DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.DECRET 54/2002, de 19 de febrer, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Mitjançant el Decret 325/1994, de 16 de novembre, es varen regular els fitxers automatitzats que contenien dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

D’ençà d’aquesta regulació, el règim legal del tractament de dades de caràcter personal ha tingut importants modificacions. Així, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ha derogat la Llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, i mitjançant el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

D’altra banda, amb posterioritat al Decret 325/1994, de 16 de novembre, abans esmentat, el Departament de Justícia va assumir les competències en matèria d’atenció al menor en virtut del Decret 184/1996, de 7 de juny, i es va reorganitzar, principalment, mitjançant la creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció per la Llei 13/1997, de 19 de novembre.

Així mateix, mitjançant el Decret 129/1996, de 16 d’abril, es van assignar al Departament de Justícia les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria de mitjans personals, materials i econòmics al servei de l’Administració de justícia.

Així doncs, atès el nou marc normatiu, les noves competències que ha assumit el Departament de Justícia i les noves necessitats sorgides en el temps transcorregut des de la publicació de la disposició indicada, fan necessària la publicació d’un nou decret regulador dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats per aquest Departament.

L’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, disposa que la creació, la modificació o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es poden dur a terme mitjançant una disposició general publicada al diari oficial corresponent.

En conseqüència, a fi de fer efectiu el mandat legal de dur a terme, mitjançant disposició general, la creació, la modificació o la supressió de fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats per aquest Departament; fixar el nivell de seguretat exigible a cada fitxer; garantir la màxima transparència en el tractament automatitzat de dades de caràcter personal, i assegurar, d’aquesta manera, a la ciutadania de Catalunya l’exercici dels seus drets legítims; a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1

A l’annex d’aquest Decret es fa pública la relació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia i que estan dins de l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Es regula el tractament automatitzat de cada fitxer i s’estableix, en el mateix annex, la denominació, la finalitat i els usos previstos, les persones i els col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades de caràcter personal, els procediments de recollida de dades, l’estructura bàsica del fitxer i la descripció del tipus de dades de caràcter personal que contenen, les cessions de dades previstes, l’òrgan administratiu responsable, els serveis o les unitats en les quals es poden exercir, si escau, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, i les mesures de seguretat aplicables.

Per als fitxers suprimits, se n’indica la destinació i, si escau, les previsions que s’han adoptat per destruir-los.

Article 2

Les persones titulars dels òrgans administratius responsables de cada fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal han d’adoptar, sota la direcció i supervisió de la Secretaria General del Departament de Justícia, les mesures tècniques, de gestió i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, com també totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de la ciutadania reconeguts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i en les normes reglamentàries vigents.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 325/1994, de 16 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia. Així mateix, queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang en allò que contradiguin o s’oposin al que disposa aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 19 de febrer de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-D. Guàrdia i Canela

Conseller de Justícia

Annex

—1  Fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Justícia.

Gabinet del conseller

Publitramesa de Protocol

Finalitat i usos previstos:

Fer trameses de documentació relativa al Departament de Justícia.

Fusions amb el tractament de textos per tal de trametre cartes personalitzades. Consulta de dades. Creació d’etiquetes per fer trameses per correu.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Persones i col·lectius relacionats amb el món del dret i institucional.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones i dels col·lectius afectats.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Codis interns de registre.

Nom i cognoms.

DNI.

Sexe.

Organisme de la destinació.

Adreça de la destinació.

Tractament de la destinació.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Gabinet del Conseller.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Gabinet del Conseller. Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

Secretaria general

Control de cursos

Finalitat i usos previstos:

Obtenir informació sobre les activitats de formació que duu a terme el personal del Departament de Justícia.

Control del nombre d’hores d’assistència a cursos per sol·licitant i per direcció general. Control de l’import del curs i de l’import a càrrec del Departament.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Personal del Departament de Justícia que fa cursos de formació.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen del formulari de sol·licitud d’assistència a activitats de formació.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Codis interns del registre.

Nom i cognoms.

DNI.

Sexe.

Cos/categoria.

Lloc de treball.

Data de sol·licitud.

Any del curs.

Cost del curs.

Període del curs.

Dins de l’horari laboral.

Barcelona/fora de Barcelona.

Temps que cal recuperar.

Tipus d’assistència.

Resolució d’assistència.

Data de resolució.

Data de comunicació.

Quantitat de diners demanada.

Data de reserva de crèdit.

Quantitat de diners abonada.

Observacions.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció de Serveis.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Secretaria General.

