistent a adornar una superfície llisa, generalment de fusta, amb motius en relleu que es modelen amb una pasta feta de guix i cola i que, un cop endurits, es poden daurar o policromar.

Nota: La tècnica del pastillatge va tenir una especial vigència durant l'edat mitjana i el Renaixement.

torii [ja] m

es torii

fr torii

it torii

pt torii

en torii

Pòrtic monumental exempt, tradicionalment de fusta i pintat de color vermell, consistent en dos pilars coronats per dues llindes superposades, una de superior convexa i una d'inferior plana, que dóna entrada a un temple xintoista.

Audiovisuals i literatura

preqüela f

es precuela

fr antépisode

fr antérieur

fr prequel

fr préquelle

it prequel

pt prequela

en prequel

de Prequel

Obra audiovisual o literària que es basa en els personatges o els fets d'una altra obra creada amb anterioritat i que narra fets previs als esdeveniments que relata l'obra inicial.

seqüela f

es secuela

fr suite

it seguito

it sequel

en sequel

de Fortsetzung

Obra audiovisual o literària que es basa en els personatges o els fets d'una altra obra creada amb anterioritat i que narra fets posteriors als esdeveniments que relata l'obra inicial.

Ciències de la salut

abandonament m

es abandono

fr abandon

fr décrocheur

en dropout

Sanitat. Salut pública. Participant que deixa de formar part d'un estudi clínic per voluntat pròpia.

aerofòbia f

es aerofobia

es aviofobia

fr aéroacrophobie

fr aérodromophobie

fr aérophobie

fr aviophobie

it aerofobia

pt aerofobia

en aerodromophobia

en aerophobia

en aviatophobia

en aviophobia

en pteromerhanophobia

Psiquiatria. Fòbia als viatges aeris.

aleatorització per grups f

es aleatorización por conglomerados

es aleatorización por grupos

fr randomisation en grappe

fr randomisation en grappes

en cluster randomisation

en group randomisation

Sanitat. Salut pública. Aleatorització en què s'assignen conjunts de participants, considerats com a unitats, als diferents braços de l'estudi.

Nota: Els conjunts de participants poden ser, segons l'estudi, escoles, pobles, empreses, etc.

assaig clínic m

es ensayo clínico

fr essai clinique

en clinical trial

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic, generalment comparatiu, que es duu a terme amb la finalitat d'avaluar l'eficàcia i la seguretat d'una intervenció i en què l'investigador controla directament les condicions en què es desenvolupa la recerca, especialment l'assignació de la intervenció.

Nota: 1. De vegades, impròpiament, la forma assaig clínic s'utilitza també amb el significat de estudi clínic. 2. La distinció conceptual entre estudi clínic (clinical study, en anglès) i assaig clínic (clinical trial, en anglès) és variable segons els especialistes, els països i les legislacions.

assaig clínic no comparatiu m

es ensayo clínico no comparativo

es ensayo clínico no controlado

fr essai clinique non comparatif

en non-comparative clinical trial

en non-controlled clinical trial

Sanitat. Salut pública. Assaig clínic en què només hi ha un grup de participants, el qual se sotmet a una única intervenció.

assaig de primera administració en humans m

es ensayo clínico de primera administración en humanos

en first-in-human clinical trial

en first-in-man clinical trial

Farmacologia. Assaig clínic en què un nou medicament s'avalua per primera vegada en éssers humans.

Nota: Els assaigs clínics de primera administració en humans són un punt clau, i alhora crític, de la recerca dels medicaments, atès el risc que comporta extrapolar les dades preclíniques per poder iniciar les primeres fases del desenvolupament en humans dins dels estudis de fase I.

atrició mostral f

sin. desgast de la mostra m

es atrición muestral

es desgaste de la muestra

fr attrition de l'échantillon

fr usure de l'échantillon

en sample attrition

Sanitat. Salut pública. Reducció del nombre de participants durant la realització d'un estudi clínic, especialment en estudis a llarg termini, ja sigui per abandonament, per retirada o per altres motius.

bioassaig m

es análisis biológico

es bioanálisis

es bioensayo

es ensayo biológico

fr bioessai

fr dosage biologique

fr essai biologique

en bioassay

en biological assay

Sanitat. Salut pública. Anàlisi que té com a objectiu determinar qualitativament o quantitativament l'efecte d'una substància farmacològica sobre un organisme viu, un teixit o una cèl·lula per mitjà de la comparació amb els efectes en una mostra estàndard.

biodisponibilitat f

es biodisponibilidad

fr biodisponibilité

en bioavailability

Farmacologia. Propietat relativa a la velocitat amb què s'absorbeix i queda disponible al lloc d'acció el principi actiu d'un fàrmac que ha estat subministrat a un organisme, i a la quantitat en què ho fa.

