DECRET 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.DECRET 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’article 9.2 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, faculta el Govern de la Generalitat per tal que, amb l’objectiu de economitzar en la despesa pública o de millorament de l’eficàcia dels serveis, pugui procedir, dins del marc legal i amb el límit numèric establert a agrupar, dividir o suprimir departaments i a alterar-ne la denominació, i també a crear nous departaments dins del mateix límit numèric.

Atesa aquesta habilitació legal i per tal d’assolir els objectius assenyalats, d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Creació i canvi de denominació de departaments

1.1 El Departament de Governació passa a denominar-se Departament de Governació i Relacions Institucionals.

1.2 El Departament d’Economia i Finances passa a denominar-se Departament d’Economia, Finances i Planificació.

1.3 Es crea el Departament d’Interior.

Article 2

Organització del Govern

L’Administració de la Generalitat queda organitzada en el departaments següents:

Presidència.

Governació i Relacions Institucionals.

Economia, Finances i Planificació.

Ensenyament.

Cultura.

Sanitat i Seguretat Social.

Política Territorial i Obres Públiques.

Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Treball.

Justícia.

Indústria, Comerç i Turisme.

Benestar Social.

Medi Ambient.

Interior.

Article 3

Atribució de competències al Departament de la Presidència

3.1 Al Departament de la Presidència li corresponen:

a) El suport directe i l’assistència al president de la Generalitat de Catalunya.

b) La difusió de l’activitat del Govern de la Generalitat i la coordinació dels serveis informatius departamentals.

c) L’exercici de les competències en matèria d’universitats i recerca, de política juvenil, de ràdio i televisió, de promoció de la dona, i les relacionades amb la societat de la informació.

d) La planificació, la supervisió, la coordinació i l’assessorament dels mitjans i les activitats per satisfer les necessitats informàtiques de l’Administració de la Generalitat.

e) Les funcions de secretaria del Govern.

f) Les funcions de presidència i secretaria del Consell Tècnic.

g) L’impuls de l’organització administrativa de l’Administració de la Generalitat.

h) La superior direcció i la coordinació jurídica, com també l’assessorament, representació i defensa de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici de les previsions que conté la disposició final 2 d’aquest Decret.

i) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

3.2 Sota la direcció del seu titular, el Departament de la Presidència s’estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General del Departament, de la qual depenen les unitats directives i òrgans actualment adscrits.

b) Secretaria del Govern.

c) Comissionat per a Universitats i Recerca, del qual depenen les unitats directives i els òrgans actualment adscrits.

d) Comissionat per a la Societat de la Informació, del qual depenen les unitats directives i els òrgans actualment adscrits.

e) Secretaria General de Joventut, fins ara adscrita al Departament de Cultura, de la qual depenen els òrgans actualment adscrits.

f) Gabinet Jurídic de la Generalitat, del qual depenen les unitats directives i els òrgans actualment adscrits.

3.3 Resten adscrits al Departament de la Presidència els organismes següents:

a) Comissió Jurídica Assessora, sens perjudici de les previsions contingudes en la disposició final 1 d’aquest Decret.

b) Consell Audiovisual de Catalunya.

c) Jurat d’Expropiació de Catalunya.

d) Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

e) Institut Català de la Dona.

f) Patronat de la Muntanya de Montserrat.

3.4 La societat Turisme Juvenil de Catalunya, SA, es relaciona amb el Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de Joventut.

3.5 L’Agència del Patrocini i Mecenatge, SA, i la Corporació Catalana de Radio i Televisió es relacionen amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de la Presidència.

3.6 El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació es relaciona amb el Departament de la Presidència mitjançant el Comissionat per a la Societat de la Informació.

Article 4

Canvi de denominació i funcions de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament

4.1 La Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament passa a denominar-se Secretaria del Govern.

4.2 A la Secretaria del Govern li corresponen les funcions establertes en els apartats a), b) i g) de l’article 2 del Decret 155/1995, de 16 de maig, de creació de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament, i les funcions establertes en els apartats b), c) i d) de l’article 11, del Decret 137/1996, de 30 d’abril, de reestructuració del Departament de la Presidència, modificat pel Decret 190/1997, de 30 de juliol.

4.3 De la Secretaria del Govern depenen:

a) Direcció General d’Organització de l’Administració .

b) Oficina del Govern.