Direcció de Serveis, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

 

Registre d’accés de la ciutadania

Finalitat i usos previstos:

Controlar les visites al Departament de Justícia.

Estadístiques nominals i numèriques de les persones que accedeixen al Departament i unitat administrativa visitada. Identificació personal dels/de les visitants.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Tothom que visita el Departament de Justícia i no hi treballa.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen del DNI o d’altres identificacions substitutòries facilitades pel públic que accedeix al Departament.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

DNI de la persona visitant.

Nom i cognoms de la persona visitant.

Data de naixement de la persona visitant.

Sexe de la persona visitant.

Nom de la persona visitada.

Unitat orgànica a què pertany la persona visitada.

Direcció general a què pertany la persona visitada.

Planta on treballa la persona visitada.

Color de l’etiqueta identificativa de la direcció general visitada.

Número de l’etiqueta identificativa.

Motiu de la visita.

Observacions relatives a la visita.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció de Serveis.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Secretaria General.

Direcció de Serveis, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

Direcció general de mesures penals alternatives i de justícia juvenil

Base de Dades de la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil

Finalitat i usos previstos:

Gestionar les dades de les persones ateses per la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, en l’exercici de les seves competències.

Suport a la gestió tècnica i administrativa de la Direcció General. Gestió d’expedients de les persones ateses. Generació i tractament de documents. Tractament de dades estadístiques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Persones ateses per la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil (les menors d’edat penal ateses en processos davant la jurisdicció de menors, els pares i les mares i les representacions legals de les persones menors ateses, les majors d’edat ateses en processos davant la jurisdicció penal, les ateses en processos civils i les víctimes d’actuacions delictives) i persones tècniques i professionals de la Direcció General que intervenen amb les persones ateses.

Procediment de recollida de dades:

Les dades provenen de les persones i dels col·lectius afectats, de les resolucions judicials i fiscals i dels atestats policials que acompanyen les resolucions de les fiscalies.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Les dades s’estructuren en expedients personals. Hi ha quatre tipus d’expedients personals segons l’àmbit en el qual és atesa la persona: expedients de jurisdicció de menors, expedients de jurisdicció penal, expedients de jurisdicció civil i expedients d’atenció a víctimes.

A cada expedient hi ha les dades següents:

Codis interns de registre.

Nom i cognoms de la persona.

Sexe.

Data de naixement.

Lloc de naixement.

DNI/Passaport.

Número de la Seguretat Social o targeta d’assistència.

Filiació.

Nacionalitat.

Domicili.

Estat civil.

Estat civil del pare i de la mare.

Nombre de germans/es.

Composició del nucli familiar.

Escolarització.

Mesures de protecció.

Nom del tutor o tutora.

Nom del guardador o guardadora.

Situació de localització.

Centre de localització dels internats.

Data de localització.

Grup d’internament.

Règim d’internament.

Situació de localització en el centre.

Data d’incoació de l’expedient.

Situació de l’expedient.

Localització de l’expedient.

Dades de les resolucions i dels procediments judicials.

Fet delictiu.

Data del fet.

Lloc del fet.

Situació del fet.

Tipus de programa executat.

Data d’alta del programa.

Resolució de procedència.

Equip responsable del programa.

Tècnic/a responsable del programa.

Situació del programa.

Data de la situació.

Data de la fermesa.

Data d’inici del programa.

Data de finalització.

Temps imposat.

Temps abonat cautelarment.

Temps abonat per altres motius.

Data judicial de finalització provisional.

Data de comunicació de la liquidació.

Instruccions afegides.

Tipus d’informe fet.

Número d’ordre.

Situació d’elaboració de l’informe.

Data de previsió d’elaboració.

Data d’elaboració.

Data de l’informe.

Data de lliurament de l’informe.

Professionals que signen.

Text de l’informe.

Descriptors de contingut de l’informe.

Tipus de contactes amb la persona.

Tipus de contactes amb les persones professionals.

Data i hora del contacte.

Lloc del contacte.

Situació del contacte.

Citació prèvia.

Desplaçament.

Temps dedicat.

Professionals que intervenen en el contacte.

Règim disciplinari de les persones menors internades.

Data de la falta.

Falta comesa.

Classe de falta.

Número d’expedient disciplinari.

Persona instructora de l’expedient.

Data de l’acord sancionador.

Sanció imposada.

Data d’inici de compliment de la sanció.

Data de finalització de compliment de la sanció.

Situació de compliment.

Motiu de cancel·lació.

Visites al centre.

Data de la visita.

Persona que visita.

Motiu de la visita.

Tipus d’ajut econòmic rebut.