Nota: Generalment es mesura a la sang, ja que no és possible determinar la concentració de principi actiu pròpiament al lloc d'acció.

bioequivalència f

es bioequivalencia

fr bioéquivalence

en bioequivalence

Farmacologia. Propietat de dos o més fàrmacs que no presenten diferències de biodisponibilitat considerades clínicament rellevants.

biosimilitud f

es biosimilitud

fr biosimilarité

en biosimilarity

Farmacologia. Propietat de dos o més fàrmacs biotecnològics que no presenten diferències de qualitat, eficàcia i seguretat considerades clínicament rellevants.

Nota: La biosimilitud entre medicaments es determina generalment mitjançant assaigs clínics independents.

braç m

sin. branca f

es brazo

es rama

fr branche

fr bras

en arm

en study arm

Sanitat. Salut pública. Cadascun dels grups de participants d'un assaig clínic que se sotmeten a la mateixa intervenció.

cas m

es caso

fr cas

en case

Sanitat. Salut pública. Participant d'un estudi clínic que presenta la malaltia o l'atribut que s'estudia.

control m

es control

fr témoin

en control

Sanitat. Salut pública. Participant d'un estudi clínic assignat al grup de comparació.

corba de rendiment diagnòstic f

sin. compl. corba ROC f

es curva de rendimiento diagnóstico

es curva de eficacia diagnóstica

es curva de ROC

fr courbe caractéristique de la performance d'un test

fr courbe d'efficacité du test

fr courbe ROC

en receiver operating characteristic curve

en ROC curve

Sanitat. Salut pública. Corba que mostra tots els parells de sensibilitat/1-especificitat que s'obtenen de la variació contínua dels punts de tall en tot el rang de resultats observats d'una prova diagnòstica o de cribratge.

Nota: 1. La corba de rendiment diagnòstic permet avaluar, per exemple, la probabilitat que hi ha que en un procés de discriminació els subjectes s'assignin a la categoria que realment els correspon. 2. La sigla ROC prové de la forma anglesa receiver operating characteristic, pròpia de l'àmbit dels radars.

dada basal f

es dato basal

fr donnée de base

en baseline datum

Sanitat. Salut pública. Cadascuna de les dades sobre un participant d'un estudi clínic que es recullen a l'inici de l'estudi.

disminució progressiva de dosi f

es disminución progresiva de dosis

fr diminution graduelle de la dose

fr diminution progressive de la dose

fr réduction graduelle de la dose

fr réduction progressive de la dose

en dose tapering

en gradual dose reduction

Farmacologia. Pràctica terapèutica consistent a abaixar gradualment la dosi d'un medicament.

disseny amb assignació al millor m

es diseño play-the-winner

en play-the-winner design

Sanitat. Salut pública. Disseny experimental en què s'assigna a cada nou participant incorporat a l'assaig clínic la intervenció que fins aleshores ha donat millors resultats en els altres participants.

disseny en quadrat llatí m

es diseño en cuadrado latino

fr plan expérimental en carré latin

en latin square design

Sanitat. Salut pública. Disseny experimental utilitzat en assaigs clínics creuats en què els participants se sotmeten a més de dues intervencions, consistent a representar en una taula n × n cada intervenció amb una lletra de l'alfabet, de manera que cada lletra aparegui una sola vegada a cada fila i a cada columna.

disseny equilibrat m

es diseño equilibrado

fr plan expérimental équilibré

en balanced design

Sanitat. Salut pública. Disseny experimental en què les unitats d'experimentació es distribueixen de manera compensada entre els diferents nivells dels factors.

disseny no equilibrat m

es diseño desequilibrado

es diseño no equilibrado

fr plan expérimental déséquilibré

fr plan non-équilibré

en unbalanced design

Sanitat. Salut pública. Disseny experimental en què les unitats d'experimentació no es distribueixen de manera compensada entre els diferents nivells dels factors.

dosi màxima tolerada f

sigla DMT f

es dosis máxima tolerada

es DMT

fr dose maximale tolérée

fr DMT

en maximum tolerated dose

en MTD

Farmacologia. Dosi més elevada d'un fàrmac que pot ser administrada sense que apareguin reaccions adverses rellevants.

dosi mínima no tolerada f

es dosis mínima no tolerada

es dosis mínima tóxica

fr dose toxique minimale

fr DTM

en minimal toxic dose

en minimum intolerated dose

en minimum toxic dose

en MID

en MTD

Farmacologia. Dosi més baixa a partir de la qual un fàrmac comença a provocar reaccions adverses rellevants.

Nota: La dosi mínima no tolerada s'utilitza per a trobar la dosi màxima tolerada. Sol ser la dosi immediatament superior a la dosi màxima tolerada.

dosi terapèutica f

es dosis curativa

es dosis terapéutica

fr dose curative

fr dose thérapeutique

en curative dose

en therapeutic dose

Farmacologia. Qualsevol de les dosis d'un fàrmac que té efectes curatius, preventius o de millora dels símptomes d'una afecció determinada.

dosi única f

es dosis única

es monodosis

es unidosis

fr dose unique

en monodose

en single dose

en unidose

Farmacologia. Dosi de medicament que es pren una sola vegada, destinada a produir per si sola un determinat efecte.

dosi unitària f

sin. monodosi f

es dosis unitaria

fr dose unitaire

fr unidose

en single unit package

en unit dose

Farmacologia. Dosi continguda en un medicament empaquetat individualment, destinada a prendre's d'una sola vegada.

ectòpia del cristal·lí f

sin. luxació del cristal·lí f

es ectopia del cristalino

es ectopia lentis

es luxación del cristalino

fr ectopie du cristallin

fr luxation du cristallin

en dislocation of the lens

en ectopia lentis

en lens dislocation

en luxation of the lens

Oftalmologia. Emplaçament anòmal del cristal·lí.

