Presentada al Registre Mercantil el dia 17 de juny de 2022 una escriptura de cessament de l'administrador únic inscrit i de nomenament novament administrador, el registrador nega les inscripcions sol·licitades perquè consta presentada en data 14 de juny anterior una altra escriptura autoritzada per un altre notari en què s'eleven a públic acords de cessament del mateix administrador únic inscrit i nomenament d'un altre administrador diferent. La determinació de quin dels dos documents ha de prevaler i servir de títol per a la pràctica d'un seient en el Registre és competència dels tribunals de Justícia sense que el registrador pugui, en l'estret àmbit del procediment registral, dur a terme una decisió que escapa de la seva competència.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022