DECRET 226/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa als límits de l’espai del Pla d’espais d’interès natural a la serra de Castelltallat.DECRET 226/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa als límits de l’espai del Pla d’espais d’interès natural a la serra de Castelltallat.

Mitjançant aquest Decret es modifica la delimitació de l’espai del Pla d’espais d’interès natural de serra de Castelltallat, pel que fa al municipi de Súria, amb la inclusió de terrenys del Pla de Reguant que contenen elements d’interès natural la conservació dels quals es considera necessari d’assegurar, d’acord amb les determinacions de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

L’aprovació de la modificació comporta canvis en alguns dels documents que integren el PEIN. Així, es modifica el volum I (annex 2 de la memòria) i es modifiquen i s’afegeixen dades en els volums II i III i es canvien els plànols corresponents per tal d’incloure la nova delimitació.

En la tramitació del Decret s’ha donat audiència a les entitats locals afectades, s’ha sotmès la proposta a informació pública i s’han sol·licitat els informes preceptius d’acord amb la legislació vigent.

A proposta del conseller de Medi Ambient, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen les determinacions relatives als límits de l’espai de serra de Castelltallat al municipi de Súria contingudes en els volums I, II i III i plànols a escala corresponents del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

Disposició final

El present Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Medi Ambient

Date: 
Tuesday, 21 August, 2001