Nota: Alguns especialistes tendeixen a utilitzar la denominació ectòpia del cristal·lí per a fer referència als casos congènits i la denominació luxació del cristal·lí per a designar els casos adquirits.

efecte romanent m

es efecto remanente

es efecto residual

fr effet différé

fr effet résiduel

en carry-over

en carry-over effect

Farmacologia. Efecte farmacològic que persisteix després d'interrompre l'administració d'un fàrmac.

Nota: L'efecte romanent obliga a fer períodes de depuració entre els diferents tractaments en els estudis de disseny creuat i en els períodes d'inclusió.

equilibri clínic m

es equilibrio clínico

es principio de equiponderación

fr équilibre clinique

en clinical equipoise

Sanitat. Salut pública. Principi ètic segons el qual el benefici o el risc potencials dels participants en un assaig clínic aleatoritzat hauria de ser raonablement similar o equiparable per a tots, independentment del braç a què s'assignin.

equivalència farmacèutica f

es equivalencia farmacéutica

fr équivalence pharmaceutique

en pharmaceutical equivalence

Farmacologia. Propietat de dos o més fàrmacs que contenen la mateixa quantitat de principi actiu, presenten la mateixa forma farmacèutica i la mateixa via d'administració, i compleixen estàndards de qualitat idèntics o comparables.

Nota: L'equivalència farmacèutica no implica equivalència terapèutica, ja que hi pot haver diferències en el comportament dels productes derivades dels excipients o del procés de fabricació.

equivalència terapèutica f

es equivalencia terapéutica

fr équivalence thérapeutique

en therapeutic equivalence

Farmacologia. Propietat de dos o més fàrmacs que no presenten diferències d'eficàcia i efectivitat considerades clínicament rellevants.

estàndard de referència m

es estándar de oro

es estándar de referencia

es método de oro

fr standard d'or

en gold standard

Sanitat. Salut pública. Procediment que és considerat el millor per a un determinat objectiu.

Nota: L'assaig clínic considerat generalment com a estàndard de referència és l'assaig aleatoritzat comparatiu amb cegament doble.

estudi clínic m

es estudio clínico

fr étude clinique

en clinical study

Sanitat. Salut pública. Estudi realitzat en éssers humans que es duu a terme amb finalitats mèdiques o de salut.

Nota: 1. Poden ser objecte d'estudi clínic un fàrmac, un tractament, una tècnica diagnòstica, una tècnica terapèutica, etc. 2. De vegades, impròpiament, també s'utilitza la forma assaig clínic per a designar aquest concepte. 3. La distinció conceptual entre estudi clínic (clinical study, en anglès) i assaig clínic (clinical trial, en anglès) és variable segons els especialistes, els països i les legislacions.

estudi d'abans i després m

sin. estudi pre-post m

es estudio antes-después

es estudio de antes y después

es estudio pre-post

fr étude pré-post

fr étude prétest-post-test

en before and after study

en before-after study

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic en què es comparen els resultats previs a una intervenció o a un esdeveniment amb els resultats posteriors en un mateix grup d'individus.

estudi d'ajust de dosi m

es estudio de ajuste de la dosis

es estudio de titulación de dosis

fr étude de dosage

fr étude de titration

en dose-titration study

Farmacologia. Estudi clínic que consisteix a ajustar a l'alça o a la baixa la dosi d'un fàrmac per a cada pacient, a fi d'augmentar-ne l'eficàcia o reduir-ne la toxicitat.

estudi d'escalada de dosi m

es estudio de escalada de dosis

es estudio de escalado de dosis

es estudio de escalonamiento de dosis

fr étude d'escalade de dose

en dose-escalation study

Farmacologia. Estudi clínic que consisteix a incrementar gradualment la dosi administrada d'un fàrmac per a avaluar-ne la tolerabilitat i la toxicitat.