Data d’autorització de l’ajut.

Data d’inici de l’ajut.

Data de finalització prevista de l’ajut.

Data de baixa.

Import aportat per la família.

Centre de cost que paga.

Centre de cost que autoritza.

Motiu de l’ajut.

Data de la propera renovació.

Motiu de la baixa.

Import inicial.

Import mensual.

Transferència.

Persona beneficiària de l’ajut.

NIF de la persona beneficiària.

Dades bancàries de la persona beneficiària.

Cessions de dades previstes:

Se cedeixen dades no identificatives de les persones afectades al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada amb la finalitat de fer estadístiques.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

Subdirecció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

Direcció general de relacions amb l’Administració de Justícia

Base de dades de persones relacionades

Finalitat i usos previstos:

Permetre les relacions que la Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia manté amb les persones que afecta el fitxer.

Consulta de dades. Confecció de llistats. Realització de publitrameses. Elaboració d’estadístiques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Magistrats/ades, jutges/esses, jutges/esses de pau, secretaris/àries judicials i fiscals destinats/ades a Catalunya.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones o col·lectius afectats i, indirectament, mitjançant cessions de dades o publicacions oficials (DOGC, BOE, etc.).

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms.

DNI/NIF.

Sexe.

Data de naixement.

Població i província de naixement.

Categoria actual.

Número d’escalafó.

Data del primer nomenament a Catalunya.

Partit judicial per a substitucions.

Vinculacions: categoria, data d’accés, forma d’accés, data baixa i motiu baixa.

Destinacions: data de nomenament, descripció de nomenament, òrgan de destinació, data de pressa de possessió, publicació oficial on ha sortit publicada la destinació, tipus de destinació, categoria de la destinació, càrrec de la destinació, procedència, òrgan de procedència, última situació de destinació, data de baixa i motiu de la baixa.

Situacions de la destinació: data d’inici de la situació de la destinació, data de fi de situació.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Planificació i de Programes.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Planificació i de Programes, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Base de dades de personal al servei de l’Administració de justícia

Finalitat i usos previstos:

Gestionar les dades personals, econòmiques i laborals del personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya: cossos de metges forenses, oficials, auxiliars i agents.

Consulta i elaboració d’estadístiques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Personal al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones i de cessions d’altres fitxers.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms.

NIF.

Sexe.

Cos.

Forma de provisió del lloc de treball.

Data de nomenament.

Òrgan judicial on presta serveis.

Publicació oficial on ha sortit publicada la destinació, si escau.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

 

Llistes de candidats/es per cobrir interinament places del personal al servei de l’Administració de justícia

Finalitats i usos previstos:

Gestió de les llistes de candidats/es per a la cobertura temporal de places de cadascun dels cossos de metges forenses, oficials, auxiliars i agents al servei de l’Administració de justícia.

Consulta de dades.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Persones que volen formar part de les llistes de candidats/es.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de la sol·licitud presentada.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms.

DNI/NIF.

Sexe.

Data de naixement.

Domicili-població, província, codi postal.

Telèfon.

Disminució.

Adaptació/motiu.

Coneixements especials.

Llengua catalana.

Puntuació acadèmica.

Puntuació complementària.

Antiguitat.

Puntuació aranès.

Partit judicial sol·licitat.

Cos judicial sol·licitat.

Núm. de registre d’entrada.

Puntuació última oposició.

Data instància.

Data exclusió.

Motiu de l’exclusió.

Dades llistes: cos, àmbit territorial, partits judicials que sol·licita, data de l’última incorporació, telèfon, persones nomenades, suspensió (es poden llistar menys la dada motiu), exclusió (es poden llistar menys la dada motiu), puntuació obtinguda.

Dades dels nomenaments: òrgan, motiu destinació, persona a substituir, data nomenament, data resolució, data prevista cessament, data cessament, motiu cessament.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Base de dades del Fons d’Acció Social del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia

Finalitat i usos previstos:

Gestió de la concessió dels ajuts del Fons d’Acció Social del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Consulta de dades. Realització de llistats. Realització de publitrameses. Elaboració d’estadístiques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya que volen ser beneficiaris d’ algun tipus d’ajut.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones interessades mitjançant la seva sol·licitud i documentació complementària.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

DNI.

Nom i cognoms.

Sexe.

Personal interí/funcionari.

Estat civil.

Cos.

Destinació.

Tipus de declaració IRPF.

Membres de la unitat familiar.

Subjectes assimilats.

Base imposable regular de la persona sol·licitant.

Base imposable regular del/de la cònjuge.

