ORDRE de 3 de gener de 2000, de determinació de les condicions d’autorització de crèdits durant la pròrroga pressupostària.ORDRE de 3 de gener de 2000, de determinació de les condicions d’autorització de crèdits durant la pròrroga pressupostària.

Vist el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de l’autorització continguda a la disposició final 1 del Decret 369/1999, de 27 de desembre, sobre pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999,

Ordeno:

Article únic

Límits quantitatius a les autoritzacions de crèdits prorrogats per a despeses

—1 Personal (cap. I)

L’autorització de despesa s’ajustarà a les dotacions autoritzades a 31 de desembre de 1999.

—2 Compra de béns corrents i de serveis (cap. II)

a) Es prorroguen fins al crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999:

a.1) Els crèdits per atendre les despeses de funcionament dels serveis compromesos en funció de contractes o de convenis de naturalesa recurrent.

a.2) Els crèdits per atendre les despeses de funcionament de centres propis no administratius.

b) La resta de crèdits es prorroguen fins a un 50% del crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999.

—3 Transferències corrents (cap. IV)

a) Es prorroguen els crèdits necessaris per atendre els compromisos derivats de normes, convenis i contractes-programes formalitzats abans del 31 de desembre de 1999 i amb efectes al 2000 fins al límit del crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999.

b) La resta de crèdits es prorroguen fins un 50% del crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999.

c) L’autorització dels crèdits prorrogats a favor d’organismes autònoms i empreses públiques s’ajustarà d’acord amb les limitacions establertes als capítols I, II i IV.

d) Els crèdits destinats a subvencions innominades o genèriques es prorrogaran fins al límit del crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999, en el supòsit de convocatòria de subvencions.

—4 Inversions reals (cap. VI), Transferències de capital (cap. VII) i Variació d’actius financers (cap. VIII)

a) L’autorització de crèdits s’atindrà a l’anualitat per al 2000 dels compromisos pluriennals de despesa acordats pel Govern abans del 31 de desembre de 1999. Addicionalment, es podrà autoritzar fins al 20% dels crèdits inicials per al 1999; no obstant això, el màxim d’autoritzacions no podrà superar el crèdit inicial del Pressupost de 1999.

b) Els crèdits destinats a subvencions innominades o genèriques es prorrogaran fins al límit del crèdit inicial autoritzat per al Pressupost de 1999, en el supòsit de convocatòria de subvencions.

—5 Àmbit d’aplicació de les autoritzacions de crèdit

L’autorització de despeses a què es refereix aquest article és d’aplicació a les seccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya així com als seus organismes autònoms, amb les excepcions següents:

a) Seccions pressupostàries dels òrgans superiors de la Generalitat (Parlament, Consell Consultiu, Sindicatura de Comptes i Comissió Jurídica Assessora), secció 16, Classes passives; secció 17, Deute; secció 19, Participació dels Ens locals en els ingressos de l’Estat, i secció 21, Despeses diversos departaments.

b) Els pressupostos de les entitats sanitàries i assistencials de la Seguretat Social.

c) Les autoritzacions de crèdits emparats en ingressos afectats estaran condicionades a l’efectivitat del reconeixement del dret.

d) Els organismes autònoms i les empreses públiques ajustaran l’execució del seu pressupost als ingressos efectius, tenint en compte el que disposa l’apartat 3.

—6 Instrumentació dels límits quantitatius a les autoritzacions

El Departament d’Economia, Finances i Planificació procedirà a instrumentar les retencions necessàries per adequar els crèdits prorrogats als límits establerts, de les quals en donarà trasllat als diferents departaments, i s’obrirà un període de resposta que finalitzarà el 19 de gener de 2000.

—7 Revisió de les limitacions

L’excepció a les limitacions de l’autorització de la pròrroga dels crèdits establerta en aquest article haurà de ser acordada pel conseller d’Economia, Finances i Planificació prèvia sol·licitud justificada dels departaments interessats.

Disposicions finals

—1 El Departament d’Economia, Finances i Planificació realitzarà les modificacions pressupostàries necessàries per tal d’adequar la pròrroga del Pressupost de 1999 a la reorganització administrativa establerta pel Decret 297/1999, de 26 de novembre.

—2 La Direcció General de Pressupostos i Tresor i la Intervenció General dictaran les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d’aquesta Ordre.

—3 Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de gener de 2000

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia, Finances i Planificació

Date: 
Tuesday, 4 January, 2000