Nota: Els estudis d'escalada de dosi solen tenir lloc durant la fase I de desenvolupament dels fàrmacs i es duen a terme amb grups de participants molt reduïts als quals s'administra una única dosi del fàrmac.

estudi de casos i controls m

es estudio de casos y controles

es estudio de casos y testigos

fr étude cas témoins

fr étude cas-contrôle

en case referent study

en case-control study

Sanitat. Salut pública. Estudi epidemiològic en què s'analitza la relació entre la presència d'un factor de risc o d'un atribut i l'aparició d'una determinada afecció, mitjançant el contrast entre un grup d'individus que pateixen la malaltia i un grup de comparació.

estudi de casos i controls niat m

es estudio de casos en una cohorte

es estudio de casos y controles anidado

fr étude cas-témoin emboîtée

fr étude cas-témoin nichée

fr étude cas-témoins au sein d'une cohorte

en nested case-control study

Sanitat. Salut pública. Estudi de casos i controls en què els casos i els controls pertanyen a una mateixa cohort.

estudi de cohorts m

es estudio de cohortes

fr étude de cohorte

fr étude de cohortes

en cohort study

Sanitat. Salut pública. Estudi observacional en què s'analitza al llarg del temps la relació entre la presència d'un atribut i l'aparició d'un efecte determinat de manera prospectiva.

estudi de dosi repetida m

es estudio de dosis repetida

fr étude de dose répétée

en repeated-dose study

Farmacologia. Estudi clínic que consisteix a administrar a cada participant una mateixa dosi d'un fàrmac diverses vegades durant un període de temps prèviament definit, fins que s'arribi a una concentració plasmàtica estable, generalment amb l'objectiu d'establir la tolerabilitat del fàrmac.

estudi de dosi única m

es estudio de dosis única

fr étude de dose unique

en single-dose study

Farmacologia. Estudi clínic que consisteix a administrar a cada participant una sola dosi d'un fàrmac, generalment amb l'objectiu d'establir-ne la tolerabilitat o les característiques farmacocinètiques.

Nota: Es tracta dels primers estudis que es realitzen en humans quan apareix un nou fàrmac, motiu pel qual es fan amb un nombre reduït de voluntaris.

estudi de farmacovigilància postcomercialització m

es estudio de farmacovigilancia

es estudio de poscomercialización

fr étude de pharmacovigilance

fr étude postmarketing

en postmarketing drug surveillance study

en postmarketing study

en postmarketing surveillance study

en PMS

Farmacologia. Estudi clínic que analitza les reaccions adverses d'un fàrmac en la pràctica clínica habitual, un cop ha estat comercialitzat.

Nota: Els estudis de farmacovigilància es duen a terme en la fase IV i són sempre posteriors a l'aprovació del fàrmac per les autoritats reguladores.

estudi de recerca de dosi m

es estudio de búsqueda de dosis

es estudio de rango de dosis

fr étude de recherche de dose

en dose-finding study

en dose-ranging study

Farmacologia. Estudi clínic que consisteix a administrar dosis distintes d'un fàrmac a grups diferents de pacients amb l'objectiu d'establir la dosi més adequada des del punt de vista de l'eficàcia i la seguretat.

estudi de seguretat m

es estudio de seguridad

fr étude de tolérance

en safety study

Farmacologia. Estudi clínic que avalua la incidència, la tipologia i la gravetat de les reaccions adverses associades a l'administració d'un fàrmac.

estudi multicèntric m

es ensayo clínico multicéntrico

es estudio multicéntrico

fr essai clinique multicentrique

fr étude multicentrique

en multicentre study

en multicentre trial

en multilocation trial

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic que es duu a terme en més d'un lloc de manera coordinada i seguint el mateix protocol.

estudi observacional m

es estudio observacional

fr étude d'observation

fr étude observationnelle

en observational study

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic en què l'investigador es limita a mesurar les variables d'interès definides en la població o el fenomen objecte d'anàlisi, sense intervenir en el curs natural de les coses.

estudi pilot m

es estudio piloto

fr étude pilote

en pilot study

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic amb un nombre reduït de participants que es duu a terme amb la finalitat de valorar la idoneïtat del disseny i la viabilitat d'un estudi posterior de més abast.

estudi pivot m

es estudio esencial

es estudio fundamental

fr étude pivot

en critical study

en pivotal study

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic dissenyat per a obtenir les dades essencials que han de permetre que les autoritats reguladores aprovin el registre d'un fàrmac per a la seva comercialització, especialment les que en demostren l'eficàcia i la seguretat respecte d'un placebo o d'un fàrmac de comparació.

estudi pont m

es estudio de extrapolación

es estudio de transición

es estudio puente

en bridging study

Sanitat. Salut pública. Estudi dissenyat per a comprovar l'aplicabilitat que poden tenir les dades obtingudes prèviament d'una població en una altra població.

Nota: En recerca clínica els estudis pont se solen fer entre els estudis de fase I i els de fase II, amb l'objectiu d'extrapolar a pacients dades de voluntaris sans (per exemple, la dosi màxima tolerada d'un fàrmac).

estudi postautorització m

es estudio posautorización

fr étude post-AMM

fr étude post-autorisation

en post-approval study

Farmacologia. Estudi clínic que es duu a terme després de l'autorització de comercialització d'un fàrmac, segons les condicions establertes a la seva fitxa tècnica o bé en condicions d'ús normals, a fi d'obtenir dades sobre el fàrmac complementàries a les obtingudes durant el seu desenvolupament.

estudi promocional m

es ensayo clínico promocional

es estudio promocional

es estudio semilla

es estudio siembra

fr essai clinique promotionnel

en marketing study

en seeding study

Farmacologia. Estudi clínic concebut per una empresa farmacèutica per a fer propaganda d'un producte propi que ha estat aprovat recentment per les autoritats reguladores.

