DECRET 364/2001, de 24 de desembre, pel qual es denega la segregació d’una part del terme municipal d’Alcanar per tal d’agregar-la al municipi de Sant Carles de la RàpitaDECRET 364/2001, de 24 de desembre, pel qual es denega la segregació d’una part del terme municipal d’Alcanar per tal d’agregar-la al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

En data 30 d’octubre de 1997 el Ple de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va acordar iniciar un expedient que consistia en la segregació d’una part del terme municipal d’Alcanar per tal d’agregar-la posteriorment al municipi de Sant Carles de la Ràpita. L’expedient instruït per l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va tenir entrada en el Departament de Governació el 25 de gener de 1999.

La zona afectada per l’expedient inclou part de la franja litoral entre la carretera N-340 i el mar, una gran àrea de sòl rústic situat entre la carretera nacional i el límit amb el municipi d’Ulldecona, a la mateixa carena de la serra del Montsià. Les consideracions adduïdes abastaven des de la continuïtat urbana fins a les d’ordre geogràfic, històric, econòmic o administratiu. L’Ajuntament d’Alcanar es va oposar a la pretensió de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, mitjançant un acord adoptat pel seu Ple en data 15 de setembre de 1998.

L’expedient va ser sotmès a informació pública i a informe de la Diputació de Tarragona i del Consell Comarcal del Montsià, que no es van pronunciar sobre el fons de l’assumpte. Finalment, mitjançant l’Acord del Ple de 21 de desembre de 1998, l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va acordar aprovar la proposta d’alteració i trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 26 de juliol de 2001, va emetre informe desfavorable sobre l’expedient en considerar que, si bé la proposta de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita s’adequaria al supòsit de continuïtat urbana en un petit sector de la urbanització La Unió i la Pau, la política d’ordenació del territori obliga a analitzar les propostes d’alteració amb la màxima prudència per tal d’evitar la plasmació de solucions més conflictives i traumàtiques que les que en principi es pretenen corregir.

En data 1 d’agost de 2001 es va posar en coneixement de l’Administració de l’Estat la tramitació de l’expedient.

La Comissió Jurídica Assessora va emetre el 18 d’octubre de 2001 el dictamen preceptiu sobre l’expedient, en el sentit que només en els àmbits de les àrees de La Unió i la Pau hi concorren les circumstàncies legals.

Per tot això, tenint en compte que la segregació de part d’un o de diversos municipis per tal d’agregar-la a un altre és una possibilitat legal que està mancada d’efectes jurídics automàtics encara que es compleixin els requisits objectius que la legitimen, ja que la política general d’ordenació del territori exigeix que les propostes puntuals d’alteració de termes han de ser analitzades també des d’una perspectiva global, a fi que pugui prevaler l’interès públic permanent davant un interès concret i provisional, i que no concorren motius d’interès públic que avalin la necessitat de modificar l’actual línia limítrof del municipi de Sant Carles de la Ràpita amb el d’Alcanar, en no haver-se provat que l’acceptació de la proposta presentada garantirà una solució de permanència i estabilitat de la pretesa línia límit intermunicipal;

Atès el que disposen els articles 11 a 19 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 4, 6, 7 i 14 a 29 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya;

D’acord amb l’informe de la Comissió de Delimitació Territorial i vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta de la consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es denega la segregació d’una part del terme municipal d’Alcanar per tal d’agregar-la al municipi de Sant Carles de la Ràpita.

Barcelona, 24 de desembre de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Governació

i Relacions Institucionals

Date: 
Saturday, 2 February, 2002