Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de Llei de Classes Passives de l'Estat.

Date: 
Wednesday, 27 May, 1987