Reial Decret 609/2023, d'11 de juliol, pel qual es crea el Registre Central de Titularitats Reals i se n'aprova el Reglament.

Date: 
Wednesday, 12 July, 2023