RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2000, per la qual es disposa la publicació dels criteris que informen el Pla general d’inspecció per a l’any 2000.

Vist el que disposa l’article 26 de la Llei de l’Estat 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents,

Resolc:

Disposar la publicació al DOGC dels criteris que informen el Pla general d’inspecció de la Generalitat de Catalunya per a 2000.

Barcelona, 25 de gener de 2000

Joan Carles Costas i Terrones

Director general de Tributs

Pla general d’inspecció per a l’any 2000

Els criteris utilitzats per elaborar el Pla general d’inspecció per a l’any 2000 i que s’exposen a continuació estan ordenats en funció dels tributs:

Pla en l’impost sobre successions i donacions (ISD)

—1 Pla de resultats del quadre de causants per l’exercici 97 per oficines liquidadores (OL97).

En aquest Pla es pretén continuar les innovacions introduïdes l’any 1999, que es poden concretar en una major incidència en la detecció de contribuents declarants amb notables discrepàncies entre la declaració teòricament correcta que haurien d’haver efectuat i la realment presentada.

Per tant, es tracta d’emfatitzar la recerca de les desviacions entre les declaracions normatives i les reals dels contribuents.

Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu es realitzaran diversos creuaments en base a la informació disponible i a la informació que se sol·licitarà a l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

—2 Pla de resultats del quadre de causants per l’exercici 97 per delegacions territorials (DT97).

Amb la mateixa filosofia que el Pla anterior (OL97) però amb algunes particularitats pròpies per tal d’aconseguir una millor adaptació al sistema de treball de les delegacions territorials.

—3 Pla de no declarants per l’exercici 97 (ND97).

Aquest és continuació de l’experiència d’anys anteriors tant per a oficines liquidadores com per a delegacions territorials i es basa en l’encreuament anomenat quadre de causants, en funció de la disponibilitat de mitjans i de la preferència pel desenvolupament dels plans anteriors.

—4 Pla de no declarants de Deute Públic Especial (DP97).

—5 Pla de revisió de les bonificacions/reduccions del 95% de la base imposable (REDU00).

Aquest Pla té com a objectiu la comprovació i verificació de l’acompliment de les condicions per al gaudiment de les reduccions a la base imposable amb bonificació del 95% (adquisició d’elements patrimonials afectes a activitats empresarials i/o professionals i participacions socials, i adquisició de l’habitatge habitual del causant).

Com a resultat addicional de l’explotació dels encreuaments que es realitzin en els plans esmentats anteriorment, es faciliten als serveis de gestió de les delegacions territorials i oficines liquidadores unes seleccions de contribuents que, tot i no estar incorporats al Pla d’inspecció, puguin ser d’utilitat per a les tasques d’aquests serveis (requeriments, comprovació de valors, etc.).

Pla en l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IP)

Com a novetat i d’acord amb les informacions facilitades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, es podrà disposar d’una eina d’encreuament informàtic per tal d’obtenir relacions de persones físiques susceptibles de ser subjectes passius de l’impost, que figuren com a no declarants, classificats per trams de base imposable, per a l’exercici 1997.

D’altra banda, i pel que fa a les discrepàncies entre declaracions normatives i declaracions realment presentades, es preveu la generació d’una fitxa alternativa de patrimoni per a l’exercici 1997 formada a partir de la suma dels béns per cada subjecte passiu (NIF).

Amb aquesta "declaració" alternativa es generarà un fitxer anomenat AIP-97

—1 Pla comparatiu 97 (IPAIP97).

Anàlisi i selecció de contribuents amb diferències rellevants obtingudes de la comparació entre els fitxers IP97 (declaracions exercici 97) i AIP97 (alternatiu).

—2 Pla comparatiu parcial immobiliari (IPCAD97).

Consisteix en l’encreuament parcial entre el fitxer IP97 i les dades dels valors cadastrals 1997.

—3 Pla comparatiu parcial mobiliari (IPIRP97).

És el resultat de l’encreuament parcial entre el fitxer IP97 i una estimació del capital mobiliari del subjecte passiu feta a partir dels rendiments declarats en IRPF-97 i una taxa mínima de rendiment del 4% per a l’exercici 1997.

—4 Pla comparatiu parcial de transmissions (IPTSI97).

Consisteix en el resultat de l’encreuament entre el fitxer IP97 i la informació de transmissions patrimonials oneroses i lucratives resident en el TSI.

—5 Pla comparatiu parcial de Fons d’Inversió (IPFON97).

Resultat de l’encreuament parcial entre el fitxer IP97 i les dades dels subscriptors de FIM i FIAMMS de més de 15 milions de pessetes a l’any 1997.

—6 Pla anàlisi exempcions article 4.8 de la Llei 19/1991 (IPEX97).

L’objectiu d’aquest Pla és la comprovació i verificació de les condicions per al gaudiment de l’exempció prevista en l’article 4 apartat 8 de la Llei 19/1991, de l’impost, per a elements patrimonials afectes a activitats empresarials i/o professionals desenvolupades de forma individual o societària (participacions socials).

Pla en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP/AJD)

—1 Pla de comprovació de contribuents que indegudament haguessin renunciat a l’exempció de l’article 20.2 de LIVA (Pla RENU00).

—2 Pla d’adquirents de valors mobiliaris que incideixin en els supòsits de l’article 108 de la Llei de mercat de valors (Pla A10800).

—3 Pla d’adquisicions d’objectes d’art, joies usades i similars, subjectes a transmissions patrimonials oneroses (SUBHA 00).

Es continua l’anàlisi de les dades corresponents a la informació facilitada per entitats de crèdit que realitzen subhastes d’aquests objectes.

—4 Pla de concessions administratives (CONCE00).

—5 Pla de transmissions d’habitatges a empreses per a la seva revenda (REVE00).

Fonts d’informació

Les fonts d’informació de les quals provenen les dades necessàries per elaborar la llista de contribuents que conformen el Pla General d’Inspecció són les següents:

Inspecció tributària

—1 Dades que es troben als arxius de la Inspecció Tributària.

—2 Denúncies rebudes al servei d’inspecció i un cop superada una anàlisi prèvia de viabilitat.

—3 Aportacions que realitzen els efectius de la Inspecció Tributària en el desenvolupament de les seves actuacions.

Gestió tributària

—1 Requeriments de Gestió (REQ00).

El cap de la Inspecció Tributària realitzarà una selecció prèvia dels expedients provinents de requeriments no atesos efectuats pels serveis de gestió de les delegacions territorials, que cal que passin al procediment inspector.

—2 Pla d’expedients enviats directament pels serveis de gestió tributària (GEST00).

Igual que en el cas anterior, el cap de la Inspecció Tributària efectuarà una selecció prèvia d’aquests expedients.

Plans de col·laboració externa

—1 Col·laboració amb l’Estat (COLA00).

Hi ha dos fonts principals que conformen aquest Pla:

Les actes de col·laboració que envia l’Administració d’Hisenda de l’Estat.

Les actuacions que es considerin convenients en el marc de la cessió parcial de l’IRPF.

—2 Col·laboració amb altres comunitats autònomes (CCAA00).

La informació subministrada per altres comunitats autònomes, bàsicament per la via de les declaracions d’incompetència territorial.

Date: 
Friday, 25 February, 2000