REIAL DECRET 713/2022, de 30 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració General de l'Estat a la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria d'ordenació i gestió del litoral.

Date: 
Monday, 12 September, 2022