LLEI 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de CatalunyaLLEI 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següentLLEIPreàmbul

La Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable, va crear el Consell Audiovisual de Catalunya, com a òrgan assessor del Govern de la Generalitat i com a òrgan d’instància que vetllés per l’objectivitat i la transparència de la programació audiovisual, amb la pretensió que es convertís en un referent social de prestigi que permetés a la societat catalana dotar-se d’un instrument que convertís la ràdio i la televisió en autèntics mitjans d’informació, formació i entreteniment adaptats a les seves necessitats.

L’experiència assolida durant aquests anys de funcionament pel Consell Audiovisual de Catalunya ha demostrat que, tot i haver complert a bastament els objectius que es proposava en el marc de la Llei 8/1996, s’hi han revelat mancances que, tenint en compte, a més, les experiències de la resta d’òrgans reguladors presents a tot Europa, n’aconsellen una revisió. Les noves tecnologies presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana, i l’evolució i l’expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs que s’expressen en el si de la Unió Europea, amb una preocupació creixent per la regulació de l’espai dels mitjans de comunicació, que combini la llibertat i la pluralitat amb la responsabilitat pròpia dels mitjans.

És en aquest sentit que el Parlament de Catalunya ha acordat de promoure una nova legislació sobre l’audiovisual, la primera fase de la qual és la promulgació d’una nova llei específica del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que, des de l’experiència adquirida aquests anys i a partir de la voluntat d’avançar en la configuració normativa pròpia, és definit com un òrgan independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya, entès aquest des dels diversos i variats formats i vies de transmissió de so i imatge que la tecnologia actual permet a l’hora de difondre emissions informatives i de programació televisives, radiofòniques i per Internet. El Consell Audiovisual de Catalunya esdevé, així, autoritat audiovisual de Catalunya i l’encarregat de vetllar pel compliment de la legislació i les directives de les diverses administracions que hi tenen competències, des de les europees fins a la catalana, i també és l’encarregat de vetllar pel pluralisme intern i extern dels mitjans, l’honestedat informativa, el compliment de la missió de servei públic dels mitjans dependents de les diverses administracions i la diversitat accionarial dels mitjans privats.

Cal recordar la importància, per a totes les societats democràtiques, que hi hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents i autònoms que permetin reflectir la diversitat d’idees i opinions, i el paper cabdal que aquests juguen en les societats democràtiques modernes. Cal assenyalar, també, que per tal de garantir que hi hagi una diversitat de mitjans independents i autònoms, és essencial establir una regulació assenyada en el sector, per tal d’assegurar-ne la llibertat, tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos igualment legítims.

Article 1

Naturalesa i finalitats

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és un ens públic de caràcter institucional que, com a autoritat independent dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, tant en l’àmbit públic com en el privat, actua amb plena independència de les administracions públiques en l’exercici de les seves funcions. El Consell, que té autonomia orgànica i funcional, es regeix pel que disposa aquesta Llei, per les disposicions que la desenvolupen i pel seu estatut orgànic i de funcionament.

2. El Consell, en el marc de les competències de la Generalitat, vetlla pel respecte dels drets i les llibertats que, en l’àmbit dels mitjans de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora, televisió i qualsevol altre sistema de transmissió de so o imatge, són reconeguts en la Constitució i en l’Estatut d’autonomia, i, especialment, garanteix el compliment de la normativa reguladora de la programació i la publicitat, i de les condicions de les concessions, i també el compliment de l’eficàcia i l’observança de la normativa europea i dels tractats internacionals relatius a aquesta matèria. El Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya, vetlla per la neutralitat i l’honestedat informatives, i preserva el compliment de les normes relatives a l’ús de la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.

Article 2

Àmbit d’actuació

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix les seves funcions en l’àmbit de la comunicació audiovisual directament gestionada per la Generalitat o en règim de concessió o d’habilitació, sigui quina sigui la forma d’emissió i la tecnologia emprades, i també en els supòsits en què s’efectuïn emissions específiques per a Catalunya i en els altres que, per aplicació de la normativa vigent, restin sotmesos a l’àmbit de gestió i tutela de la Generalitat.

Article 3

Règim jurídic

1. El règim dels actes del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i sens perjudici del que disposa aquesta Llei, és sotmès a la legislació reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i també a la resta de legislació aplicable en matèria de règim dels actes i de funcionament de les administracions públiques.

