Es debat en aquest recurs si és inscriptible una acta d'adjudicació dictat en procediment d'execució hipotecària substanciat pels tràmits del procediment judicial sumari que regulava l'article 131 de la Llei Hipotecària en la seva redacció anterior a la donada al mateix per la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, quan existeixen uns tercers posseïdors de la finca hipotecada l'adquisició de la qual va ser inscrita amb anterioritat a l'expedició de certificació en aquest procediment i a qui es va notificar l'existència del procediment. Quedant acreditat que els tercers posseïdors van tenir la possibilitat d'intervenir directament en el procediment, la qual cosa va evitar la seva indefensió, que és precisament el defecte que observa la registradora en la seva nota.

Date: 
Tuesday, 9 August, 2022