DECRET 77/2002, de 5 de març, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Granollers i de la Roca del Vallès.DECRET 77/2002, de 5 de març, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Granollers i de la Roca del Vallès.

El 10 de maig de 1998, el Ple de l’Ajuntament de Granollers va acordar iniciar un expedient de segregació d’una part del seu terme municipal per agregar-lo al de la Roca del Vallès i al seu torn, en data 16 de març de 1999, l’Ajuntament de la Roca del Vallès va iniciar un expedient de segregació d’una part del seu terme municipal per agregar-lo al de Granollers, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.b) i c), de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

Tots dos expedients afecten àrees urbanes de dimensions similars i tenen la finalitat d’aclarir la delimitació entre els dos municipis, atès que una delimitació prèvia havia evidenciat que la línia de terme partia diversos habitatges del carrer Veneçuela i l’hotel Ciutat de Granollers.

Els ajuntaments de la Roca del Vallès i de Granollers van tramitar sengles expedients administratius i els van sotmetre a informació pública. Els dies 7 d’agost i 23 de novembre de 2000, respectivament, van trametre l’expedient administratiu al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el qual, mitjançant la Resolució del director general d’Administració Local de 29 de novembre de 2000, va procedir a la seva acumulació per raons d’identitat substancial. Amb posterioritat, va requerir els informes del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de la Diputació de Barcelona, que mancaven en tots dos expedients.

Tant el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en la sessió de la Comissió de Govern de 2 de maig de 2001, com la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Acord del Ple de 28 de febrer de 2001, van emetre un informe favorable sobre l’expedient esmentat. Posteriorment, els plens dels ajuntaments de Granollers i de la Roca del Vallès, en les sessions de 26 de juny i de 6 de juliol de 2001, van acordar la procedència de l’alteració recíproca dels termes municipals.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 26 de juliol de 2001, va emetre un informe favorable sobre l’expedient d’alteració de termes, en haver-hi consideracions d’ordre administratiu que la fan aconsellable; la modificació comportarà una regularització dels límits municipals per adequar-los a la realitat urbana de la zona i els ajuntaments afectats han adoptat acords favorables a l’alteració.

En data 1 d’agost de 2001 es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 31 d’octubre de 2001, va emetre el dictamen preceptiu sobre l’expedient, que va ser favorable a la proposta d’alteració de termes en considerar que concorren circumstàncies d’ordre administratiu i, en particular, de consideracions relatives a la gestió i la prestació dels serveis als sectors afectats.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, econòmic i administratiu que fan necessària i aconsellable l’alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables en aquest respecte;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 4, 6, 7 i 14 a 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya;

D’acord amb l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova la segregació d’una part del terme municipal de Granollers per agregar-lo al de la Roca del Vallès i la correlativa segregació d’una part del terme municipal de la Roca del Vallès per agregar-lo al de Granollers.

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Granollers i de la Roca del Vallès és la que consta als plànols a escala 1:2.000 del document número 12 de l’expedient, i la seva descripció és la següent:

Des de la fita vuitena de l’Acta de delimitació de 28 d’abril de 1993, estesa per la Direcció General d’Administració Local, el termenal segueix en línia recta fins a trobar el perímetre del recinte de l’hotel Ciutat de Granollers, des d’on continua en direcció est pel recinte esmentat i posteriorment per la seva perpendicular fins a l’eix del carrer Turó d’en Bruguet. Des d’aquí la línia de terme agafa la direcció nord per l’eix d’aquest carrer, travessa pel centre una rotonda de regulació del trànsit i continua per l’eix del carrer Veneçuela fins a trobar la cruïlla del carrer Girona, pel qual prossegueix, pel seu eix, fins a trobar la línia de terme actualment vigent, entre les fites desena i onzena de l’Acta de 28 d’abril de 1993.

Article 3

El Departament de Governació i Relacions Institucionals i els ajuntaments afectats duran a terme la fitació de la línia de terme descrita a l’article anterior i redactaran les noves actes de delimitació corresponents en substitució de les actuals. Sobre la base de les noves actes, l’Institut Cartogràfic de Catalunya elaborarà els respectius quaderns topogràfics, on es fixaran les coordenades de les fites de la línia limítrof, i realitzarà el nou mapa municipal de cadascun dels municipis afectats.

Article 4

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant una còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.

Disposicions finals

—1  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

—2  Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per al desenvolupament i l’execució d’aquest Decret.

Barcelona, 5 de març de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Date: 
Wednesday, 13 March, 2002