Nota: Els estudis clínics promocionals són una acció de màrqueting amb poc valor científic.

estudi unicèntric m

es ensayo clínico monocéntrico

es ensayo clínico unicéntrico

es estudio monocéntrico

es estudio unicéntrico

fr essai clinique monocentrique

fr essai clinique unicentrique

fr étude monocentrique

fr étude unicentrique

en single centre study

en single centre trial

en unicentre study

en unicentre trial

Sanitat. Salut pública. Estudi clínic que es duu a terme en un únic lloc.

farmacovigilància f

es farmacovigilancia

fr pharmacovigilance

en drug monitoring

en pharmacovigilance

Farmacologia. Branca de la farmacologia que té per objectiu la identificació, la quantificació, l'avaluació i la prevenció dels riscos associats a l'ús de fàrmacs.

Nota: Les activitats de farmacovigilància tenen lloc, per defecte, un cop el medicament ha estat comercialitzat (postcomercialització), però també es poden donar en fàrmacs encara no comercialitzats però autoritzats.

febre pappataci [pappataci: it] f

sin. febre per flebòtom f

es fiebre de la mosca de la arena

es fiebre de los tres días

es fiebre papataci

es fiebre pappataci

es fiebre por flebótomos

fr fièvre à pappataci

fr fièvre à phlébotome

fr fièvre à phlébotomes

fr fièvre des trois jours

it febbre da pappataci

en pappataci fever

en phlebotomus fever

en sandfly fever

en three-day fever

de Pappatacifieber

Patologia general. Malaltia vírica aguda i autolimitada transmesa per un flebòtom, generalment l'espècie Phlebotomus papatasi, que es caracteritza principalment per un procés febril que sol durar entre dos i quatre dies, mal de cap frontal, rigidesa de nuca i dolor ocular, muscular i articulatori.

grup de comparació m

sin. grup de control m

es grupo comparativo

es grupo de control

es grupo de referencia

fr groupe de comparaison

fr groupe témoin

en comparison group

en control group

Sanitat. Salut pública. Grup de participants d'un estudi clínic, ja sigui d'un assaig clínic o d'un estudi observacional, que s'utilitza com a patró de referència amb finalitats de contrastació amb el grup que s'estudia.

Nota: En els assaigs clínics el grup de comparació és el grup dels participants que no són sotmesos a la intervenció que s'analitza, sinó a una altra intervenció d'efectes ja coneguts o a un placebo, o que no se sotmeten a cap intervenció. En els estudis observacionals el grup de comparació és el grup dels participants que no tenen l'atribut que s'estudia o que no estan exposats al factor d'interès de l'estudi.

grup de comparació aparellat m

es grupo comparativo emparejado

es grupo de control emparejado

fr groupe témoin apparié

en matched control group

Sanitat. Salut pública. Grup de comparació en què cada participant té assignat un participant d'un altre grup de l'estudi amb qui comparteix determinades característiques o factors.

grup de comparació concurrent m

es grupo de control concurrente

fr groupe témoin concurrent

fr groupe témoin simultané

en concurrent control group

Sanitat. Salut pública. Grup de comparació les dades del qual s'han obtingut en el mateix període que les dades del grup experimental.

grup de comparació històric m

es grupo comparativo histórico

es grupo de control histórico

es grupo de referencia histórico

fr groupe témoin historique

en historical control group

Sanitat. Salut pública. Grup de comparació les dades del qual s'han obtingut d'individus que han estat estudiats en el passat.

grup experimental m

es grupo experimental

fr groupe expérimental

en experimental group

en study group

en test group

Sanitat. Salut pública. Grup de participants d'un assaig clínic que són sotmesos a la intervenció que s'estudia.

hipocalcèmia per avidesa òssia f

es síndrome del hueso hambriento

fr hypocalcémie par avidité osseuse

fr syndrome de l'os affamé

en hungry bone syndrome

Endocrinologia. Hipocalcèmia deguda a una absorció excepcionalment ràpida del calci extracel·lular en els ossos després d'una paratiroidectomia per hiperparatiroidisme.

intervenció f

es intervención

fr intervention

en intervention

Sanitat. Salut pública. Acció duta a terme sobre un individu que és sotmesa a anàlisi en el marc d'un estudi clínic, amb la finalitat d'avaluar l'eficàcia, l'efectivitat o la seguretat d'aquesta acció o qualsevol altra conseqüència relacionada.

