LLEI 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.LLEI 3/2002, de 22 de març, de quarta modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

Preàmbul

Aquesta Llei de quarta modificació de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, pretén adequar-la als compromisos signats per tots els grups amb representació parlamentària en l’Acord sobre un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals, signat a Madrid en data 7 de juliol de 1998.

En l’acord esmentat s’estableixen una sèrie de mesures per a fixar procediments regulats que dificultin el transfuguisme en les corporacions locals. Els partits signants de l’Acord haurien de propiciar les reformes reglamentàries en les corporacions locals on tenen representació a fi d’evitar els casos de regidors trànsfugues. Una d’aquestes reformes hauria d’establir que els regidors que abandonen els partits o les agrupacions per les candidatures dels quals van ésser elegits, no passen a integrar el grup mixt sinó que s’organitzen a partir de la creació de la figura del "regidor no adscrit" o del "regidor independent".

Tot això s’ha d’entendre sens perjudici que els regidors no adscrits tenen dret als mitjans econòmics necessaris per a facilitar el compliment de les funcions inherents al càrrec.

A Catalunya, per a fer possible l’adequació dels reglaments orgànics municipals a l’esperit dels damunt dits compromisos, cal addicionar dos nous apartats a l’article 48 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya.

Article únic

Primera modificació de l’article 48

S’afegeixen dos nous apartats, 5 bis i ter, a l’article 48 de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, amb el text següent:

"5 bis. Els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden integrar al grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. Aquest precepte no és aplicable en el cas de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la.

"5 ter. Els regidors que, de conformitat amb el que estableix l’apartat 5 bis, queden en la condició de no adscrits, tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis formen part de l’estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l’ajuntament de manera anàloga a la de la resta de regidors."

Disposició final

En el termini de sis mesos a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, els reglaments orgànics municipals s’han d’adaptar a les prescripcions d’aquesta.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 22 de març de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Date: 
Thursday, 28 March, 2002