DECRET 82/2002, de 5 de març, pel qual es declara el Dia de la Justícia a Catalunya.DECRET 82/2002, de 5 de març, pel qual es declara el Dia de la Justícia a Catalunya.

El dret d’un poble, per sòlides que siguin les seves institucions, necessita una organització judicial eficaç que en garanteixi una aplicació correcta.

El poble català històricament ha lluitat per aconseguir una organització judicial que li permetés garantir, entre altres funcions, l’aplicació correcta en l’àmbit judicial del dret català, dret que és un signe d’identitat del nostre poble.

Des del segle XI, en el qual es té notícia de l’existència d’un cos de jutges que actuava col·legiadament en les audiències dels comtats catalans, fins a la constitució i consolidació de l’actual Tribunal Superior de Justícia com a òrgan jurisdiccional en el qual culmina l’organització judicial de Catalunya i davant del qual s’han d’esgotar les successives instàncies processals, el poble català ha recorregut un llarg camí en moltes ocasions ple d’obstacles. En aquest sentit, cal recordar que arran del Decret de Nova Planta Catalunya va perdre l’administració judicial diferenciada que tenia i que fins a la vigència de l’Estatut de 1932, amb la constitució i el funcionament del Tribunal Cassació de Catalunya, no es van tornar a tenir instàncies judicials pròpies, instàncies que van ser suprimides en finalitzar la guerra civil i que no van ser novament reconegudes fins a la Constitució de l’any 1978.

En aquest marc, escau instituir un Dia de la Justícia a Catalunya per afavorir l’apropament entre l’Administració de justícia i els ciutadans i ressaltar el valor de la justícia en un Estat de dret.

Així mateix, tal com diu el preàmbul de l’Estatut de Catalunya, el poble català proclama com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualat, i manifesta la seva voluntat d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui viuen, resideixen i treballen a Catalunya. El discurs dels valors no ha d’ésser quelcom retòric, estèril i allunyat de la nostra vida quotidiana, sinó que ha d’ésser una pràctica viscuda dia a dia. És amb aquest esperit i creença que es vol instituir el Dia de la Justícia.

En aquest sentit, s’ha considerat una data adient la del 23 de maig, atès que va ser el dia 23 de maig de 1989 el dia que es va constituir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es declara el dia 23 de maig Dia de la Justícia a Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-D. Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

Date: 
Thursday, 14 March, 2002