2. El Consell gaudeix de reserva de noms, dels beneficis, de les exempcions i de les franquícies de qualsevol naturalesa que la legislació atribueix a l’Administració de la Generalitat.

3. El Consell es relaciona, en cada cas, amb el departament de la Generalitat que correspongui.

4. Els actes del Consell posen fi a la via administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 4

Composició

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és integrat per deu membres, nou dels quals són elegits pel Parlament, a proposta, com a mínim, de tres grups parlamentaris, per una majoria de dos terços. L’altre membre, que n’és el president o presidenta, és proposat i nomenat pel Govern després d’escoltar l’opinió majoritària dels nou membres elegits pel Parlament.

2. Els membres del Consell són escollits d’entre persones de prestigi reconegut i contrastat i amb experiència professional en el sector audiovisual, i que ofereixen garanties plenes d’independència.

Article 5

Durada del mandat dels membres

1. El càrrec de la presidència del Consell s’ha de renovar cada sis anys. La durada del mandat de la resta de membres és de sis anys, i cada dos anys se n’ha de fer la renovació parcial d’un terç. En tot cas, cap dels membres del Consell no pot renovar el mandat.

2. En cas de vacant sobrevinguda abans de sis mesos de l’acabament del mandat, s’ha de nomenar el nou membre de conformitat amb el que estableix l’apartat 1, el mandat del qual fineix en la data en què hauria acabat el mandat del membre que substitueixi.

Article 6

Estatut personal dels membres del Consell

1. Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya tenen dedicació exclusiva, actuen amb plena independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció o indicació en l’exercici de llurs funcions.

2. Els membres del Consell estan subjectes al règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat. La condició de membre del Consell és, així mateix, incompatible amb la condició de membre del Parlament o del Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o designació polítiques, amb el desenvolupament d’activitats en les administracions públiques i amb l’exercici de funcions de direcció o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o empresarials.

3. Els membres del Consell no poden tenir directament ni indirectament interessos en empreses audiovisuals, de cinema, de vídeo, de premsa, de publicitat, d’informàtica, de telecomunicacions o d’Internet, ni exercir activitats professionals de cap mena, amb l’única excepció de la docència en l’àmbit dels ensenyaments superior o universitari, si no es presta en règim de dedicació exclusiva. Si un membre es troba en alguna de les incompatibilitats especificades per aquest apartat, disposa de tres mesos per a adequar la seva situació al que estableix aquesta Llei.

Article 7

Pèrdua de la condició de membre del Consell

Els membres del Consell de l’Audiovisual de Catalunya són nomenats de manera irrevocable i cessen únicament per alguna de les causes següents:

a) L’expiració del termini del mandat.

b) La renúncia o el traspàs.

c) La incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec, la incompatibilitat sobrevinguda o la inhabilitació per a l’exercici de càrrecs públics.

d) La condemna en sentència ferma per delicte dolós.

Article 8

Règim de funcionament

1. L’òrgan de govern i de decisió del Consell de l’Audiovisual de Catalunya és el Ple del Consell, format pel president o presidenta i els consellers.

2. El president o presidenta té la representació legal del Consell i té les facultats de convocar i presidir les reunions del Ple del Consell. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta, el Ple del Consell ha d’ésser convocat si així ho sol·liciten un mínim de cinc dels seus membres.

3. Perquè el Ple del Consell és constitueixi vàlidament s’ha de comptar amb la presència mínima de sis membres. Totes les decisions del Consell s’han de prendre en el Ple, i es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres per a aprovar i modificar el Reglament orgànic i de funcionament del Consell, per a aprovar l’avantprojecte de pressupost, per a qualsevol acord relatiu a l’àmbit de les concessions i les habilitacions per a operar, per a imposar sancions molt greus i per a aprovar l’informe anual.

4. El president o presidenta del Consell dirimeix els empats en les votacions del Ple, mitjançant un vot de qualitat.

Article 9

Principis d’actuació

L’actuació del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la dels seus membres s’han d’inspirar sempre en el respecte dels principis de llibertat d’expressió, de difusió, de comunicació i d’informació i en la compatibilitat d’aquests principis amb els de pluralisme, neutralitat, honestedat informativa i lliure concurrència en el sector de l’audiovisual, vetllant perquè els operadors en llur activitat s’adeqüin al que estableix aquesta Llei i a l’efectivitat de la normativa reguladora en matèria de comunicació audiovisual i de publicitat. El Consell, en les seves funcions reguladores i sancionadores, s’ha d’inspirar en el criteri de proporcionalitat entre les mesures adoptades i les conductes dels operadors i en la promoció de l’autoregulació d’aquests.

