La registradora suspèn la inscripció d'una escriptura compravenda d'un habitatge unifamiliar en les plantes primera i segona d'una illa d'un conjunt residencial en règim de propietat horitzontal. Considera que de conformitat amb l'article 98.3 de la Llei 7/2022, el transmitent haurà de declarar expressament si s'ha realitzat o no en la finca transmesa alguna activitat potencialment contaminant del sòl. No cap imposar aquesta declaració en referència a una finca en què hi ha quota de participació sobre el sòl, però no sòl pròpiament dit.

Date: 
Friday, 11 November, 2022