ORDRE de 13 de desembre de 1999, per la qual es determinen les condicions d’accés per a entitats d’inversió com a col·laboradores en els programes de deute públic de la GeneralitatORDRE de 13 de desembre de 1999, per la qual es determinen les condicions d’accés per a entitats d’inversió com a col·laboradores en els programes de deute públic de la Generalitat.

Atès que l’espai financer europeu permet que les diverses empreses de servei d’inversió puguin prestar els seus serveis i altres activitats complementàries en qualsevol dels països de la Unió Europea amb una única llicència concedida per l’autoritat del seu país d’origen, sens perjudici que les normes de conducta sobre les operacions i els serveis realitzats siguin supervisats per l’autoritat corresponent al lloc on s’han portat a terme i s’ha desenvolupat cada activitat i que són de responsabilitat seva, principis que han estat transposats i recollits a la Llei 37/1998 de 16 de novembre, de reforma del mercat de valors, a la vegada s’hi inclou el nou repartiment de competències en aquesta matèria entre l’Administració de l’Estat i les comunitats autònomes;

Atès que la Generalitat de Catalunya, dintre de les seves competències i en el marc de l’espai financer europeu, ha de permetre i facilitar l’accés a totes les empreses de serveis d’inversió amb residència a la Unió Europea que vulguin desenvolupar la seva activitat en els mercats organitzats del nostre àmbit territorial com a mitjà, en les activitats que hi exerceixin, d’accedir al mercat únic de valors que comporta l’espai financer europeu;

Vist el que disposen la Llei 13/1989, de regim jurídic i procediment administratiu de la Generalitat de Catalunya, la Llei 37/1998, de reforma de la Llei 24/1988, del mercat de valors, i altres normes de general i pertinent aplicació,

Ordeno:

—1 Podran participar com a entitats col·laboradores en els diferents programes d’emissió de la Generalitat de Catalunya totes les empreses de serveis d’inversió i entitats de crèdit que siguin residents i estiguin autoritzades per operar en mercats de valors organitzats en algun dels països membres de la Unió Europea, i que acreditin que reuneixen les condicions que estableix el títol 5 de la Llei 24/1988, sempre que a la respectiva autorització atorgada en el seu país consti la facultat d’operar conforme al que disposa l’apartat e) o f) de l’article 63.1 de la Llei del mercat de valors.

—2 La condició d’entitat col·laboradora s’adquirirà d’acord amb els termes i les condicions que en cada programa d’emissions estigui previst, sense que sigui necessària la presència física de l’entitat en el territori del regne d’Espanya.

No obstant això, quan una entitat col·laboradora resident en un altre país membre de la Unió Europea adquireixi la condició de creadora de mercat i no tingui sucursal al territori, es podrà requerir la presència d’un representant o apoderat amb poders suficients de representació per facilitar aquesta funció i realitzar-la.

—3 L’elecció d’una entitat com a col·laboradora podrà comportar l’adquisició de la condició d’entitat adherida al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, quan reuneixi les condicions que estableix el títol 5 de la Llei del mercat de valors, i en especial el que preveu el seu article 63.2.a), si a la documentació aportada així ho ha interessat i queda acreditat que compleix els requisits d’accés que el mercat exigeix.

A tal efecte, la Direcció General de Política Financera donarà trasllat al Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona de la documentació aportada, i una vegada realitzada la corresponent verificació dels requisits d’accés al mercat com a entitat adherida estendrà la corresponent acreditació.

Disposició final

La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona 13 de desembre de 1999

Artur Mas i Gavarró

Conseller d’Economia, Finances i Planificació

Date: 
Tuesday, 28 December, 1999