Nota: Són intervencions l'administració d'un determinat fàrmac o tractament, l'aplicació d'un programa d'educació sanitària o d'una tècnica diagnòstica o terapèutica concreta, la prescripció d'una dieta o d'un estil de vida determinats, etc.

iris en altiplà m

es iris en meseta

es iris plateau

fr iris plateau

en plateau iris

Oftalmologia. Anomalia anatòmica que consisteix en la inserció anterior de l'arrel de l'iris en el cos ciliar, la qual cosa fa que l'iris presenti una perifèria més gruixuda i angulosa i un aspecte pla en la porció central.

Nota: L'iris en altiplà pot donar lloc a l'aparició de la síndrome de l'iris en altiplà.

moviment especular m

es movimiento en espejo

es movimiento especular

fr mouvement miroir

en mirror movement

Neurologia. Moviment involuntari d'una extremitat, generalment superior, que es produeix d'una manera simètrica i simultània al moviment voluntari de l'extremitat contralateral.

Nota: Els moviments especulars tant es poden observar en pacients amb alguna alteració neurològica com en persones sense cap patologia associada.

nombre necessari a cribrar m

sigla NNC m

es número necesario a cribar

es número que es necesario cribar

es NNC

fr nombre de patients à dépister

fr nombre de sujets à dépister

fr nombre nécessaire à dépister

fr NND

en number needed to screen

en NNS

Sanitat. Salut pública. Nombre mitjà de persones que cal sotmetre a una prova o programa de cribratge amb el tractament experimental per a detectar o prevenir un cas més dels que es detectarien amb el tractament de comparació.

nombre necessari a tractar m

sigla NNT m

es número necesario a tratar

es número que es necesario tratar

es NNT

fr nombre de patients à traiter

fr nombre de sujets à traiter

fr nombre nécessaire à traiter

fr NNT

en number needed to be treated

en number needed to treat

en NNT

Sanitat. Salut pública. Nombre mitjà de persones que han de rebre el tractament experimental perquè se'n beneficiï una més que amb el tractament de comparació o, en el cas d'episodis adversos, per a evitar un cas advers més que els que s'evitarien en el grup de comparació.

Nota: El nombre necessari a tractar és l'invers de la reducció absoluta del risc.

pèrdua f

sin. compl. baixa f

es pérdida

en loss

Sanitat. Salut pública. Participant que deixa de formar part d'un estudi clínic, ja sigui per voluntat pròpia, per decisió de l'investigador o per qualsevol altre motiu.

pèrdua f

sin. compl. baixa f

es pérdida

en loss

Sanitat. Salut pública. Fet que un participant deixi de formar part d'un estudi clínic, ja sigui per voluntat pròpia, per decisió de l'investigador o per qualsevol altre motiu.

període de depuració m

es período de blanqueo

es período de lavado

fr période d'épuration

fr période de lavage

en wash-out period

en washout

Sanitat. Salut pública. Període en què s'administra un placebo o un tractament inactiu, o en què no s'administra cap tractament, amb l'objectiu d'eliminar el possible efecte romanent d'un tractament previ.

Nota: Els períodes de depuració se solen dur a terme al començament d'un estudi o després de finalitzar un dels tractaments en els estudis de disseny creuat.

profàrmac m

es profármaco

fr promédicament

en prodrug

Farmacologia. Compost químic que ha de seguir un procés de transformació biològica per a arribar a adquirir capacitat de modificació sobre l'organisme.

prova de concepte f

es estudio de prueba de concepto

es estudio de prueba de principio

es prueba de concepto

fr démonstration de faisabilité

fr preuve du concept

en proof of concept

en proof of concept study

Farmacologia. Estudi clínic dissenyat per a demostrar a la pràctica la validesa real del plantejament teòric sobre l'activitat d'un nou fàrmac, que acostuma a tenir lloc en les fases inicials de desenvolupament del fàrmac.

síndrome de l'iris en altiplà f

es síndrome del iris en meseta

es síndrome del iris plateau

fr syndrome de l'iris plateau

en plateau iris syndrome

Farmacologia. Glaucoma d'angle tancat que es produeix en un ull amb iris en altiplà i que no respon a una iridectomia.

tractament de comparació m

es tratamiento comparativo

es tratamiento de referencia

fr traitement témoin

en control treatment

Sanitat. Salut pública. Tractament a què se sotmet el grup de comparació d'un assaig clínic i que s'utilitza com a referència per a avaluar el tractament experimental.

Nota: El tractament de comparació pot ser actiu, amb efectes ja coneguts, o inactiu (un placebo).

tractament experimental m

es tratamiento de estudio

es tratamiento experimental

fr traitement expérimental

en experimental treatment

en study treatment

Sanitat. Salut pública. Tractament a què se sotmet el grup experimental d'un assaig clínic i que és objecte d'avaluació.

Ciències de la vida

biocarbó m

es biocarbón

es biochar

fr biochar

fr biocharbon

it bio-carbonella

it biochar

en biochar

Medi ambient. Carbó, generalment vegetal, que resulta de la piròlisi de la matèria orgànica.