Triennis.

DNI cònjuge.

Triennis cònjuge.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell mitjà.

 

Base de dades per al control de les fitxes de control horari

Finalitat i usos previstos:

Gestió de la concessió de les fitxes per portar a terme de manera mecanitzada el control horari de forma individualitzada de tot el personal funcionari al servei de l’Administració de justícia a Catalunya.

Introducció i consulta de dades, realització de llistats, elaboració d’estadístiques, control de l’absentisme, etc.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Personal funcionari titular i interí dels cossos de metges forenses, oficials, auxiliars i agents judicials que presten serveis a l’Administració de justícia a Catalunya.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de la persona interessada a través del/de la secretari/ària judicial, mitjançant la presentació del full de dades bàsiques.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

DNI.

Nom i cognoms.

Sexe.

Interí/ina o funcionari/ària.

Cos.

Destinació (data d’alta).

Destinació (data de baixa).

Núm. de fitxa assignat.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Gestió de Personal i de Mitjans Econòmics i Materials, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

 

Base de dades de les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta

Finalitat i usos previstos:

Gestió de la tramitació dels expedients de sol·licitud de reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta, d’acord amb la normativa vigent.

Gestió de la tramitació dels expedients d’insostenibilitat de la pretensió.

Gestió de la tramitació de les queixes en relació amb l’actuació dels/de les professionals designats/des d’ofici.

Preparació dels expedients d’impugnació contra resolucions definitives de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, per la seva remissió als òrgans judicials, encarregats de resoldre les impugnacions.

Elaboració d’estadístiques sobre el nombre i el tipus d’expedients presentats, i també de les resolucions dictades.

Arxiu d’informació dels expedients tramitats per a consulta històrica.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Persones, físiques i jurídiques, que presenten les sol·licituds, o que també intervenen en el procediment judicial, Col·legis d’Advocats que inicien els expedients, òrgans judicials, i altres entitats i administracions públiques que aporten dades sobre la situació econòmica i personal de les persones sol·licitants.

Procediment de recollida de dades:

S’obtenen directament de les persones sol·licitants, mitjançant la seva sol·licitud i la documentació complementària que s’ha d’aportar per determinar la pretensió judicial i el compliment dels requisits econòmics que estableix la normativa vigent.

També aporten informació els òrgans judicials que han de tramitar el procediment judicial i altres parts interessades o afectades per la tramitació del procediment judicial, i l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i altres administracions públiques a les quals es requereix l’aportació d’informació.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Sol·licitant, persona física (número d’expedient, data sol·licitud, nom i cognoms, DNI/NIF/passaport, sexe, domicili, règim conjugal, situació laboral, data de naixement, estat civil, telèfon, idioma en què es tramita l’expedient).

Sol·licitant, persona jurídica (número d’expedient, data sol·licitud, raó social, representant, domicili, idioma en què es tramita l’expedient).

Dades del/de la cònjuge (nom i cognoms, NIF/DNI/passaport, situació laboral, data de naixement, telèfon, domicili).

Nom, cognoms i parentiu de les altres persones membres de la unitat familiar.

Dades econòmiques de totes les persones membres de la unitat familiar (ingressos anuals, béns mobles, béns immobles, i altres dades de contingut econòmic).

Circumstàncies especials de la unitat familiar que vulguin fer constar les persones interessades perquè es puguin valorar (malalties greus, discapacitat d’alguna persona membre de la unitat familiar...).

Dades judicials identificatives (persona demandant/demandada, òrgan judicial, partit judicial, procediment judicial, número d’actuacions, advocat/ada designat/ada, pretensió a defensar, parts contràries en el procediment judicial, centre de detenció, número d’atestat, jurisdicció, delicte, data i lloc de l’assistència penal...).

Parts contràries en el procediment judicial (nom i cognoms, NIF/DNI/passaport, raó social, representant de la persona jurídica, domicili, data de naixement, estat civil, règim conjugal, telèfon, situació laboral, idioma en què es tramita l’expedient).

Dictamen provisional emès pel Col·legi d’Advocats corresponent (tipus de dictamen, motiu del dictamen desfavorable).

Proposta de resolució de l’expedient (determinació d’ingressos, indicació de renúncies a professionals d’ofici, sol·licitud de designació derivada de professionals d’ofici, classificació per tipus de procediment judicial...).

Data i número de la sessió en què s’examina l’expedient.

Resolució definitiva adoptada per la Comissió (número, tipus i data).

Impugnacions contra les resolucions definitives de la Comissió.