4.4 Se suprimeix la Direcció General d’Afers Interdepartamentals i de Relacions amb el Parlament.

Article 5

Atribució de competències al Departament de Governació i Relacions Institucionals

5.1 Al Departament de Governació i Relacions Institucionals li corresponen:

a) Les relacions del Govern amb el Parlament de Catalunya i les altres relacions institucionals de la seva competència.

b) El suport al president de la Generalitat en relació amb la projecció, l’impuls i la coordinació de l’acció exterior de la Generalitat.

c) La direcció, l’impuls i el desenvolupament de les polítiques de recursos humans de la Generalitat de Catalunya.

d) La coordinació amb els ens locals i la realització de les actuacions que pertoquin en relació amb aquesta matèria.

e) Les funcions que en relació amb el Parlament de Catalunya corresponien a la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament establertes en l’article 2 del Decret 155/1995, de 16 de maig, de creació de la Secretaria del Govern i de Relacions amb el Parlament.

f) Les funcions corresponents a la coordinació electoral.

g) Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

5.2 El titular del Departament exerceix les funcions de presidència de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

5.3 Sota la direcció del seu titular, el Departament de Governació i Relacions Institucionals s’estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General del Departament, de la qual depèn la Direcció de Serveis

b) Secretaria General d’Administració i Funció Pública, de la qual depenen les unitats directives i els òrgans actualment adscrits.

c) Direcció General d’Administració Local.

d) Direcció General de Relacions amb el Parlament.

e) Direcció General de Relacions Exteriors.

f) Institut d’Estudis Autonòmics.

5.4 Queden adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals els organismes següents:

a) Escola d’Administració Pública de Catalunya, a través de la Secretaria General d’Administració i Funció Pública.

b) Institut Català de la Mediterrània, d’Estudis i Cooperació, a través de la Direcció General de Relacions Exteriors.

Article 6

Funcions de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals

6.1 A la Secretaria General del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que es crea mitjançant aquest Decret, li corresponen les funcions establertes en l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat.

6.2 A la Direcció de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que es crea mitjançant aquest Decret, li corresponen les funcions d’administració, règim interior i gestió dels serveis generals del Departament, i aquelles altres que li delegui el secretari general del Departament.

Article 7

Funcions de la Direcció General de Relacions amb el Parlament

A la Direcció General de Relacions amb el Parlament li corresponen les funcions establertes en els apartats c), d), f) i g) de l’article 1.2 del Decret 31/1998, de 4 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència.

Article 8

Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat

A efectes administratius, s’adscriu al Departament de Governació i Relacions Institucionals la Secretaria de la representació catalana a la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat.

Article 9

Secretaria de Planificació Econòmica

9.1 Es crea dins el Departament d’Economia, Finances i Planificació la Secretaria de Planificació Econòmica, amb rang orgànic de Secretaria General.

9.2 Corresponen a la Secretaria de Planificació Econòmica les funcions següents:

a) L’anàlisi i la definició de les línies bàsiques d’actuació del sector públic a Catalunya, a mig i llarg termini.

b) La coordinació i el seguiment de les actuacions dels departaments de la Generalitat de Catalunya en matèria econòmica, a mig i llarg termini, especialment en les qüestions referents a la avaluació de nous projectes i programes d’inversió.

c) L’emissió d’informes sobre la evolució de la situació econòmica a Catalunya, Espanya, els països membres de la Unió Europea i internacional.

d) La promoció de l’adopció d’estratègies per implantar nous mecanismes que afavoreixin l’optimització de les polítiques de racionalització econòmica de l’activitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

e) L’impuls de les iniciatives i dels programes dirigits a la utilització eficaç i eficient dels recursos.

9.3 El secretari de Planificació Econòmica forma part del Comitè d’Inversions Públiques de la Generalitat de Catalunya, regulat pel Decret 149/1998, de 23 de juny, en substitució del director general d’Afers Interdepartamentals i de Relacions amb el Parlament i del director general de Planificació Operativa.

9.4 La Secretaria de Planificació Econòmica s’estructura en les unitats següents:

a) Direcció General de Programació Econòmica

b) Direcció General de Planificació Operativa, fins ara adscrita al Departament de la Presidència.

9.5 A la Direcció General de Planificació Operativa s’adscriu la Subdirecció General d’Afers Interdepartamentals, amb les funcions que li corresponen en aplicació del apartat 2 d’aquest article.

Article 10

Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat

A efectes administratius, s’adscriu al Departament d’Economia, Finances i Planificació la Secretaria de la representació catalana a la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat.

Article 11

Supressió de la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

11.1 Se suprimeix la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

11.2 Les funcions de la Direcció General esmentada s’atribueixen a la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient, excepte les relacionades amb la prevenció d’incendis forestals i agents rurals que s’atribueixen a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, adscrita per aquest Decret al Departament d’Interior.

