Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat el testimoni d'un decret d'adjudicació i un manament de cancel·lació dictats amb motiu d'un procediment judicial d'execució hipotecària. La mera manifestació de l'atorgant sobre el seu estat civil és suficient quan del que es tracta és només de «complementar la identitat de la persona», com ocorre en el cas. Per això, no pot confirmar-se la qualificació registral quant exigeix que s'acrediti l'estat civil de l'adjudicatari amb una certificació del Registre Civil.

Date: 
Friday, 21 October, 2022