Insostenibilitats de la pretensió presentades pels advocats o advocades designats d’ofici (nom i cognoms de la persona sol·licitant, NIF/DNI/passaport, raó social, representant de la persona jurídica, domicili, data de naixement, estat civil, telèfon, règim conjugal, idioma en què es tramita l’expedient, situació laboral, advocat/ada designat/ada, dates en què es demanen els dictàmens preceptius, tipus de dictamen, sessió en què es dicta la resolució definitiva, expedient d’assistència jurídica gratuïta associat, procediment judicial, òrgan judicial, pretensió, requeriments de documentació a la persona interessada o a l’advocat/ada designat/ada, documents generats, observacions relacionades amb la tramitació de l’expedient).

Requeriments de documentació complementària.

Documents generats en relació amb cada expedient (notificacions, avisos de recepció...).

Traspàs de l’expedient a una altra Comissió (Comissió destinatària, data).

Tramitació de queixes (data presentació queixa, data remissió al Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya).

Cessions de dades previstes:

Les dades econòmiques de la persona sol·licitant es poden comunicar a qualsevol administració pública i en especial a l’Agència Estatal d’Administració Tributària, a l’efecte de verificar-les.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General de Planificació i Programes.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Planificació i Programes.

Pau Claris, 81.

08010 Barcelona.

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Barcelona

Ribes, 1-3, 2n 2a.

08003 Barcelona.

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Girona.

Güell, 89.

17005 Girona.

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Lleida.

Sant Martí, 1.

25004 Lleida.

Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de Tarragona.

Sant Antoni Maria Claret, 17.

43002 Tarragona.

Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Base de dades de nomenaments de secretaris o secretàries de jutjats de pau de menys de 7.000 habitants

Finalitat i usos previstos:

Gestionar els expedients d’aprovació dels nomenaments de les persones idònies per fer-se càrrec de la secretaria del jutjat de pau de municipis de Catalunya que tenen menys de 7.000 habitants.

Consulta de dades.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Ajuntaments de Catalunya amb població inferior als 7.000 habitants.

Persones físiques que cessin en el desenvolupament de les seves responsabilitats com a secretaris/àries de jutjats de pau.

Persones físiques nomenades per l’ajuntament.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de l’Ajuntament respectiu i de les persones designades en l’apartat anterior.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms de la persona nomenada per l’Ajuntament.

Nom i cognoms de la persona que cessa en el desenvolupament de la secretaria.

DNI/NIF de la persona nomenada.

Dades bancàries de la persona nomenada.

Sexe de la persona nomenada i de la que cessa.

Adreça particular de la persona que cessa en el desenvolupament de la secretaria.

Certificació de l’Acord del Ple de la corporació municipal.

Altres dades d’interès per al reconeixement dels efectes econòmics de la resolució (decret d’alcaldia, resolució de la comissió de govern de l’ajuntament).

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Servei de Programes i Suport Judicial.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

Subdirecció General de Planificació i de Programes, Pau Claris, 81, 08010 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

Direcció general de serveis penitenciaris i de rehabilitació

Base de dades de la població reclusa a Catalunya

Finalitat i usos previstos:

Facilitar les gestions relacionades amb la població reclusa de Catalunya.

Gestió dels expedients i protocols de la població reclusa: càlculs de dates de compliment de condemnes, llistes estadístiques, càlcul de redempcions penitenciàries. Gestió de les comunicacions, visites i paquets que rep la població reclusa: assignació de torns i locutoris, llistes estadístiques. Gestió de peculi i fons d’estalvi: elaboració de comptes justificatius, llistes estadístiques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Població reclusa dels centres penitenciaris de Catalunya.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones afectades i, indirectament per mitjà de l’Administració de justícia (jutjats, etc.).

Estructura bàsica i tipus de dades de la població reclusa a Catalunya

Fitxa bàsica:

Nom i cognoms.

DNI.

Sexe.

Número de passaport.

Número d’identificació sistemàtica.

Número del codi intern de Catalunya.

Àlies més freqüent.

Fórmula dactiloscòpica.

Senyes identificatives.

Nom del pare i de la mare.

Nacionalitat.

Data i lloc de naixement.

Adreça de l’última residència.

Grau d’instrucció.

Professió.

Estat civil.

Nombre de fills i/o filles.

Nom del/de la cònjuge.

Número de la cartilla de la Seguretat Social.

Fotografia digitalitzada.

Fitxa de situació processal/penal:

Procediments judicials:

Data inicial i final.

Delicte.

Autoritats que hi intervenen.

Condemna imposada.

Períodes de preventiva abonable.