Nota: Segons algunes fonts, el biocarbó pot utilitzar-se com a esmena del sòl i pot contribuir a reduir el diòxid de carboni atmosfèric, ja que reté el carboni que normalment s'allibera en la descomposició de la matèria orgànica.

captura de diòxid de carboni f

es captura de dióxido de carbono

fr captage de dioxyde de carbone

fr capture de dioxyde de carbone

fr piégeage de dioxyde de carbone

en carbon capture

en carbon dioxide capture

Medi ambient. Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial.

Nota: És molt habitual la denominació a partir de la fórmula química del diòxid de carboni: captura de CO2.

captura i emmagatzematge de diòxid de carboni f

sigla CEDC f

es captura y almacenaje de dióxido de carbono

es captura y almacenamiento de dióxido de carbono

es captura y secuestro de dióxido de carbono

es CAC

es CCS

fr captage et stockage de dioxyde de carbone

fr capture et stockage de dioxyde de carbone

fr piégeage et stockage de dioxyde de carbone

fr CSC

en carbon capture and sequestration

en carbon capture and storage

en carbon dioxide capture and sequestration

en carbon dioxide capture and storage

en CCS

Medi ambient. Acció de separar el diòxid de carboni de la resta de gasos resultants de la combustió industrial i d'acumular-lo en formacions geològiques profundes o al fons dels oceans, en condicions d'estanquitat, amb l'objectiu d'aïllar-lo de l'atmosfera i evitar la seva contribució a l'efecte d'hivernacle.

Nota: És molt habitual la denominació a partir de la fórmula química del diòxid de carboni: captura i emmagatzematge de CO2.

emmagatzematge de diòxid de carboni m

es almacenaje de dióxido de carbono

es almacenamiento de dióxido de carbono

es secuestro de dióxido de carbono

fr séquestration de dioxyde de carbone

fr stockage de dioxyde de carbone

en carbon dioxide sequestration

en carbon dioxide storage

en carbon sequestration

en storage of carbon

Medi ambient. Acció d'acumular el diòxid de carboni resultant de la combustió industrial en formacions geològiques profundes o al fons dels oceans, en condicions d'estanquitat, amb l'objectiu d'aïllar-lo de l'atmosfera i evitar la seva contribució a l'efecte d'hivernacle.

Nota: 1. El pas previ a l'emmagatzematge del diòxid de carboni és la captura del diòxid de carboni. 2. És molt habitual la denominació a partir de la fórmula química del diòxid de carboni: emmagatzematge de CO2.

fixació de carboni f

es fijación de carbono

fr fixation de carbone

en carbon assimilation

en carbon fixation

Fisiologia vegetal. Procés bioquímic pel qual els organismes fotosintètics absorbeixen diòxid de carboni de l'atmosfera per a generar compostos orgànics.

ritme circadiari m

es ritmo circadiano

fr rythme circadien

fr rythme nycthéméral

en circadian rhythm

Biologia. Ritme d'activitat que es manifesta en cicles regulars de vint-i-quatre hores aproximadament.

Comunicació

panel m

es panel

fr panel

it panel

en panel

Reunió, generalment dirigida per un moderador, en què una mostra d'experts de l'àmbit acadèmic o professional exposen el seu punt de vista sobre un tema específic.

panelista m i f

es panelista

fr panéliste

en panelist

Persona que participa en un panel.

Economia i empresa

auditoria preventiva f

es diligencia debida

es diligencia previa

es due diligence

fr audit préalable

fr contrôle diligent

fr contrôle préalable

it diligenza dovuta

it pratica dovuta

en due diligence

en due diligence audit

en due diligence review

Finances. Revisió detallada de la situació econòmica, financera, legal, fiscal i laboral d'una empresa, que es duu a terme abans de tancar un acord econòmic, especialment un procés d'adquisició o fusió, per a verificar l'estat real de l'empresa i avaluar els possibles riscos de l'operació.

associació de marques f

es co-branding

fr alliance de marques

fr cogriffage

fr comarquage

en co-branding

en cobranding

Màrqueting. Activitat de màrqueting consistent en la utilització en un mateix producte o servei de dues marques o més, generalment d'empreses diferents, o d'una marca comuna creada per diverses empreses, amb l'objectiu de reforçar la imatge de les marques implicades i augmentar la percepció de qualitat del producte o servei.

reconstrucció de marca f

es rebranding

fr changement de marque

fr rebranding

en rebranding

Màrqueting. Activitat de màrqueting orientada a donar una nova identitat a un producte o a un servei.

Nota: La reconstrucció de marca no sols comporta canvis en el nom de la marca i en el disseny del logotip, sinó en tota l'estratègia de màrqueting i de comunicació.

Esports

canicròs m

es canicrós

es canicross

fr canicross

en canicross

Esport consistent en la realització de curses de cros en què cada corredor va lligat amb una corda a la cintura a un gos, al qual no ha d'avançar.

Estadística

anàlisi d'agrupaments f

es análisis de conglomerados

es análisis por grupos

fr analyse de grappes

fr analyse de groupement

fr analyse de regroupement

en cluster analysis

Tècnica estadística que té per objecte crear una classificació entre elements, descrits mitjançant un conjunt de variables, a partir de mesures de similitud o dissimilitud entre ells.

