L'expedient intenta la inscripció de dues finques registrals en el domini privatiu a través d'un manament. Tanmateix, segons la documentació presentada, no es pot establir l'existència d'hereus interessats en l'herència jacent ni la manera com han estat esmentats, cosa que vulneraria el principi de tracte successiu i la tutela judicial efectiva establerts en la Constitució Espanyola.

Date: 
Wednesday, 10 May, 2023