Períodes d’evasió.

Redempcions ordinàries i extraordinàries.

Condemna total.

Dates de compliment.

Fitxa resum:

Altes i baixes dels centres penitenciaris.

Règim de vida en el centre penitenciari.

Classificacions.

Ubicacions.

Sortides.

Permisos.

Activitats i destinacions.

Avaluacions de les activitats i destinacions.

Altres:

Incidents.

Escorcolls.

Aplicació de mitjans coercitius.

Expedients de llibertat condicional.

Expedients disciplinaris.

Recompenses.

Expedients d’arrestos de cap de setmana.

Peticions, queixes i recursos.

Trasllats entre centres.

Comissió Territorial d’Assistència Social Penitenciària:

Presentacions periòdiques de persones alliberades condicionals.

Ajuts a la població reclusa i a les famílies.

Comunicacions, visites i paquets:

Visites a la població reclusa.

Escrits d’entrada i sortida.

Paquets.

Comunicacions telefòniques.

Peculi:

Imposicions i reintegraments als comptes corrents de peculi.

Fitxes mèdiques:

Factors de risc per a les malalties més prevalents.

Antecedents patològics i malalties actuals.

Programes de prevenció i control de les malalties més prevalents.

Moviment d’altes i baixes d’infermeria.

Cessions de dades previstes:

A altres departaments de la Generalitat de Catalunya i a altres administracions públiques: se cedeixen dades d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari. Se cedeixen dades a les forces i cossos de seguretat perquè actualitzin les seves dades i comprovin la crida i cerca.

A persones físiques o jurídiques privades: no hi ha cessions.

Pel que fa a les dades de la fitxa mèdica, aquesta fitxa és d’ús exclusiu del personal sanitari i no hi ha cessió de dades, llevat de la cessió a l’autoritat sanitària competent quan la mateixa sigui necessària per solucionar una urgència que requereixi accedir-hi o per realitzar els estudis epidemiològics en els termes establerts en la legislació sobre sanitat.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General d’Afers Penitenciaris.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.

Subdirecció General d’Afers Penitenciaris, Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Base de dades del personal de centres penitenciaris de Catalunya

Finalitat i usos previstos:

Organitzar el servei del personal funcionari i laboral dels centres penitenciaris.

Gestió i organització de l’assignació de serveis del personal dels centres penitenciaris de Catalunya.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Personal funcionari i laboral dels centres penitenciaris de Catalunya.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones afectades.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Número de matrícula.

Nom i cognoms.

Domicili.

DNI.

Sexe.

Número de la Seguretat Social.

Número de MUFACE.

Data de naixement.

Grup, càrrec, categoria i servei.

Àrea de treball.

Horari normal.

Horari actual.

Data d’alta.

Vacances, llicències i compensacions.

Període de servei al centre penitenciari.

Observacions.

Substitucions.

Número de matrícula del/de la substitut/a.

Nom del/de la substitut/a.

Grup, càrrec i servei.

Període de la substitució.

Data de l’inici del període.

Període de nomenament.

Motiu.

Guàrdies.

Torns.

Dies de referència.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Subdirecció General d’Afers Penitenciaris.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.

Subdirecció General d’Afers Penitenciaris, Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

Direcció general d’atenció al menor

Base de dades de menors

Finalitat i usos previstos:

Gestió i control dels expedients de menors, seguiment i generació de documents i tractaments estadístics.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Nois i noies tutelats en guarda o afectats per diligències prèvies per la DGAM.

Procediment de recollida de dades:

Mitjançant documentació aportada.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Base de dades.

a) Dades del/de la menor:

Nom i cognoms.

DNI.

Sexe.

Data de naixement.

Municipi de naixement.

Comarca/província.

Número de la Seguretat Social.

Titular Seguretat Social.

Escolaritat.

Pàtria potestat.

Estat civil.

b) Dades familiars:

Origen dades.

Grup ètnic.

Nombre de germans/nes.

Orfe/òrfena.

Pensió d’orfandat.

Data límit pensió orfandat.

Pare i mare.

Nacionalitat.

c) Dades disminució:

És disminuït/ïda?

Tipus de disminució.

Disminució física.

Disminució psíquica.

Disminució sensorial.

Malaltia.

Pensió per disminució.

Data de tramitació de pensió per disminució.

d) Dades domicili:

Domicili.

Municipi.

Comarca.

Codi postal.

Districte.

Telèfon.

Propietari/ària del domicili.

Registre civil.

Data Registre civil.

Tom.

Pàgina.