Article 10

Funcions del Consell

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en l’àmbit de la seva actuació, té les funcions següents:

a) Emetre informe previ pel que fa als projectes i les disposicions de caràcter general relatius al sector audiovisual i llurs eventuals modificacions, i també elaborar informes i dictàmens a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern.

b) Informar preceptivament sobre la proposta del plec de condicions formulada pel Govern amb caràcter previ a la convocatòria de cada concurs d’adjudicació de concessions.

c) Informar preceptivament sobre les propostes presentades en els concursos d’atorgament de concessions per a la gestió d’emissores de radiodifusió sonora i de televisió, pel que fa a la composició accionarial dels licitadors, a fi de garantir el pluralisme i la lliure competència en aquest sector, per tal de prevenir situacions de concentració de mitjans i abús de posició dominant. També ha d’informar sobre les peticions de renovació de les concessions, els expedients de modificació de capital social de les empreses titulars de la concessió i els expedients de transmissió de les concessions, amb la mateixa finalitat i amb la de vetllar, si escau, perquè els operadors observin i compleixin les condicions de la concessió referents al que estableix la lletra e.

d) Vetllar pel compliment del que estableix la normativa reguladora del sector de l’audiovisual i per la indemnitat dels principis que la informen, i, en particular, assegurar l’observança dels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.

e) Vetllar per la pluralitat lingüística i cultural en el conjunt del sistema audiovisual a Catalunya i, en particular, pel compliment de la legislació relativa a la preservació i la normalització de la llengua i la cultura catalanes i de l’aranès.

f) Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant adreçades als operadors per tal de garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les seves competències, i també adoptar decisions vinculants per als seus destinataris pel que fa a les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual.

g) Incoar i resoldre, en l’àmbit de les seves competències, els corresponents procediments sancionadors per les infraccions de la legislació relativa a audiovisuals i publicitat.

h) Obtenir dels operadors de serveis de comunicació audiovisual tota la informació que els sigui requerida per a l’exercici de les funcions del Consell.

i) Promoure l’adopció de normes d’autoregulació del sector audiovisual.

j) Vetllar pel compliment de la legislació sobre publicitat en tot allò relatiu als continguts i les modalitats de les emissions publicitàries, inclosos el patrocini i la televenda.

k) Assegurar el compliment i l’observança del que disposa la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels infants i els adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, del 30 de desembre, sobre mesures de protecció dels menors desemparats i de l’adopció.

l) Vetllar, en l’àmbit de les seves competències, pel compliment de la normativa de la Unió Europea, especialment en els àmbits relatius a la televisió sense fronteres, i de la normativa continguda en els tractats internacionals relativa als mitjans de comunicació audiovisual.

m) Adoptar, en el marc de les atribucions reconegudes per aquesta Llei, les mesures necessàries per a restablir els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atemptin contra la dignitat humana i el principi d’igualtat, i molt particularment quan aquests missatges o continguts hagin estat difosos en horaris d’audiència de públic infantil o juvenil.

n) Instar les altres autoritats reguladores o les administracions públiques amb competències en mitjans de comunicació audiovisual les emissions dels quals es difonguin a Catalunya i no restin subjectes a l’autoritat del Consell a promoure l’adopció de les mesures adequades davant les conductes contràries a la legislació relativa a la programació i la publicitat audiovisuals, i també instar el Ministeri Fiscal a actuar en els casos en què les conductes detectades puguin ésser susceptibles de sanció penal.

o) Disposar el cessament o la rectificació pel que fa a les emissions de publicitat il·lícita o prohibida, de conformitat amb la legislació aplicable i en els supòsits que aquesta estableix.

p) Aprovar i, si escau, modificar l’Estatut orgànic i de funcionament del Consell.

q) Garantir el compliment de les missions de servei públic assignades als mitjans de comunicació audiovisual de gestió pública.

r) Les altres que per llei li siguin atribuïdes.

