DECRET 62/2002, de 19 de febrer, pel qual es denega la segregació d’una part del terme municipal de Sant Guim de Freixenet per a la seva agregació al municipi d’Estaràs.DECRET 62/2002, de 19 de febrer, pel qual es denega la segregació d’una part del terme municipal de Sant Guim de Freixenet per a la seva agregació al municipi d’Estaràs.

En data 26 d’abril de 1996, tretze veïns de la localitat del Castell de Santa Maria van presentar, davant l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet, la sol·licitud de segregació del Castell de Santa Maria de Sant Guim de Freixenet per a la seva agregació al municipi d’Estaràs. Aquests veïns suposen una majoria de més del 50% del cens de la zona objecte de l’expedient i compleixen, per tant, el requisit establert per l’article 17.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la legitimació per iniciar un expedient d’alteració de termes municipals.

La zona afectada inclou, a més del poble del Castell de Santa Maria, tot el territori comprès entre la variant de l’autovia A-II, projecte actualment desestimat, i els termes municipals d’Estaràs, de Pujalt i de Veciana, al nord del municipi de Sant Guim de Freixenet.

L’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet es va fer càrrec de la instrucció i tramitació de l’expedient mitjançant acord plenari de 4 de juliol de 1998.

L’expedient va ser sotmès a informació pública i a informe dels ens locals que no l’havien promogut.

Mitjançant els acords plenaris de 29 d’octubre i d’11 de novembre de 1998, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de la Segarra van informar desfavorablement sobre l’expedient, mentre que l’Ajuntament d’Estaràs no es va manifestar al respecte.

El dia 27 de novembre de 1998, el Ple de l’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet va acordar declarar la improcedència de l’expedient i va informar-lo desfavorablement. L’expedient complet va tenir entrada al Departament de Governació el dia 31 de desembre de 1998, tot i que posteriorment es va sol·licitar informació addicional.

La Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 26 de juliol de 2001, va emetre informe desfavorable sobre l’expedient per considerar que no hi ha continuïtat urbana entre els diversos nuclis de població dels municipis d’Estaràs i de Sant Guim de Freixenet, i tampoc hi ha consideracions d’ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que ho facin necessari. Així mateix, i atès que ja s’havia desestimat la construcció de l’autovia A-II, d’Igualada a Cervera, per la vall del Sió, que hauria separat físicament el Castell de Santa Maria de la resta del municipi de Sant Guim de Freixenet, va deixar d’existir la raó de fons per a l’alteració de termes.

En data 1 d’agost de 2001 es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora va emetre el dictamen preceptiu sobre l’expedient, que va ser desfavorable a l’alteració de termes sol·licitada.

Per tot això, i tenint en compte que ha variat substancialment la circumstàncies que van motivar la tramitació de l’expedient;

Atès el que disposen els articles 11 al 19 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 4, 6, 7 i 14 al 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya;

D’acord amb l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial i vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es denega la segregació d’una part del terme municipal de Sant Guim de Freixenet per a la seva agregació al municipi d’Estaràs.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Date: 
Thursday, 28 February, 2002