Cessions de dades previstes:

Hi ha cessions a l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció General d’Atenció al Menor.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Departament de Justícia.

Direcció General d’Atenció al Menor. Aragó, 332, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

Institut català de l’acolliment

i de l’adopció

Base de dades de famílies acollidores

Finalitat i usos previstos:

Control dels expedients de les famílies acollidores, control de la llista d’espera de famílies i seguiment i generació de la documentació adequada en cas d’assignació.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Famílies que desitgen acollir algun/a menor.

Procediment de recollida de dades:

Directament del col·lectiu afectat mitjançant formularis.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Base de dades:

a) Dades de l’home i la dona:

Nom i cognoms.

DNI.

Estat civil.

Data de naixement.

Estudis.

Professió.

b) Dades de la família:

Domicili.

Codi del municipi.

Comarca.

Telèfon feina.

Telèfon particular.

Anys convivint.

Nombre de fills i/o filles.

c) Dades de l’acolliment:

Nombre de nens i/o nenes que acceptaria.

Primera edat del grup d’edat.

Segona edat del grup d’edat.

Motiu.

Sexe preferit.

Nombre de germans/nes.

Deficiències físiques.

Deficiències psíquiques.

Deficiències sensorials.

Malalties.

Grup ètnic.

d) Dades de l’expedient:

Data de sol·licitud.

Data d’estimació o desestimació de la sol·licitud.

Data i resultat dels informes d’actualització.

Data i causa de la resolució de tancament.

Número de registre de la sol·licitud estimada.

Cessions de dades previstes:

Hi ha cessions a la Direcció General d’Atenció al Menor.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

Diputació, 303, 5a planta, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Base de dades de famílies sol·licitants d’adopció internacional

Finalitat i usos previstos:

Control dels expedients de les famílies sol·licitants d’una adopció internacional, que ja han estat declarades idònies per a l’ adopció i inicien la tramitació de l’expedient al país escollit.

Control i seguiment de les llistes d’espera un cop l’expedient ja està al país d’origen del/de la menor.

Control de les assignacions de menors efectuades pel país d’origen a les famílies sol·licitants d’una adopció internacional.

Control de l’elaboració dels informes tècnics de seguiment postadoptiu exigits pels diferents països, per part de les entitats delegades.

Control de la gestió dels expedients de les famílies per part de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI), acreditades per l’Institut.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Famílies sol·licitants d’una adopció internacional.

Entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI).

Institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).

Procediment de recollida de dades:

Directament del col·lectiu de famílies sol·licitants d’adopció internacional, mitjançant formularis.

Per part de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI), mitjançant la presentació mensual, en disquet d’ordinador, d’un formulari elaborat per l’Institut, degudament actualitzat.

Mitjançant les dades recollides per l’Institut mateix, basades en els diferents documents que s’expedeixen a les famílies en cada fase de la tramitació.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Dades de l’home i la dona:

Noms i cognoms.

Dates de naixement.

Professions.

Dades de la família:

Domicili (territori).

Tenen fills i/o filles biològics i/o adoptats.

Dades sobre la sol·licitud d’adopció:

Data de la sol·licitud d’adopció.

País escollit per la família.

Nombre de l’expedient a l’Institut.

Data resolució d’idoneïtat.

Data certificat d’idoneïtat.

Altres expedients d’adopció en curs (nacional i/o internacional).

Perfil d’infant/s sol·licitat/s.

Entitat/persona que es farà responsable de la tramitació.

Dades dels expedients derivats a ECAI:

Nom de l’ECAI.

País al qual es tramitarà l’expedient.

Data de tramesa de l’expedient a l’ECAI.

Data de baixa de l’expedient a l’ECAI.

Motiu de la baixa de l’expedient a l’ECAI.

Data del contracte de serveis.

Dades sobre la tramesa de l’expedient al país:

Data de tramesa de l’expedient al país.

Data d’entrada de l’expedient a l’organisme/orfenat del país.

Regió/estat federat del país, on s’ha enviat l’expedient.

Data de baixa de l’expedient al país.

Motiu de la baixa de l’expedient al país.

Dades sobre l’assignació d’infant/s:

Data d’assignació del/s infant/s a la família.

Nom i cognoms del/s infant/s assignat/s.

Data de naixement del/s infant/s assignat/s.

Sexe del/s infant/s assignat/s.

Nombre de germans i/o germanes assignats.

Regió/província de procedència del/s infant/s assignat/s.

Nom de l’organisme/orfenat i població que ha fet l’assignació.

Data de l’acceptació de l’infant per part de la família.

Motiu de no-acceptació de l’infant per part de la família.

