DECRET 56/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Vilanova del Camí i d’Òdena.DECRET 56/2002, de 19 de febrer, pel qual s’aprova l’alteració parcial dels termes municipals de Vilanova del Camí i d’Òdena.

Els dies 15 i 26 de març de 1999, els plens dels ajuntaments de Vilanova del Camí i d’Òdena, respectivament, van acordar iniciar un expedient d’alteració dels termes municipals consistent en la segregació d’una part del terme municipal d’Òdena per a la seva agregació al municipi de Vilanova del Camí i en la correlativa segregació d’una part del terme municipal de Vilanova del Camí per a la seva agregació al d’Òdena, d’acord amb el que estableix l’article 14, en relació amb l’article 13.1.b) i c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va tramitar l’expedient esmentat, de mutu acord entre les parts, i el va sotmetre a informació pública. Els plens dels ajuntaments de Vilanova del Camí i d’Òdena, en les respectives sessions dels dies 20 de setembre i 26 d’octubre de 1999, van acordar aprovar l’alteració dels termes. En data 1 de desembre de 1999 l’Ajuntament de Vilanova del Camí va trametre l’expedient administratiu al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Una vegada examinada la documentació es va constatar que mancaven els informes del Consell Comarcal de l’Anoia i de la Diputació de Barcelona. Aquesta documentació va ser aportada amb posterioritat per l’Ajuntament de Vilanova del Camí.

Tant el Consell Comarcal de l’Anoia, en sessió plenària de 5 de maig de 2000, com la Diputació de Barcelona, mitjançant acord del Ple de 24 de febrer de 2000, van emetre informe favorable sobre l’expedient esmentat.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 26 de juliol de 2001, va emetre informe favorable sobre l’expedient de segregació, en haver-hi consideracions d’ordre administratiu que la fan aconsellable i que els ajuntaments afectats han adoptat acords favorables a l’alteració de termes municipals.

En data 1 d’agost de 2001 es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 4 d’octubre de 2001, va emetre el dictamen preceptiu sobre l’expedient, que va ser favorable a la proposta de segregació en considerar que concorren circumstàncies d’ordre econòmic, geogràfic i administratiu que fan aconsellable la segregació.

Per tot això, tenint en compte que hi ha consideracions d’ordre geogràfic, econòmic i administratiu que fan necessària i aconsellable l’alteració de termes i que ambdós ajuntaments han adoptat acords favorables al respecte;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 4, 6, 7 i 14 a 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya;

D’acord amb els informes de la Comissió de Delimitació Territorial i de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’aprova la segregació d’una part del terme municipal d’Òdena, per a la seva agregació al de Vilanova del Camí i la correlativa segregació d’una part del terme municipal de Vilanova del Camí per a la seva agregació al d’Òdena.

Article 2

La nova delimitació entre els termes municipals de Vilanova del Camí i d’Òdena és la que consta als plànols a escala 1:1.000 del document número 7 de l’expedient i la seva descripció és la següent:

Des de la fita tercera de l’acta de delimitació de 9 de juny de 1914, estesa per l’Institut Geogràfic i Estadístic, la línia de terme segueix en línia recta fins a l’eix d’un futur vial previst en el planejament de la zona, i continua per l’eix d’aquest vial fins a la seva confluència amb l’eix de l’avinguda Narcís Montoriol, des d’on prossegueix per l’eix de l’avinguda, en direcció sud, fins a la seva confluència amb l’eix de la perllongament del carrer Fernan Núñez, en un tram encara sense executar. En aquest punt la línia de terme segueix l’eix del nou carrer fins a trobar el termenal actualment vigent, entre les fites tercera i quarta de l’acta de 9 de juny de 1914.

Article 3

El Departament de Governació i Relacions Institucionals i els ajuntaments afectats duran a terme la fitació de la línia de terme descrita a l’article anterior i redactaran les corresponents noves actes de delimitació, en substitució de les actuals. Sobre la base de les noves actes, l’Institut Cartogràfic de Catalunya elaborarà els respectius quaderns topogràfics, on es fixaran les coordenades de les fites de la línia limítrof, i realitzarà el nou mapa municipal de cadascun dels municipis afectats.

Article 4

Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona objecte de l’alteració.

Disposicions finals

—1  Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

—2  Es faculta la consellera de Governació i Relacions Institucionals per al desenvolupament i l’execució d’aquest Decret.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002