LLEI 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.LLEI 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya.El President

de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següentLLEIPreàmbulLa Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, desenvolupa els objectius i els criteris establerts per la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, per a elaborar-lo.

Entre aquests objectius i criteris figura el de fomentar una distribució equilibrada del creixement per a assolir nivells de renda adequats en tot el territori i promoure un creixement ordenat de les implantacions en el territori per a incrementar l’eficàcia de les activitats econòmiques i aconseguir una millor qualitat de vida.

El Pla territorial general, com diu la seva exposició de motius, ha d’ésser l’instrument que defineixi els objectius d’equilibri territorial i de desenvolupament sostenible per a l’interès general de Catalunya i, a la vegada, ha d’ésser el marc orientador de les accions que emprenguin els poders públics per a crear les condicions adequades per a atreure l’activitat econòmica als espais territorials idonis i aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat de vida semblants independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’ésser també l’instrument que defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient.

Les propostes i les determinacions del Pla territorial general han d’afavorir la concreció i l’especialització de les polítiques sectorials i alhora han d’establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques. Aquestes directrius han d’ésser concretades pels plans d’àmbit territorial menor.

Per a definir aquests àmbits, la legislació esmentada utilitza l’expressió: "unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques." Des de la publicació de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, i en el desenvolupament d’aquesta, i als efectes d’allò que estableix l’article 12 de la Llei 23/1983, queden delimitats sis àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials. Aquests àmbits són: àmbit Metropolità, àmbit de les Comarques Gironines, àmbit del Camp de Tarragona, àmbit de les Terres de l’Ebre, àmbit de Ponent i àmbit de les Comarques Centrals.

Aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, perquè els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis de les diferents realitats territorials que conformen el país. També, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions, el Govern, a l’hora de planificar els serveis, ha de tenir en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals definits per la Llei.

El fet que el Pla territorial general no tingui en consideració l’àrea funcional de planificació de l’Alt Pirineu i Aran, unes comarques enquadrades en les àrees de l’àmbit de Ponent i l’àmbit de les Comarques Centrals, respecte a les quals presenten diferències clares, crida l’atenció i imposa la necessitat de fer un altre plantejament.

Aquestes comarques són: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran, la qual té reconegut un ordenament administratiu propi per la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran.

És per aquest conjunt de motius que cal modificar la Llei del Pla territorial general de Catalunya en el sentit d’incorporar-hi una nova àrea funcional de planificació com a àmbit d’aplicació dels plans territorials parcials, que és la de l’Alt Pirineu i Aran, que inclou les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.

Article únic

Es modifica l’article 2.2 de la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"2. Als efectes del que estableix l’article 12 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, es fixen els següents àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials:

"a) Àmbit Metropolità: l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

"b) Àmbit de les Comarques Gironines: l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva.

"c) Àmbit del Camp de Tarragona: l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.

"d) Àmbit de les Terres de l’Ebre: el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta.

"e) Àmbit de Ponent: les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.

"f) Àmbit de les Comarques Centrals: l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

"g) Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran."

Disposicions addicionals

Primera

Es faculten el Govern i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques perquè dictin les disposicions necessàries per al compliment de les modificacions que, en aplicació del Pla territorial general de Catalunya, comporta l’aprovació d’aquesta Llei.

Segona

Els preceptes d’aquesta Llei que exigeixen despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat entren en vigor a l’inici de l’exercici pressupostari del 2002.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Date: 
Tuesday, 29 January, 2002