Nota: L'anàlisi d'agrupaments és una tècnica estadística aplicada en nombrosos àmbits d'especialitat, a banda de la recerca clínica, per exemple, en biologia, en economia, en educació, etc.

distribució khi quadrat f

es distribución ji cuadrado

es distribución de ji al cuadrado

fr distribution chi carré

fr distribution khi carré

en chi-square distribution

en chi-squared distribution

Distribució de probabilitat de la variable khi quadrat.

distribució log-normal f

sin. distribució logarítmica normal f

es distribución log-normal

es distribución logarítmica normal

fr distribution log-normale

fr distribution logarithmique normale

en log-normal distribution

en logarithmic normal distribution

en lognormal distribution

Distribució de probabilitat d'una variable Y el logaritme de la qual es distribueix de manera normal.

khi quadrat f

es ji al cuadrado

es ji cuadrado

fr chi carré

fr khi carré

en chi-square

en chi-squared

sbl X²

Variable aleatòria contínua que resulta de la suma dels quadrats d'un cert nombre de variables normals estandarditzades independents.

Nota: 1. El nombre de variables normals estandarditzades independents constitueix els graus de llibertat de la khi quadrat. 2. La forma khi, nom de la lletra grega χ (Véase documento PDF) , se sol pronunciar en català amb la consonant inicial aspirada ([‘χi]) (Véase documento PDF).

prova khi quadrat f

es prueba de ji al cuadrado

es prueba ji cuadrado

fr test chi carré

fr test khi carré

en chi-square test

en chi-squared test

Prova basada en un estadístic que, sota certes suposicions, segueix una distribució khi quadrat.

prova khi quadrat de Pearson f

es prueba de ji al cuadrado de Pearson

es prueba ji cuadrado de Pearson

fr test chi carré de Pearson

fr test khi carré de Pearson

en chi-square goodness-of-fit test

en chi-square test for independence

en Pearson's chi-square test

Prova khi quadrat que mesura la distància entre una distribució de freqüències observada i una altra de predita amb un model estadístic determinat.

Nota: És la prova khi quadrat més utilitzada.

variable de confusió f

es variable confusora

es variable de confusión

fr variable confondante

fr variable de confusion

fr variable parasite

en confounder

en confounding variable

Variable que distorsiona la mesura de l'efecte que s'estudia.

Indústria i energia

acer patentat m

es acero patentado

fr acier patenté

it acciaio patentato

en patented steel

Indústria metal·lúrgica. Acer que ha estat sotmès a patentatge.

autoportant adj

es autoportante

fr autoportant

fr autoporteur

it autoportante

pt autoportante

en self-supporting

de selbstragend

Enginyeria industrial. Dit d'una estructura concebuda perquè se sostingui sense necessitat d'elements externs de suport.

càrrega de derivació f

es carga de derivación

fr charge de délestage

fr charge de lissage

en ballast load

en diversion load

en dump load

Energia. Dispositiu elèctric que consumeix l'energia produïda en excés per un generador.

patentatge m

es patentado

es patenting

fr patentage

it patentamento

pt patentagem

en patenting

de Patentieren

Indústria metal·lúrgica. Tractament isotèrmic aplicat als filferros d'acer amb un elevat contingut de carboni que té com a objectiu conferir-los una microestructura amb perlita fina que permeti treballar-los posteriorment en fred, i que consisteix a sotmetre'ls a austenització i a refredar-los posteriorment de manera escalonada submergint-los en un bany de plom o de sals a una temperatura entre 450 i 550 ºC.

Nota: 1. El patentatge s'aplica a filferros d'acer d'un diàmetre entre 5 i 15 cm i amb un contingut de carboni entre 0,35% i el 0,8%. 2. El bany de plom, a causa de la seva toxicitat, actualment s'ha substituït gairebé arreu per un bany de sals.

Informàtica

informàtica en núvol f

es cloud computing

es computación en la nube

es computación en nube

fr cloud computing

fr informatique dans les nuages

fr informatique en nuage

it cloud computing

pt computação em nuvem

en cloud computing

Sistema d'emmagatzematge i ús de recursos informàtics basat en el servei en xarxa, que consisteix a oferir a l'usuari un espai virtual, generalment a Internet, en què pot disposar de les versions més actualitzades de maquinari i programari.

Nota: Segons la varietat dialectal és també adequada la denominació catalana informàtica en nigul.

Ocupacions

reposador -a m i f

es reponedor

fr réassortisseur

en shelf filler

en shelf stacker

Persona que s'ocupa de tornar a omplir de productes les prestatgeries d'un supermercat a mesura que van quedant buides i de vetllar perquè tinguin una presentació adequada.

Utillatge de cuina

wok m

es wok

fr wok

it wok

pt wok

en wok

de Wok

Paella de forma troncocònica i de parets altes, tradicionalment de base còncava i de ferro, que s'utilitza principalment per a saltar i fregir aliments, pròpia de la cuina xinesa.