Data del document de conformitat a l’assignació emès per l’Institut.

Motiu de la no-conformitat a l’assignació, per part de l’Institut.

Dades sobre la finalització del procés d’adopció al país:

Data invitació al viatge.

Número de la invitació.

Data de la mesura legal.

Dades de la fase postadoptiva:

Data encàrrec de seguiment postadoptiu.

Entitat responsable del seguiment.

Data del primer informe de seguiment.

Nombre d’informes fets.

Data de l’últim informe de seguiment fet.

Data de finalització del seguiment.

Data de la sentència d’adopció plena.

Data de tancament de l’expedient.

Cessions de dades previstes:

Hi ha cessions a entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI) i a institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF).

Òrgan administratiu responsable:

Àrea Juridicoadministrativa.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció.

Diputació, 303, 5a planta, 08009 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

Centre d’estudis jurídics i formació especialitzada

Gestió de cursos

Finalitat i usos previstos:

Facilitar la gestió de la informació dels cursos que duu a terme el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Tramesa de programes i certificats. Control dels cursos efectuats.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

El professorat dels cursos que fa el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada i persones que han sol·licitat assistir-hi.

Procediment de recollida de dades:

Pel que fa al professorat, les dades s’obtenen de la contractació i pel que fa a les persones sol·licitants, de l’imprès de sol·licitud.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms.

Adreça.

Sexe.

NIF.

Telèfon.

Fax.

Càrrec.

Cursos fets.

Nombre de certificats.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Roger de Flor, 196, 08013 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell alt.

 

Publitramesa del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Finalitat i usos previstos:

Fer trameses de documentació relativa al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Fusions amb el tractament de textos. Consulta de dades. Elaboració d’etiquetes per ser trameses per correu.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Professors/es, investigadors/es, col·lectiu universitari, advocats/ades i altres col·lectius relacionats amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen de publicacions o bé en el moment en què una persona o un col·lectiu entra en relació amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms.

DNI.

Sexe.

Organisme de la destinació.

Adreça de la destinació.

Tractament de la destinació.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Roger de Flor, 196, 08013 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

 

Comptabilitat del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Finalitat i usos previstos:

Portar la comptabilitat dels pagaments i ingressos del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Empreses, professors/es, investigadors/es, tutors/es de pràctiques i traductors/es que reben un pagament del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Procediment de recollida de dades

Les dades s’obtenen de les factures i dels fulls de domiciliació bancària.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms de la persona.

Nom de l’empresa.

Adreça.

NIF.

Sexe.

Dades bancàries.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Roger de Flor, 196, 08013 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

 

Base de dades de persones becàries

Finalitat i usos previstos:

Suport a la gestió i a la concessió de beques, com també al manteniment d’una relació actualitzada de les persones que es dediquen a preparar els opositors/es a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial.

Consulta de dades. Confecció de llistes. Confecció del certificat conforme és procedent el pagament de les beques.

Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades:

Persones a les quals s’ha concedit la beca per preparar oposicions a jutge/essa, fiscal o secretari/ària judicial. Jutges o jutgesses, fiscals i secretaris o secretàries judicials que es dediquen a preparar persones opositores i aspirants.

Procediment de recollida de dades:

Les dades s’obtenen directament de les persones i dels col·lectius afectats.

Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal:

Nom i cognoms dels/de les preparadors/es.

Sexe dels/de les preparadors/es.

Tractament.

Càrrec que ocupa.

Adreça del lloc de treball.

Nom del/de la becari/ària o aspirant.

DNI del/de la becari/ària o aspirant.

Sexe del/de la becari/ària o aspirant.

Adreça del/de la becari/ària o aspirant.

Període de preparació justificat pel/per la preparador/a.

Import a pagar en concepte de beca.

Període al qual correspon l’import a pagar.

Data de l’expedició del certificat.

Cessions de dades previstes:

No hi ha cessions.

Òrgan administratiu responsable:

Direcció del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Serveis o unitats on exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Roger de Flor, 196, 08013 Barcelona.

Mesures de seguretat: nivell bàsic.

—2  Fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal que dóna de baixa el Departament de Justícia.

Gabinet del conseller

El fitxer Taula dels diputats del Parlament per al seguiment parlamentari, del qual s’han esborrat tots els registres, s’ha suprimit.

Secretaria general

El fitxer Borsa de treball, la informació del qual s’ha incorporat al fitxer Servei Català de Col·locació de la Direcció General d’Ocupació del Departament de Treball, queda suprimit.

Date: 
Wednesday, 27 February, 2002