11.3 La Subdirecció General de Conservació de la Natura, la Subdirecció General de Boscos i la Secció de Coordinació Administrativa de la Direcció General del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca queden adscrites a la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient, amb les funcions i l’estructura de què disposen en l’actualitat.

11.4 El Servei d’Agents Rurals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural s’adscriu a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior, amb les funcions i l’estructura de què disposen en l’actualitat.

11.5 Les Seccions de Conservació de la Natura i de Recursos Forestals de les delegacions territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca queden adscrites a les delegacions territorials corresponents del Departament de Medi Ambient.

11.6 Les funcions que en matèria de medi natural tenen assignades les oficines comarcals del Departament de Agricultura, Ramaderia i Pesca i el personal que les executa s’entenen atribuïdes a les delegacions territorials dels departaments que n’han rebut la competència.

Article 12

Supressió de la Direcció General de Seguretat Social del Departament de Treball i redistribució de les seves funcions i estructura dependent

12.1 Se suprimeix la Direcció General de Seguretat Social del Departament de Treball.

12.2 El Departament d’Economia, Finances i Planificació assumeix les competències i funcions fins ara atribuïdes al Departament de Treball, en matèria de mutualisme de previsió social i s’assignen a la Direcció General de Política Financera.

12.3 El Departament de Treball conserva la resta de competències que exercia la Direcció General de Seguretat Social suprimida i que no s’han assignat al Departament d’Economia, Finances i Planificació per aquest Decret.

12.4 El Servei de Previsió i Seguretat Social, la Secció de Mutualitats i el Negociat de Registre de Mutualitats i Documentació, que estaven adscrits a la Direcció General de Seguretat Social suprimida, passen a dependre de la Direcció General de Política Financera.

12.5 Els òrgans de la Direcció General de Seguretat Social suprimida que no s’adscriuen al Departament d’Economia, Finances i Planificació per aquest Decret passen a dependre de la Secretaria General del Departament de Treball, fins que no se’n procedeixi a la reestructuració.

Article 13

Atribució de competències i estructura al Departament d’Interior

13.1 Al Departament d’Interior li corresponen les competències que, amb anterioritat a aquest Decret, tenia assignades el Departament de Governació i que no han estat atribuïdes al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

13.2 El Departament d’Interior s’estructura en els òrgans directius que amb anterioritat a aquest Decret depenien del Departament de Governació i que, per aquesta norma, no han estat adscrits al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Les actuals Secretaria General i Direcció de Serveis del Departament de Governació passen a dependre amb l’estructura i les funcions que tenen atribuïdes del Departament d’Interior.

Article 14

Administració, Promoció i Gestió, SA

La societat Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) es relaciona amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Disposicions addicionals

—1 Es dóna nova redacció a l’article 18.2 del Decret 152/1993, d’1 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència, el qual queda redactat de la manera següent:

"Article 18

"—2 El Consell Territorial té la composició següent:

"President, el president de la Generalitat, que pot delegar en el vicepresident; vicepresident, el conseller de Governació i Relacions Institucionals; vocals, el secretari general del Departament de la Presidència, el secretari del Govern, el secretari general del Departament d’Interior, el director general d’Administració Local i els delegats del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona."

—2 Els departaments afectats pel que estableix el present Decret es faran càrrec dels mitjans personals i materials provinents dels departaments o centres directius que es modifiquen. A aquests efectes es realitzaran les actuacions necessàries per tal de determinar l’abast de les transferències a realitzar.

—3 Les unitats directives dels departaments esmentats en aquest Decret que no canvien la denominació mantindran les funcions i l’estructura previstes en la normativa vigent fins ara.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s’oposin o contradiguin el que s’estableix en el present Decret.

Disposicions finals

—1 El Govern presentarà un projecte de llei que modifiqui l’article 2 del Decret legislatiu 1/1991, de 25 de març, pel qual s’aprova la refosa de les lleis 3/1985, de 15 de març, i 21/1990, de 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora, per tal de fer possible el canvi d’adscripció de la Comissió Jurídica Assessora.

—2 El Govern presentarà un projecte de llei que modifiqui l’article 3.1 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer possible el canvi d’adscripció departamental del Gabinet Jurídic de la Generalitat.

—3 Es faculta el conseller d’Economia, Finances i Planificació per realitzar les adaptacions pressupostàries necessàries per donar compliment al que estableix el present Decret i els consellers afectats per al desplegament i l’eficaç execució del que disposa aquest Decret.

—4 Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 26 de novembre de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Correció d'errada Base de datos 'Disposiciones D.O.G.', Vista 'Pendientes\1.- Propias'

Date: 
Monday, 29 November, 1999