La inscripció parcial d'un document té com a pressupost que el pacte o estipulació rebutjades no afectin a l'essencialitat del negoci. En el cas d'aquest expedient, s'ha sol·licitat expressament la inscripció parcial i amb ella no s'afecta a l'essencialitat d'algunes de les adjudicacions indivises. En conseqüència, procedeix la inscripció parcial del títol pel que fa als hereus degudament determinats i acreditat el seu títol successori.

Date: 
Wednesday, 23 November, 2022