QÜESTIÓ d’inconstitucionalitat número 2140/1993, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de diversos preceptes del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria urbanística, així com del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, que va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (sentència).QÜESTIÓ d’inconstitucionalitat número 2140/1993, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de diversos preceptes del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria urbanística, així com del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, que va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana (sentència).

El suplement del BOE número 178, de 26.7.2001, publica la Sentència 159/2001, de 5 de juliol, dictada pel Tribunal Constitucional en la qüestió d’inconstitucionalitat número 2140/1993, plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya respecte de diversos preceptes del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, que va aprovar el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria urbanística, així com del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, que va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.

En aquesta Sentència el Tribunal Constitucional ha decidit:

"Estimar parcialment la present qüestió d’inconstitucionalitat i, en virtut d’això:

"—1 Declarar inconstitucional i, consegüentment, nul, l’article 15 del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, pel qual es va aprovar el Text refós dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

"—2 Declarar inconstitucional i derogat per la Constitució l’article 218 del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim de sòl i ordenació urbana.

"—3 Declarar que l’article 47 del Decret legislatiu de la Generalitat de Catalunya 1/1990, de 12 de juliol, només és constitucional si s’interpreta en el sentit que la facultat de la Comunitat Autònoma de Catalunya de formular plans de conjunt únicament pot dur-se a terme «en defecte d’acord entre les corporacions locals afectades».

"—4 Declarar inconstitucional i derogat per la Constitució l’article 91.2 del Reial decret 1346/1976, de 9 d’abril, pel qual es va aprovar el Text refós de la Llei sobre règim de sòl i ordenació urbana.

"—5 Desestimar la qüestió pel que fa a la resta."

Barcelona, 17 d’agost de 2001

Antoni Vives i Tomàs

Secretari del Govern

Date: 
Monday, 17 September, 2001