Article 11

Règim sancionador

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya exerceix la potestat sancionadora que les lleis reguladores de la comunicació audiovisual i de la publicitat atorguen a la Generalitat pel que fa a l’àmbit d’actuació i les funcions del Consell establertes per aquesta Llei.

Article 12

Informe anual

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’elaborar anualment un informe sobre la seva actuació i la situació del sistema audiovisual a Catalunya, incloent-hi les propostes i les observacions que calguin per a facilitar el desenvolupament equilibrat del sector. L’informe anual, que ha d’ésser publicat, ha d’ésser lliurat al Parlament per mitjà de la corresponent comissió parlamentària, i també al Govern.

Article 13

Col·laboració amb altres institucions

1. El Govern i l’Administració de la Generalitat han de prestar la col·laboració i l’auxili necessaris al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, si així ho exigeixen el compliment de les seves funcions i l’execució dels seus acords, sens perjudici de l’obtenció de l’autorització judicial quan calgui per a executar aquestes resolucions.

2. El Consell pot establir acords de cooperació i col·laboració amb altres autoritats de regulació audiovisual i participar en els organismes corresponents del Consell d’Europa i de la Unió Europea.

Article 14

Personal al servei del Consell

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de seleccionar el seu propi personal amb subjecció als principis de publicitat, mèrit i capacitat.

2. El personal al servei del Consell que instrueix expedients sancionadors ha de gaudir de la condició de funcionari i, en l’exercici de les seves funcions, té la consideració d’autoritat pública.

3. La vinculació del personal al servei del Consell és de caràcter laboral, llevat de les especificitats que estableix aquest article.

Article 15

Recursos econòmics

1. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, per al seu funcionament, disposa dels recursos econòmics següents:

a) Les assignacions pressupostàries establertes en el pressupost de la Generalitat.

b) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li corresponguin.

c) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel Consell.

d) Els rendiments de les publicacions, dels estudis i de les altres actuacions del Consell.

e) L’import dels cànons dels títols d’habilitació per a la gestió d’emissores de radiodifusió sonores i de televisió atorgades per la Generalitat, en la proporció que es determini per via reglamentària.

2. El Consell ha d’elaborar i aprovar amb caràcter anual el corresponent avantprojecte de pressupost de funcionament, el qual ha d’ésser tramès al Govern perquè sigui integrat, amb la deguda singularització, en els pressupostos generals de la Generalitat.

3. El control econòmic i financer del Consell s’ha d’exercir de conformitat amb la Llei de finances públiques de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera

Constitució del Consell

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya s’ha de constituir en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Mentre no es constitueixi el nou Consell, continua en les funcions establertes per la Llei 8/1996, de 5 de juliol, el Consell establert per l’article 12 de la dita Llei.

Segona

Concursos d’adjudicació de freqüències

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’exercir les funcions establertes per les lletres b) i c) de l’article 10 en els concursos d’adjudicació de freqüències convocats a partir de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposicions transitòries

Primera

Renovació parcial del primer Consell

1. El Reglament orgànic i de funcionament del Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha de regular el procediment de les dues primeres renovacions parcials d’entre els nou membres del Consell designats pel Parlament, que s’han de fer el segon i el quart anys d’haver estat constituït el Consell, de conformitat amb el sistema establert per l’article 5 d’aquesta Llei.

2. Els membres cessats en aplicació d’aquesta disposició transitòria, excepcionalment i per una única vegada, poden ésser objecte de nova elecció, per a un nou mandat.

Segona

Determinació de l’àmbit sancionador

Mentre no s’aprovi la llei reguladora de l’audiovisual a Catalunya, pel que fa a les potestats sancionadores del Consell, són aplicables el règim sancionador, la tipificació de les infraccions i la determinació de les sancions establertes per la legislació vigent i, en particular, el que disposen el capítol IV de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable; el títol VI del Decret 320/1996, d’1 d’octubre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per ones terrestres; els articles 18.3 i 19 de la Llei 25/1994, de 25 de juliol, d’incorporació de la Directiva 89/552/CEE, en la redacció donada per la Llei 22/1999, de 7 de juny, i l’article 17 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, llevat del supòsit de revocació de llicències, en què el Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha d’informar el Govern perquè disposi en conseqüència.

Disposició derogatòria

Resten derogats els articles 10, 11 i 12 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de maig de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya