DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.DECRET 204/2001, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de casinos de joc.

En virtut de la competència exclusiva atribuïda a la Generalitat de Catalunya en matèria de casinos, jocs i apostes per l’article 9.32 de l’Estatut d’autonomia, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i, posteriorment, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

L’article 5.1 de la Llei 15/1984, de 20 de març, atribueix al Departament de Governació, ara d’Interior, d’acord amb el Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la potestat d’aprovació de les reglamentacions especials dels jocs.

En compliment del mandat de l’article 5.2 de la Llei 15/1984, de 20 de març, abans esmentada, el Reglament de casinos de joc aprovat per aquest Decret regula el règim i l’àmbit d’aplicació, els requisits que han de complir les societats que poden ser autoritzades per a la instal·lació i l’obertura i el funcionament de casinos de joc, el règim de tramitació, modificació, renovació i cancel·lació de les autoritzacions, i altres aspectes relatius a les sales de joc i el seu funcionament, els mecanismes de control i els serveis complementaris, així com el personal dels casinos. Finalment, pel que fa al règim sancionador, remet a la vigent Llei 1/1991, de 27 de febrer, esmentada, i a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

Així mateix, aprovat el Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc pel Decret 386/2000, de 5 de desembre, amb l’aprovació ara del Reglament de casinos de joc es compleix la Resolució 531/V, de 26 de març, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern a elaborar i aprovar el reglament de casinos, atès que encara és vigent el reglament estatal aprovat abans del 1980.

En conseqüència, atès el que disposa la disposició final 3 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S’aprova el Reglament de casinos de joc, el text del qual figura a l’annex.

Disposició addicional

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret no és d’aplicació a l’àmbit de Catalunya el Reglament de casinos de joc, aprovat per l’Ordre de 9 de gener de 1979.

Disposició derogatòria

Queden derogats els articles 71 al 75 del Decret 144/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s’adeqüen, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim local, joc, espectacles, activitats recreatives, policia autonòmica i local i personal al servei de la Generalitat.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller d’Interior

Annex

Reglament de casinos de joc

Títol preliminar

Disposicions generals i règim d’autoritzacions

Capítol 1

Objecte, àmbit i règim jurídic

Article 1

Objecte i àmbit

L’autorització, l’organització i el desenvolupament dels jocs dels casinos de joc estan subjectes a les disposicions que conté la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, en la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, en aquest Reglament i a la resta de disposicions de caràcter general o complementari de desplegament que resultin aplicables.

Article 2

Règim jurídic

2.1 Tenen la consideració legal de casinos de joc i, per tant, s’hi poden practicar els jocs a què fan referència els articles 3 i 4 d’aquest Reglament, els locals i els establiments que, reunint els requisits exigits per aquest Reglament, tinguin les autoritzacions atorgades per la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

2.2 És prohibida l’organització i la pràctica de jocs que, amb el mateix o diferent nom, constitueixin modalitats dels jocs propis dels casinos de joc i es duguin a terme fora d’aquests establiments o al marge de les autoritzacions, dels requisits i de les condicions que estableix aquest Reglament. Així mateix, cap establiment que no estigui autoritzat com a casino de joc no pot gaudir d’aquesta denominació.

Capítol 2

Els jocs

Article 3

Jocs de casinos

3.1 Es consideren jocs exclusius de casinos i, per tant, sols poden practicar-se en els locals o establiments autoritzats com a casinos de joc, els inclosos en el Decret 386/2000, de 5 de desembre, pel qual s’aprova el Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc, i les màquines d’atzar tipus C, sens perjudici del que disposa la disposició addicional 1 d’aquest Reglament.

3.2 Els jocs als quals es refereix l’apartat anterior s’han de desenvolupar d’acord amb els requisits, els elements i les regles que estableixen el Decret 386/2000, de 5 de desembre, i el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, aprovat pel Decret 28/1997, de 21 de gener.

Article 4

Altres jocs

4.1 En els casinos de joc està prohibida la pràctica de qualsevol altre joc que, amb igual o diferent nom, no sigui un dels enumerats en aquest capítol 2 o es practiqui al marge dels requisits i de les condicions que estableix aquest Reglament, fins i tot en el cas que constitueixin modalitats d’aquells, llevat de la celebració de jocs tradicionals sense apostes amb valor dinerari prèvia comunicació a la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

4.2 No obstant el que disposa l’apartat anterior, la Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar torneigs i campionats de jocs de casino.

Títol 1

El règim de les autoritzacions

Capítol 1

Les empreses titulars

Article 5

Requisits de les empreses titulars

5.1 Les empreses titulars de casinos de joc, per poder obtenir les corresponents autoritzacions, han de reunir els requisits següents:

a) Han d’adoptar qualsevol de les modalitats de societat mercantil.

b) La societat ha de tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord de l’espai econòmic europeu.

c) El seu objecte social ha de ser l’explotació de casinos de joc objecte de la sol·licitud d’autorització i, si escau, dels altres serveis complementaris o accessoris relacionats amb la seva explotació.

d) El capital social mínim ha de ser l’exigit en cada cas per la normativa mercantil vigent, totalment subscrit i desemborsat.

e) Les variacions del capital social i les transmissions d’accions o participacions han de ser comunicades a la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

f) La participació de capital estranger en les empreses a què es refereix aquest Reglament s’ha d’ajustar a la normativa vigent sobre inversions estrangeres.

g) Cap dels socis o accionistes, ja sigui persona física o jurídica, no pot tenir participacions en el capital ni càrrecs directius en més de tres societats explotadores de casinos de joc, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

h) Cap societat no pot ser titular de més de tres autoritzacions d’instal·lació de casinos a Catalunya.

5.2 Les empreses titulars d’autoritzacions d’instal·lació de casinos, amb caràcter previ a la sol·licitud de l’autorització d’obertura i funcionament a què es refereix el capítol 3 del títol 1 d’aquest Reglament, han de constituir una fiança de 100 milions de pessetes o 601.012,10 euros.

5.3 Les fiances s’han de constituir a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, a disposició de l’autoritat competent, d’acord amb el que estableix l’article 3 del Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la caixa general de dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar, i queden afectes a les responsabilitats econòmiques en què les empreses puguin incórrer en raó del que preveu aquest Reglament, d’acord amb el que disposa l’article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc. L’Administració té preferència pel seu import sobre qualsevol altre creditor.

5.4 Així mateix, d’acord amb el que preveu l’esmentat article 18 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, la fiança queda subjecta al pagament forçós de les sancions pecuniàries que els òrgans de l’administració imposin a l’entitat titular, i al pagament dels premis que hagin de ser abonats com a conseqüència de l’explotació dels casinos de joc.

5.5 Les fiances han de ser mantingudes en la seva totalitat mentre subsisteixin les circumstàncies que van motivar-ne la constitució. Si es produeix la disminució de la quantia o l’extinció o la cancel·lació de la garantia d’acord amb la normativa específica, l’empresa ha de reposar-la o completar-la en el termini màxim de dos mesos. L’incompliment d’aquesta obligació en el termini establert dóna lloc a la suspensió dels efectes de l’autorització d’obertura i funcionament a l’empresa i a la incoació d’un expedient de cancel·lació d’autoritzacions amb audiència de l’interessat. La suspensió s’ha de mantenir fins que hagi estat reposada o completada la fiança o fins que hagi estat resolt l’expedient de cancel·lació, prèvia audiència de l’interessat.

5.6 Les fiances es poden cancel·lar quan desapareguin les causes de la seva constitució, sempre que no existeixin responsabilitats pendents o si ha transcorregut el termini màxim de prescripció d’aquestes responsabilitats. En aquests supòsits han de ser retornades desprès d’haver-ne fet la liquidació, si escau.

5.7 Per a la recuperació de les fiances constituïdes, i a sol·licitud de la societat que les hagi constituït, s’ha de sol·licitar informació dels òrgans administratius competents sobre l’existència de responsabilitats pendents i s’ha d’ordenar la publicació de la sol·licitud de devolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè en el termini de dos mesos els possibles interessats puguin exercir els drets que afectin la fiança que es pretén recuperar. Transcorregut aquest termini, s’ha de procedir a la devolució, prèvia liquidació de les responsabilitats pendents, si n’hi ha.

5.8 La publicació i el transcurs del termini assenyalat no són necessaris en el cas de substitució de fiances, sempre que es comprovi la no existència d’obligacions pendents o, si n’hi ha, estiguin satisfetes.

Capítol 2

Autorització d’instal·lació

Article 6

Forma d’atorgament de les autoritzacions

6.1 L’autorització a una empresa per a la instal·lació i l’explotació d’un casino de joc s’ha d’efectuar prèvia convocatòria de concurs públic.

6.2 La convocatòria de concurs públic s’ha de fer mitjançant resolució del director general del Joc i d’Espectacles.

6.3 La resolució de convocatòria del concurs s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i ha de recollir les bases que el regeixen i els criteris objectius de valoració de les circumstàncies següents:

a) L’interès turístic del projecte.

b) Les garanties personals i financeres dels promotors.

c) La qualitat de les instal·lacions i els serveis complementaris que es prestin.

d) El programa d’inversions.

e) La ubicació i la influència directa i indirecta que pugui tenir l’obertura del nou casino sobre els ja existents.

f) La generació de llocs de treball, el pla de formació del personal i els recursos humans amb què es compta.

g) La viabilitat econòmica del projecte basant-se en els estudis realitzats.

h) La tecnologia que es pretén adoptar per a l’organització i la gestió dels jocs.

Article 7

Sol·licituds

Les societats mercantils que compleixin els requisits especificats a l’article 5 d’aquest Reglament, o les persones que actuïn per compte de la corresponent societat projectada, interessades en l’obtenció d’una autorització per a la instal·lació i explotació d’un casino de joc, poden prendre part en el concurs convocat a l’efecte presentant una sol·licitud que ha de recollir:

a) La identificació del representant de la societat sol·licitant i la qualitat amb què actua en nom de la societat interessada, o bé la identificació de qui actuï per compte de la societat en projecte.

b) La denominació, la duració i el domicili de la societat constituïda o, si la societat no està constituïda, la denominació, la duració i el domicili previstos.

c) El nom comercial previst per al casino i la situació geogràfica de l’edifici o solar on pretén instal·lar-se, amb l’especificació de les dimensions i les característiques generals.

d) La identificació dels socis, especificant-hi la respectiva quota de participació, i dels membres dels òrgans d’administració de la societat i apoderats. Si la societat no s’ha constituït s’hauran d’identificar els promotors o futurs socis fundadors i els òrgans d’administració previstos.

e) La determinació de l’emplaçament i la justificació de la influència sobre els casinos de joc existents, en relació amb la planificació del joc establerta a Catalunya.

f) El termini previst per a l’obertura del casino comptat des de la data d’atorgament de l’autorització d’instal·lació.

g) Els jocs per als quals se sol·licita l’autorització, dins dels inclosos en l’article 3 d’aquest Reglament.

h) Els períodes anuals de funcionament del casino.

Article 8

Documentació adjunta a la sol·licitud

Les sol·licituds han de dur adjunts els documents següents en exemplar duplicat:

a) Còpia o testimoni notarial de l’escriptura de constitució de la societat i dels seus estatuts, amb constància fefaent de la inscripció en el Registre Mercantil. Si la societat no s’ha constituït, es presentarà projecte de l’escriptura i dels estatuts.

b) Còpia o testimoni notarial del poder del sol·licitant, quan no sigui representant legal.

c) Certificació del Registre de la Propietat dels solars i, si escau, de l’edifici on s’instal·larà el casino de joc, o els documents que acrediten la disponibilitat sobre aquests solars i immobles.

d) Estimació de la plantilla aproximada de persones que han de prestar serveis en el casino amb indicació de les categories o els llocs de treball respectius.

e) Memòria on es descrigui l’organització i el funcionament del casino de joc, amb subjecció a les disposicions d’aquest Reglament, els serveis complementaris que es pretenen prestar al públic i els tipus genèrics d’actes artístics o culturals i d’espectacles, entre d’altres, que es proposa organitzar. Aquesta memòria ha de contenir una descripció detallada dels sistemes previstos d’admissió i control dels jugadors, selecció, formació, gestió i control del personal, criteris de qualitat i revisions periòdiques del material de joc, comptabilitat i caixa indicant-hi en tot cas l’origen i la garantia de la tecnologia que han d’utilitzar en l’organització i el funcionament del casino.

f) Plànols i projectes del casino de joc amb especificació de totes les característiques tècniques exigides per l’ordenament urbanístic. El projecte s’ha de referir, si escau, a les obres complementàries o d’adaptació que siguin necessàries.

g) Estudi econòmic i financer que ha de comprendre, com a mínim, un estudi de la inversió realitzada o prevista, amb el desglossament i detall de les aportacions que constitueixin o hagin de constituir el capital social o altres aportacions, i la descripció de les fonts de finançament, previsions d’explotació i previsions de rendibilitat.

h) Relació de les mesures de seguretat que s’han d’instal·lar en el casino, entre les quals s’ha de comptar necessàriament amb la instal·lació contra incendis, unitat de producció autònoma d’energia elèctrica d’entrada automàtica en servei, servei de seguretat i caixes fortes.

També poden adjuntar-se a les sol·licituds els documents que s’estimen pertinents, en especial per al fiançament de les garanties personals i financeres dels membres de la societat i d’aquesta mateixa societat.

Article 9

Tramitació

9.1 Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació annexa que s’ha d’adjuntar d’acord amb el que estableixi la convocatòria, la Direcció General del Joc i d’Espectacles trametrà una còpia a l’ajuntament de la localitat on es pretengui instal·lar el casino, per tal que emeti informe on es pronunciï sobre la conformitat de la localització amb els usos assenyalats per a la zona per l’ordenament urbanístic corresponent.

9.2 Durant la tramitació de l’expedient, la Direcció General del Joc i d’Espectacles pot dirigir-se als sol·licitants per demanar els aclariments i la informació complementària que estimi oportuns.

9.3 Així mateix, en el termini de 30 dies a comptar des de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha d’elaborar informe previ respecte de la sol·licitud o sol·licituds presentades en el qual es podrà condicionar l’admissió de la sol·licitud a la modificació d’alguns aspectes o al compliment de determinats requisits, d’acord amb el que disposa aquest Reglament. Aquest informe s’ha de trametre als sol·licitants per tal que en el termini de 10 dies des de la seva recepció manifestin la seva conformitat amb les modificacions proposades i/o amb el compliment dels requisits exigits. Si aquesta acceptació o conformitat no fos comunicada dins el termini establert, s’entendrà que s’ha desistit del procediment de sol·licitud de l’autorització.

9.4 Transcorregut el termini de presentació de les respectives manifestacions de conformitat, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha d’emetre en el termini de 20 dies informe sobre la sol·licitud presentada que resulti més idònia d’acord amb la documentació aportada, els criteris que s’han de valorar segons la convocatòria i el que estableix l’article següent per als supòsits de concurrència de sol·licituds. En el cas que el sol·licitant més idoni sigui una societat no constituïda o en projecte, la Direcció General del Joc i d’Espectacles la requerirà per tal que en el termini de 30 dies procedeixi a la constitució de la societat i així ho acrediti, confirmant també les dades que preveuen els apartats a), b) i d) de l’article 7 d’aquest Reglament en relació amb la societat que s’ha constituït i aportant còpia de l’escriptura social i dels estatuts. Aquest últim termini es pot prorrogar per la Direcció General per causa degudament justificada.

Article 10

Concurrència de sol·licituds

Quan hi hagi diverses sol·licituds en concurrència, es tindran en compte els criteris de preferència que assenyali la convocatòria, entre els quals tindrà caràcter prioritari la planificació sectorial i de conjunt, el grau de saturació de la demanda global de joc, i la idoneïtat de l’emplaçament sol·licitat, d’acord amb els apartats e) i f) de l’article 6.3 d’aquest Reglament.

Així mateix, si la convocatòria hagués previst la concessió de més d’una autorització d’acord amb la planificació del joc vigent a Catalunya, l’informe que ha d’emetre la Direcció General del Joc i d’Espectacles d’acord amb l’apartat 4 de l’article anterior podrà considerar idònia més d’una sol·licitud, sense superar en cap cas el nombre màxim d’autoritzacions que s’hagin previst.

Article 11

Resolució

11.1 La resolució que autoritza la instal·lació del casino de joc és dictada pel director general del Joc i d’Espectacles i ha d’expressar:

a) Denominació, durada, domicili de la societat titular i capital social.

b) Relació dels socis, amb especificació de les seves aportacions o participacions respectives en el capital, i els membres dels òrgans d’administració i representació de la societat i els apoderaments.

c) Nom comercial i localització del casino.

d) Aprovació o modificacions del projecte arquitectònic proposat, dels serveis complementaris i de les mesures de seguretat.

e) Sales de joc previstes per a la instal·lació dels diferents jocs autoritzats.

f) Termini màxim per sol·licitar l’autorització d’obertura i funcionament del casino, fent-hi constar l’obligació de sol·licitar i obtenir prèviament les corresponents llicències municipals d’acord amb el que estableix l’article 22 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

11.2 La resolució del concurs, que podrà en tot cas declarar-lo desert, s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’ha de notificar en forma a tots els concursants i a l’ajuntament de la localitat on es pretengui ubicar el casino.

11.3 L’autorització té caràcter intransmissible.

Capítol 3

Autorització d’obertura i funcionament

Article 12

Sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament

12.1 Dins el termini assenyalat en l’autorització d’instal·lació, la societat titular ha de sol·licitar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles l’autorització d’obertura i funcionament.

12.2 Si la documentació complementària a què fa referència l’article següent no es pot aportar juntament amb la sol·licitud, la societat titular haurà de sol·licitar la pròrroga oportuna, justificant degudament i detalladament les causes que ho impedeixen. El director general del Joc i d’Espectacles, amb els informes previs pertinents, ha de resoldre atorgar o denegar la pròrroga. En cas de denegació i quan expiri el termini sense que se sol·liciti pròrroga, es declararà caducada l’autorització d’instal·lació.

Article 13

Documentació complementària

A la sol·licitud d’autorització d’obertura i funcionament s’hi han d’adjuntar els documents següents:

a) Llicència municipal d’obres i certificació d’obra acabada i que les obres i instal·lacions realitzades es corresponen amb el projecte bàsic pel qual es concedí l’autorització d’instal·lació, amb indicació expressa de l’aforament dels diferents espais o sales del casino, i les altres llicències municipals, d’acord amb el que preveu l’article 22 del Decret 239/1999, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

b) Certificació acreditativa d’haver constituït la fiança a què es refereix l’article 5.2 d’aquest Reglament.

c) Relació provisional del personal que hagi de prestar serveis en el casino, amb especificació dels llocs de treball.

d) Relació detallada dels jocs a practicar, amb indicació del nombre inicial de taules corresponent a cadascun d’ells i de les bandes de fluctuació dels límits mínims i màxims, si escau, de les apostes en les diverses taules, sales i jocs, així com de les màquines recreatives i d’atzar.

e) Proposta d’horari màxim de funcionament de les diferents sales de joc i serveis oferts als visitants.

f) Indicació de les entitats subministradores de material de joc a emprar, així com dels models, si escau.

g) Tots els documents que acreditin el compliment dels condicionants establerts en la resolució d’autorització d’instal·lació, el cas que n’hi hagi.

Article 14

Tramitació i resolució

14.1 Una vegada rebuda la sol·licitud i la documentació a què es refereix l’article anterior, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha d’ordenar la pràctica de les corresponents inspeccions per comprovar el compliment dels requisits de la instal·lació i altres obligacions legals. Les inspeccions s’han de practicar en presència dels representants de la societat titular i dels tècnics que aquella designi, i se n’ha d’aixecar l’acta i l’informe corresponents.

14.2 Si com a resultat de la inspecció o de la documentació presentada s’observen deficiències esmenables, s’ha de concedir el termini adient per corregir-les. Transcorregut aquest termini, s’han de tornar a practicar les comprovacions oportunes, i si el resultat és negatiu s’ha de dictar una resolució denegatòria de l’autorització, que comportarà també la caducitat de l’autorització d’instal·lació.

14.3 Si l’examen dels documents presentats i el resultat de la inspecció són satisfactoris, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha de concedir l’autorització d’obertura i funcionament.

Article 15

Requisits formals de la resolució

En la resolució d’autorització d’obertura i funcionament del casino, s’ha de fer constar:

a) Identificació de la societat titular i nom comercial del casino.

b) Les dates d’obertura i de tancament de les temporades de funcionament del casino, o el caràcter permanent.

c) L’horari màxim de funcionament de les diverses sales de jocs i serveis, així com els corresponents aforaments.

d) La relació de jocs autoritzats i del nombre inicial de taules i màquines, assenyalant els límits mínims i màxims de les apostes o, si escau, les corresponents bandes de fluctuació.

e) La data d’obertura o d’inici de l’activitat del casino i els terminis per a l’obertura de la totalitat dels serveis del casino, si no entren tots simultàniament en servei. Si l’autorització d’obertura i funcionament es refereix a una instal·lació provisional, s’ha de fer constar la data límit per procedir a l’obertura de la instal·lació definitiva.

f) Els noms i cognoms del director de jocs, dels subdirectors i dels membres del comitè de direcció, si escau.

g) El termini de durada de l’autorització d’acord amb el que disposa l’article 17 d’aquest Reglament.

Article 16

Notificació de la resolució

16.1 La resolució s’ha de notificar a la societat titular de l’autorització d’instal·lació i a l’ajuntament de la localitat on s’ubiqui el casino.

16.2 Si l’autorització introdueix modificacions respecte del sol·licitat, la societat titular de l’autorització d’instal·lació ha de manifestar la seva conformitat o les objeccions en el termini de deu dies des de la notificació. En el segon cas, la Direcció General del Joc i d’Espectacles ha resoldre sobre les objeccions i ho ha notificar al titular per tal que manifesti la seva acceptació en el termini que s’assenyali, i resten caducades en cas contrari les autoritzacions d’obertura i funcionament i d’instal·lació.

Article 17

Vigència i renovació

17.1 L’autorització d’obertura i funcionament té una vigència de quinze anys i serà renovable per períodes successius de quinze anys.

17.2 Sis mesos abans, com a mínim, de la data d’expiració de cada termini de vigència de l’autorització, la societat titular ha d’instar la Direcció General del Joc i d’Espectacles per a la renovació de l’autorització, la qual resoldrà concedir o denegar la renovació sol·licitada. La denegació de la sol·licitud, si escau, ha de ser motivada i només pot acordar-se quan hi concorri alguna de les causes que, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, donin lloc a la revocació.

17.3 Si l’autorització d’obertura i funcionament del casino s’ha atorgat per a una instal·lació provisional, l’autorització es concedirà inicialment per un any, renovable per períodes d’igual duració fins a l’entrada en funcionament de la instal·lació definitiva, d’acord amb el que preveu l’article 15.e) d’aquest Reglament. L’obertura d’aquesta instal·lació definitiva ha de ser autoritzada i tramitada en la forma prevista pels articles 12 al 17 d’aquest Reglament i no caldrà la presentació dels documents que, aportats per a la instal·lació provisional, siguin vàlids per a la definitiva.

17.4 Si l’obertura de la instal·lació definitiva no es produeix en el termini assenyalat en l’autorització d’obertura i funcionament, es produirà la caducitat de l’autorització d’obertura i funcionament de la instal·lació provisional, que comportarà també la de l’autorització d’instal·lació.

17.5 La Direcció General del Joc i d’Espectacles, sens perjudici de la realització de les inspeccions i controls que es considerin oportuns, ha de procedir com a mínim cada 5 anys a la revisió completa de les instal·lacions del casino, amb l’objecte de comprovar el seu grau de manteniment i el compliment dels requisits i condicions legals i reglamentaris exigits per l’atorgament de l’autorització d’obertura i funcionament.

Article 18

Cancel·lació o extinció d’autoritzacions

Pot cancel·lar-se l’autorització d’obertura i funcionament d’un casino de joc, i per tant produir-se l’extinció de l’autorització d’instal·lació en els casos següents:

a) Per renúncia de la societat titular manifestada per escrit a la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

b) Per dissolució de la societat titular.

c) Pel transcurs del termini de validesa sense que s’hagi sol·licitat la renovació.

d) Com a conseqüència de la imposició d’una sanció ferma en matèria de joc, d’acord amb el que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, que comporti la revocació de l’autorització.

e) Per resolució motivada adoptada en el procediment corresponent, que s’ha d’ajustar, en tots els casos, al que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i que reculli alguna de les causes següents:

1. Per pèrdua de la disponibilitat legal o real del local o establiment on està situat el casino de joc.

2. Per la concurrència de qualsevol de les causes que preveu l’article 9 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

3. Quan el casino romangui tancat per més de trenta dies consecutius sense autorització prèvia o causa justificada.

Article 19

Modificacions de les autoritzacions

19.1 Requereixen autorització prèvia de la Direcció General del Joc i d’Espectacles les modificacions de les autoritzacions d’instal·lació i de les d’obertura i funcionament que afectin algun dels aspectes següents:

a) La variació estatutària del règim jurídic de les aportacions, accions o participacions de la societat.

b) El canvi de l’emplaçament del casino de joc, tant en la seva instal·lació provisional com definitiva. Aquesta modificació implicarà la modificació de l’autorització d’instal·lació i s’haurà de donar compliment al que estableix l’article 9.1 d’aquest Reglament i caldrà la sol·licitud i obtenció d’una nova autorització d’obertura i funcionament referida al nou emplaçament.

c) Les modificacions en l’estructura o configuració de l’edifici o els locals del casino.

d) La substitució del director de jocs, subdirectors o membres del comitè de direcció.

e) Les variacions relatives als jocs autoritzats.

f) Les modificacions dels límits mínims i màxims i de les bandes de fluctuació de mínims i màxims de les apostes.

g) Les variacions en l’horari màxim d’obertura i de tancament de les sales i serveis.

h) Els canvis relatius al període anual de funcionament.

i) La constitució de càrregues reals de qualsevol naturalesa sobre els immobles on es troba el casino, excepte en el cas que els immobles no siguin propietat de la societat titular de l’autorització d’instal·lació del casino.

j) La suspensió del funcionament del casino.

19.2 Qualsevol altra modificació no continguda en els apartats anteriors i, especialment la variació del règim d’administració de la societat, de la composició dels òrgans d’administració o l’atorgament d’apoderaments o delegacions, haurà de ser comunicada a la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

Títol 2

Les sales de joc, el seu funcionament i mecanismes de control i els serveis complementaris

Capítol 1

Les sales de joc

Article 20

Condicions de les sales de joc

20.1 En els casinos de joc, a part de la sala o sales principals de joc, es podran autoritzar sales privades i altres sales on es permetrà la instal·lació de màquines recreatives i d’atzar, els jocs de la Bola i la Roda de la fortuna i taules de demostració dels altres jocs de contrapartida autoritzats, amb límits d’aposta corresponents a la meitat inferior de les bandes de fluctuació autoritzades per a cada joc.

20.2 Les sales a què es refereix l’apartat anterior han de trobar-se en el mateix recinte del casino, llevat que la Direcció General del Joc i d’Espectacles autoritzi excepcionalment una altra ubicació. La disposició dels locals ha de ser tal que les sales estiguin separades les unes de les altres i no sigui normalment visible l’interior des de la via pública o des dels locals de lliure accés al públic.

20.3 Els visitants de les sales de joc han d’entrar a l’establiment i sortir per les mateixes portes que els altres clients del casino. Tanmateix, la Direcció General del Joc i d’Espectacles, a proposta de la societat titular pot autoritzar discrecionalment accessos o entrades independents per a les sales que es trobin separades de les sales principals de joc, les quals poden tenir requisits d’admissió diferenciats segons el seu respectiu reglament, així com també per als serveis complementaris del casino o les sales privades quan la seva naturalesa així ho faci aconsellable.

20.4 En l’interior de les sales de joc no s’admeten més serveis complementaris que els de cafeteria, bar o restaurant i sales d’espectacles o festes, els quals han d’estar clarament separats de les taules, encara que no necessàriament mitjançant envans o tancaments d’obra.

20.5 La construcció i la decoració de la sala de joc han de reunir els requisits de seguretat activa i passiva exigits per la normativa sobre espectacles públics, així com sortides d’emergència suficients per a l’aforament previsible del local i mesures de seguretat per tal d’evitar accessos incontrolats des de l’exterior.

20.6 El paviment i les parets de les sales han d’estar revestits de material no combustible que afavoreixi la insonorització.

20.7 Amb independència de la il·luminació general del local, les taules i les màquines han de disposar d’il·luminació pròpia que elimini les ombres sense produir efectes que puguin enlluernar els jugadors o empleats. Totes les sales de joc han de disposar d’instal·lació d’aire condicionat.

20.8 La senyalització, els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis han d’ajustar-se a les exigències de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

20.9 El trasllat i transport del material de jocs de casinos ha de ser autoritzat pel director general del Joc i d’Espectacles.

Article 21

Admissió

21.1 L’entrada a les sales de joc dels casinos és prohibida a:

a) Les persones a què es refereix l’article 9 de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc.

b) Les persones que per resolució judicial tinguin limitat l’accés a sales de joc, sempre que l’esmentada resolució hagi estat posada en coneixement del casino.

c) Les persones a què fa referència l’article 16.4 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics.

d) Les persones que es trobin incloses en la base de dades de persones que tenen prohibida l’entrada a bingos i casinos.

21.2 El control del respecte de les prohibicions a què es refereix aquest article és exercit pels serveis d’admissió dels casinos. Si el director de jocs adverteix la presència en la sala d’alguna persona compresa en les prohibicions esmentades, l’haurà d’invitar a abandonar-la immediatament.

21.3 Així mateix, s’ha d’impedir l’accés de les persones respecte de les quals es determini la falsedat dels seus documents d’identificació atesa l’obligació d’identificació que preveu l’article 24.1 d’aquest Reglament, sens perjudici d’altres responsabilitats que es puguin derivar de la falsedat esmentada.

21.4 A més, d’acord amb les limitacions de l’accés als establiments públics que preveu l’article 9 del Decret 200/1999, 27 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives, el director de jocs del casino o persona que el substitueixi ha d’impedir l’accés o expulsar del casino a les persones amb actituds violentes o que puguin comportar perill o molèsties segons l’expressat a l’esmentat precepte. Aquestes expulsions han de ser comunicades a la Direcció General del Joc i d’Espectacles, sens perjudici del que estableix l’article 9.4 del Decret 200/1999 esmentat.

Article 22

Altres condicions d’admissió

Els casinos poden exigir a qui vulgui accedir-hi determinades condicions relatives a la vestimenta o etiqueta o altres condicions especials, tant amb caràcter permanent com restringides a determinades èpoques, jornades o hores de funcionament de les sales de joc, d’acord amb el que disposa el Decret 200/1999, 27 de juliol, pel qual es regula el dret d’admissió als establiments públics on es realitzen espectacles i activitats recreatives.

Article 23

Registre de visitants

23.1 Els casinos han de disposar, mitjançant un suport o sistema informàtic, d’un registre de visitants on s’apuntin les dades identificatives dels visitants i la informació relativa a les visites successives. Així mateix, contindrà i disposarà de les mateixes dades respecte de les persones que tinguin prohibit l’accés als casinos d’acord amb el que estableix el Decret 324/1994, de 16 de novembre, pel qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats, entre d’altres, pel Departament d’Interior, i en tots dos supòsits amb les garanties que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

23.2 La Direcció General del Joc i d’Espectacles, prèvia tramitació de l’oportú expedient, ha d’incloure en la base de dades de persones que tenen prohibida l’entrada a bingos i casinos a:

a) Les persones que voluntàriament ho sol·licitin, per elles mateixes o confirmant sol·licituds presentades per familiars, i aquelles de qui ho sol·licitin els seus representants legals.

Aquesta prohibició pot tenir caràcter indefinit o temporal. En tot cas ha de tenir la durada que sol·liciti l’interessat o representant legal amb un mínim de sis mesos i únicament pot ser aixecada un cop finalitzat el termini fixat a petició expressa de l’interessat o representant legal. Les prohibicions temporals poden ser renovades.

b) Les persones que com a conseqüència d’expedient sancionador quedin expressament sancionades amb la prohibició d’entrada per un temps determinat. La tramitació d’aquests expedients té caràcter reservat.

Article 24

Servei d’admissió

24.1 El servei d’admissió del casino ha d’identificar tots els visitants abans de facilitar-los l’accés i ha d’obrir, en la primera visita, una fitxa en el registre de visitants en la qual han de figurar, com a mínim, les dades següents:

a) Nom i cognoms.

b) Número del document nacional d’identitat, del carnet de conduir, del passaport o del document equivalent, i si escau registre de paràmetres biomètrics autoritzats.

c) Data de naixement.

d) Data d’obertura de la fitxa.

24.2 En visites posteriors, serà suficient la identificació dels visitants.

24.3 Les fitxes personals tenen caràcter reservat i només poden ser revelades pel casino prèvia autorització de la Direcció General del Joc i d’Espectacles i d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

24.4 Per tenir accés a les sales de joc, els visitants han d’obtenir en els serveis d’admissió del casino una targeta d’entrada.

24.5 La targeta d’entrada és facilitada prèvia presentació del document nacional d’identitat, passaport, permís de conducció de vehicles a motor, o document suficient per justificar la seva estada a Espanya de conformitat amb la legislació vigent, sempre que en aquest figuri el seu nom complet, l’adreça, la fotografia i la signatura.

24.6 Les targetes d’entrada tenen sempre caràcter nominatiu. Les persones a favor de les quals s’expedeixin estan obligades a presentar-la en tot moment a requeriment dels empleats del casino. Si no ho fan seran invitades a abandonar les sales de joc.

24.7 Les targetes d’entrada estan numerades correlativament i contenen, almenys, les dades següents: noms i cognoms, número del document nacional d’identitat o equivalent, número de la fitxa personal del client, data d’emissió, termini de validesa, firma del director de jocs o segell del casino.

La Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar un procediment d’admissió amb requisits d’identificació diferenciats per als grups, viatges o visites col·lectives.

24.8 Les targetes d’entrada s’expedeixen a un preu unitari que és fixat per la Direcció General del Joc i d’Espectacles, a proposta del casino, i tenen validesa per a un sol dia.

No obstant això, el casino, amb l’autorització prèvia de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, pot establir targetes especials de preu inferior a l’unitari en els casos següents:

a) Visitants o grups de persones convidades.

b) Persones que assisteixin a convencions o congressos.

c) Persones integrants de viatges col·lectius.

d) Grups de persones que utilitzin els serveis complementaris del casino.

e) Targetes de validesa superior a un dia, que poden expedir-se per una setmana, per un mes o per tota la temporada anual, i el preu de les quals ha de ser fixat per la Direcció General del Joc i d’Espectacles a proposta del casino.

24.9 La Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar també l’expedició de targetes especials per a visitants convidats.

24.10 La targeta d’entrada dóna dret a l’accés a la sala o sales principals de joc que hi hagi en el casino i a la pràctica dels jocs en la forma establerta reglamentàriament per a cadascun d’ells.

24.11 Als accessos independents a determinades sales separades de les sales principals de joc i a les sales privades, només es tindrà accés amb la invitació prèvia de la direcció del casino, d’acord amb l’autorització que preveu l’article 20.3 d’aquest Reglament.

24.12 L’accés i el gaudiment dels restants serveis complementaris del casino pot subordinar-se a l’expedició d’entrades independents, amb subjecció a les normes especials que regulen cada tipus d’activitat.

24.13 L’expedició de targetes pot substituir-se transitòriament, en cas de produir-se una aglomeració en el servei d’admissió del casino, pel lliurament d’un volant provisional, prèvia exhibició del document identificador i pagament de l’import de la targeta, la qual haurà de ser entregada posteriorment a cada titular, un cop hagi estat formalitzada.

24.14 En el servei d’admissió del casino hi ha d’haver fullets gratuïts on constin les normes generals de funcionament de les sales de joc que la direcció del casino estimi d’interès i, necessàriament, les relatives a l’horari, el canvi de moneda estrangera, l’obligació de jugar amb diners en efectiu, les apostes màximes i mínimes en cada tipus de joc, les condicions d’admissió, els preus de les targetes i els jocs que puguin practicar-se en el casino.

24.15 El servei d’admissió del casino té l’obligació d’exercir amb l’oportuna diligència el control dels requisits de l’admissió dels visitants.

Article 25

Excepcions a l’expedició de la targeta d’entrada

25.1 No és exigible l’expedició de targetes d’entrada per a l’accés a les sales de joc i altres dependències del casino als funcionaris que en compliment de les seves funcions hi compareguin i tinguin relació amb les actuacions i activitats que es desenvolupin al casino.

25.2 Les persones esmentades en l’apartat anterior han d’acreditar la seva identitat en el servei d’admissió del casino i tindran lliure accés a totes les dependències, d’acord amb les seves funcions. No podran participar, però, en els jocs ni gaudir dels serveis complementaris dels casinos en la mesura que no ho exigeixi el compliment de les funcions que hagin de desenvolupar.

25.3 La Direcció General del Joc i d’Espectacles ha de determinar els requisits de protocol i, si escau, d’identificació per a l’entrada o visita als casinos d’autoritats, personalitats i acompanyants.

Capítol 2

El funcionament de les sales de joc

Article 26

Horaris de funcionament

26.1 Dins els límits màxims d’horari fixats per l’autorització d’obertura i funcionament, el casino ha de determinar les hores en què efectivament comencen i acaben els jocs i pot establir horaris distints per a les diferents sales i serveis i per als dies laborables, festius i vigílies, però sense que en cap cas el funcionament de la sala principal de jocs del casino pugui excedir les vint hores diàries.

26.2 El casino ha de comunicar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles l’horari o els horaris realment practicats en la sala principal de jocs. Si es proposa variar-los, tant per reduir-los com per ampliar-los dins dels límits màxims de l’autorització, ho ha de comunicar igualment i no es poden posar en pràctica fins que la Direcció General del Joc i d’Espectacles expressi la seva conformitat o transcorrin tres dies hàbils des de la comunicació sense que hagi manifestat oposició al canvi.

26.3 L’horari de funcionament de la sala o sales del casino ha d’anunciar-se gràficament en el local destinat a la recepció o el control de visitants. L’obertura al públic i la finalització dels jocs s’han de produir precisament a les hores previstes, sense que puguin alterar-se, excepte en la forma que preveu l’apartat 2 d’aquest article. El casino no pot suspendre els jocs abans de l’hora prevista, llevat de causa de força major o quan, faltant menys de dues hores per a la fixada per al tancament, transcorrin trenta minuts sense que hi hagi cap visitant en la sala de joc.

26.4 Durant l’horari de funcionament de les sales de joc, el casino ha de suspendre transitòriament l’admissió de visitants per raons de l’aforament autoritzat, o quan es faci desaconsellable l’increment per raons de seguretat passiva o greu inconvenient o molèstia per a la pràctica normal dels jocs.

Article 27

Canvi de divises, caixers automàtics i oficines bancàries

27.1 Els casinos de joc poden efectuar canvis de moneda estrangera en les seves dependències de caixa i en els caixers automàtics existents, o instal·lar oficines exclusivament dedicades a això, amb subjecció a les normes vigents sobre canvi de divises. En cap cas pot efectuar-se el canvi en les taules de joc.

27.2 També poden instal·lar-se en els casinos, fora de les sales de joc, oficines dependents d’entitats bancàries d’acord amb la normativa vigent.

Article 28

Funcionament de les taules de joc

28.1 Els visitants de les sales de joc no estan obligats a participar en els jocs.

28.2 Una vegada efectuada la bestreta sobre una taula determinada, el casino està obligat a posar-la en funcionament quan s’hi presenti el nombre mínim de jugadors que determinin les regles de funcionament del joc corresponent i a continuar el joc fins a l’hora fixada per a l’acabament; així mateix, es poden celebrar noves sessions en la mateixa taula en moments diferents de la jornada, d’acord amb l’afluència de jugadors. Una vegada iniciat el joc en cada taula de la manera descrita, la partida no pot ser interrompuda abans de l’hora d’acabament en cap taula, excepte quan els jugadors se’n retirin d’alguna o quan concorri el supòsit a què es refereix l’apartat següent. El director de jocs pot també clausurar el joc en una taula quan hi hagi fonamentades sospites que el joc es desenvolupa incorrectament o fraudulentament. Aquest fet ha de ser comunicat a la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

28.3 Quan en les sales funcionin diverses taules de joc i la partida hagi perdut animació en alguna d’elles, el director de jocs pot suspendre la partida, però deixant en servei taules del mateix joc en nombre suficient, segons el seu criteri, perquè els jugadors presents puguin continuar la partida. La mateixa regla s’ha d’aplicar a l’inici de la sessió a les sales de joc quan el nombre de jugadors presents no aconselli la posada en funcionament de totes les taules al mateix temps, cas en què l’obertura de taules pot efectuar-se de manera progressiva.

28.4 En tot cas, durant el transcurs de tot l’horari en què les sales principals de joc del casino es trobin obertes al públic, s’ha de posar en servei, com a mínim, una taula de Ruleta francesa o americana i una taula de Black Jack, sempre que els esmentats jocs estiguin autoritzats en el casino. En els altres jocs de contrapartida, s’han de seguir les normes establertes en els apartats anteriors; i en els jocs de cercle només existeix l’obligació de posar en servei la taula quan concorrin, almenys, quatre jugadors.

28.5 Els jocs cessen obligatòriament a l’hora fixada com a límit en cada sala de joc. Moments abans de l’hora límit, el cap de la taula o inspector ha d’anunciar en veu alta: "les tres últimes boles", en les taules de Bola, Ruleta francesa i Ruleta americana d’un sol zero; "les tres últimes tirades", en les taules de daus; "les últimes cinc mans", en les taules de Punt i banca, Pòquer i Bacarà en qualsevol de les seves modalitats; i l’últim sabot, en la taula de Black Jack. En les taules de Trenta i quaranta, la partida ha d’aturar-se en l’última escapçada que s’efectuï en els trenta últims minuts d’horari, i en les màquines s’ha d’anunciar: "els últims cinc minuts".

28.6 Durant el desenvolupament de la sessió, i una vegada posada en funcionament una taula, el casino pot variar-ne el límit d’aposta, anunciant les tres últimes boles, jugades o mans i complementant-ne la bestreta de la taula si pertoca, d’acord amb el que estableix l’article 41 d’aquest Reglament.

En tot cas, el casino ha de posar en funcionament una taula, almenys, de Ruleta i de Black Jack, amb el límit mínim d’apostes autoritzat per a aquestes taules de joc, llevat que en l’autorització concreta es disposi una altra cosa.

Article 29

Naturalesa de les apostes

29.1 Els jocs s’han de practicar només amb diners en efectiu. Són prohibides i manquen de tot valor les apostes sota paraula i tota forma d’associació de dos o més jugadors amb l’ànim de sobrepassar els límits màxims en cada tipus d’apostes establertes en les diferents taules de joc.

29.2 Les sumes constitutives de les apostes estan representades per bitllets i moneda metàl·lica de curs legal, o per fitxes o plaques facilitades pel casino pel seu compte i risc, a canvi dels mitjans legals de pagament.

29.3 La direcció del casino pot establir que totes les apostes s’efectuïn en múltiples sencers del mínim autoritzat per a cada taula.

29.4 La Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar, des del moment que ho consideri oportú, la incorporació de sistemes informatitzats de les apostes i jugades al funcionament dels jocs de taula aprovats en el Catàleg de jocs de casino.

Article 30

Les apostes en els jocs de contrapartida

30.1 En els jocs anomenats de contrapartida, com la Bola, el Trenta i quaranta, la Ruleta francesa, la Ruleta americana, el Black Jack, els Daus o craps, el Punt i banca, els Pòquers de contrapartida i la Roda de la fortuna, les apostes només es poden efectuar mitjançant fitxes o plaques.

30.2 El canvi de diners per fitxes, per als jocs abans esmentats, pot efectuar-se en les dependències de caixa que hi ha d’haver en les sales de joc o bé en la mateixa taula.

30.3 El canvi de diners i fitxes o plaques en la taula de joc és efectuat pel crupier que després de col·locar en un lloc visible de la taula, disposat a l’efecte, el bitllet o els bitllets de banc desplegats o la placa, ha de dir-ne en veu alta el valor. A continuació, ha d’alinear i comptar davant d’ell de manera ostensible les fitxes passant-les al client o efectuant l’aposta per aquest sol·licitada. Finalment, i així mateix de manera ostensible, ha de col·locar la placa o fitxa canviada en la caixa de la taula i el bitllet l’ha d’introduir en una altra caixa diferent i amb tancament de seguretat.

30.4 Els bitllets canviats no es poden treure de la caixa fins al final de la partida i amb la finalitat d’efectuar-ne el recompte. Això no obstant, si l’acumulació de bitllets en les caixes fos excessiva, es poden extreure aquestes i efectuar el compte dels bitllets en el departament de caixa o en la dependència destinada a l’efecte. La quantia dels bitllets així comptats s’ha de fer constar en una acta succinta que ha de firmar el director de jocs o persona que el substitueixi. La còpia de l’acta s’ha d’introduir en la caixa que hagi de tornar a ser col·locada en la taula o en la que ja s’hagués col·locat per substituir-la.

Aquest procediment és també aplicable per al compte parcial de les propines a què fa referència l’article 53 d’aquest Reglament, cas que la caixa respectiva no admetés més fitxes.

Article 31

Les apostes en els jocs de cercle

31.1 En els jocs anomenats de cercle, com el Bacarà, el Bacarà a dos draps i els pòquers de cercle, la suma en banca s’ha de compondre exclusivament de fitxes i plaques. Les apostes poden efectuar-se en bitllets de banc, però en cas de pèrdua, s’han de canviar obligatòriament.

31.2 Les operacions de canvi han de ser efectuades en les dependències de caixa de les sales de joc. En les taules de joc, els jugadors només poden canviar a través d’un empleat del casino, diferent del crupier i que no ha de tenir una altra funció que la indicada. Aquest empleat ha d’extraure les fitxes o plaques canviades d’una caixa especial localitzada al costat de la taula, que ha de contenir una suma fixada pel director de jocs.

31.3 Quan l’empleat encarregat del canvi necessiti un major nombre de fitxes i plaques per a la seva caixa, ha d’expedir un document indicatiu de les fitxes i plaques que sol·licita de la caixa central i de les plaques o bitllets de banc a canviar. Aquest document, signat per l’empleat i per qui desenvolupa les funcions de cap de la partida, ha de ser enviat a la caixa central mitjançant un altre empleat, el qual ha de tornar sense demora a l’encarregat del canvi el nombre exacte de fitxes i plaques sol·licitades. El document acreditatiu del canvi ha de quedar dipositat en la caixa central.

El procediment previst en aquest apartat s’ha d’aplicar també quan sigui necessari canviar plaques o fitxes en les taules de joc a què es refereix l’article precedent.

Article 32

Quantitats o apostes oblidades o perdudes

32.1 Les quantitats o apostes que es troben oblidades o perdudes a terra o sobre les taules de joc, o abandonades durant les partides, el propietari de les quals sigui desconegut, han de ser dutes immediatament a la caixa central del casino i anotades en un registre especial. El seu import s’ha de fer constar en una partida especial de la comptabilitat del casino, el saldo de la qual ha de coincidir, en acabar la temporada, amb la suma que doni el registre abans al·ludit.

32.2 En el cas de quantitats abandonades durant les partides, l’import s’ha de determinar pel total de l’aposta inicial oblidada, sense computar-hi els guanys que es puguin haver acumulat fins al moment en què es comprovi, després de buscar el propietari, que les quantitats o apostes estiguin efectivament abandonades.

32.3 Si el legítim propietari de la quantitat o aposta trobada apareix i demostra de manera indiscutible el seu dret, el casino li ha de restituir aquesta quantitat. L’import de la restitució s’ha d’anotar en la partida especial de la comptabilitat i en el registre a què es refereix l’apartat 1, fent-hi constar la data del reintegrament, el nom i l’adreça de l’interessat, les proves presentades i una referència a l’anotació primitiva.

32.4 Les quantitats ingressades pel casino en aquest concepte han de ser lliurades anualment a entitats sense ànim de lucre que es dediquin a obres d’assistència social o beneficència.

Article 33

Baralles o jocs complets de naips

33.1 Les baralles o jocs complets de naips per a ús del casino han d’estar agrupats en grups de sis, denominats "mitja dotzena". Cada "mitja dotzena" ha de portar un número d’ordre assignat pel fabricant de naips, que s’ha d’anotar en rebre-les en un llibre de registre especial visat per la Direcció General del Joc i d’Espectacles.

33.2 Els casinos de joc només poden adquirir "mitges dotzenes" de naips autoritzats. Aquests naips només poden ser facilitats als casinos legalment autoritzats, optativament amb el logotip del casino en el seu revers.

33.3 En cada casino, i dins de les sales de joc, hi ha un armari col·locat en lloc visible amb la inscripció "dipòsit de naips", on s’han de guardar les "mitges dotzenes" noves o usades, juntament amb el llibre de registre a què al·ludeix l’apartat 1 d’aquest article. Pot existir, fora de la sala de joc, un magatzem de seguretat per al dipòsit de les reserves de naips dins les caixes tancades i precintades enviades pel fabricant de naips.

L’armari ha d’estar permanentment tancat amb clau, que es troba en poder del director de jocs o persona que el substitueixi. L’armari només es pot obrir per a l’extracció de "mitges dotzenes" o per al dipòsit de les noves o usades, sempre en presència d’aquell i de l’empleat que hagi de fer-se càrrec dels naips, o bé per a la inspecció del contingut.

33.4 El casino sols ha d’emprar, en els jocs, naips que es trobin en perfecte estat. Qualsevol jugador pot demanar que es comprovi l’estat dels naips, cosa que s’ha de fer immediatament i el director de jocs ha de decidir si són hàbils per a l’ús.

Els jocs de naips rebutjats, marcats o deteriorats han de ser col·locats, en les "mitges dotzenes", complets i guardats en el dipòsit de naips fins a la seva destrucció posterior, sense que per cap concepte puguin ser venuts o lliurats gratuïtament a qualsevol persona. La destrucció s’ha de portar a terme prèvia autorització de la Direcció General de Joc i d’Espectacles.

33.5 El que es disposa en els apartats anteriors és aplicable als jocs de daus, els quals han de trobar-se en envasos tancats i precintats que abans d’utilitzar-se s’han d’obrir a la vista del públic. La seva conservació i destrucció s’ha de fer en la forma prevista per als naips.

Article 34

Comprovació i escartejament dels naips

34.1 Les "mitges dotzenes" s’han d’extreure del dipòsit de naips en el moment en què vagin a ser utilitzades. Si són noves s’han de desempaquetar en la mateixa taula de joc i s’ha d’invitar el públic i els jugadors a comprovar que els precintes estiguin intactes.

34.2 Els naips s’han de col·locar sobre la taula de cara amunt perquè pugui comprovar-se que no hi ha hagut canvi en l’ordre de col·locació per part del fabricant. El crupier els ha de comptar i, a continuació, els ha de dipositar de nou sobre el drap i els ha de barrejar estant les cartes de cara avall. Els naips que ja hagin estat utilitzats en una partida anterior s’han de barrejar de la mateixa forma.

34.3 L’escartejament s’ha de fer en un sol munt, amb els dits separats i els naips agrupats en paquets petits, de manera que no s’aixequin del drap i no es modifiqui l’ordre resultant. Cap naip no pot ser separat o senyalat.

34.4 Durant la partida, si s’utilitza el procediment de barrejar manualment els naips, en acabar cada tall i abans de barrejar els naips, el crupier ha de dividir-los en dos munts: el de les cartes aixecades i el de les tapades. Si s’utilitza el procediment de barreja mecànica de naips, el crupier els ha d’introduir en el barrejador automàtic per tal que es barregin i es distribueixin en procés continu. Seguidament s’ha de posar en una sola vegada el primer munt a sobre del segon i s’han de barrejar de la manera que s’indica en els dos apartats anteriors.

34.5 Quan la partida hagi acabat, els naips s’han de tornar a col·locar immediatament en l’ordre establert pel fabricant i han de ser examinats per detectar-hi les marques que puguin tenir.

34.6 Si en qualsevol moment es comprova que ha desaparegut algun naip de les baralles examinades, o que hi ha naips en excés, marcats, o que semblin estranys a la baralla d’origen, s’ha de retirar de la taula la "mitja dotzena" corresponent i se n’ha d’aixecar acta amb totes les indicacions relatives a la forma i circumstàncies en què el defecte fou descobert, que serà comunicada als funcionaris d’inspecció i control de la policia de la Generalitat, mossos d’esquadra.

Article 35

Canvi de fitxes i plaques

35.1 El casino ha de canviar als visitants o jugadors les seves fitxes i plaques de joc pel corresponent import en moneda de curs legal, sense que s’hi pugui fer cap deducció.

El casino pot denegar al visitant o jugador el canvi de les fitxes o plaques quan tingui sospites fonamentades de la seva procedència il·lícita o amb l’objecte de donar compliment a les previsions de la Llei 19/1993, de 28 de desembre, sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals. En aquest cas, el director de jocs haurà de trametre informe als funcionaris d’inspecció i control de la policia de la Generalitat, mossos d’esquadra, als efectes oportuns.

35.2 El pagament en metàl·lic pot ser substituït pel lliurament d’un xec contra el compte del casino, i es lliurarà en aquest cas un rebut que ha de ser signat per duplicat pel perceptor i un caixer o persona que el substitueixi, conservant-ne cada una de les parts un exemplar.

El pagament mitjançant xec és procedent a petició del jugador, amb la conformitat prèvia expressa del casino, llevat dels casos en què s’hagi reduït en un 50% en la caixa central del casino la suma en metàl·lic que estableix l’article 37 d’aquest Reglament.

35.3 Si el xec resulta impagat, del tot o en part, el jugador es pot adreçar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles en reclamació de la quantitat deguda, adjuntant la còpia del rebut a què es refereix l’apartat anterior. La Direcció General del Joc i d’Espectacles escoltarà el director de jocs i una vegada comprovada l’autenticitat del rebut i l’impagament del deute, li concedirà un termini de tres dies hàbils per dipositar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles la quantitat deguda que s’ha de lliurar al jugador. Si no ho fa, expedirà al jugador l’oportú manament de pagament, amb la qual cosa aquest podrà fer efectiva la quantitat en la caixa general de dipòsits contra la fiança dipositada pel casino, d’acord amb el que estableix l’article 27 del Decret 221/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la caixa general de dipòsits de la Generalitat de Catalunya, i s’unifica el règim de les garanties que davant seu es poden presentar.

En qualsevol cas, en la resolució que dicti la Direcció General del Joc i d’Espectacles s’ha de fer expressa reserva de les accions civils o penals que poguessin correspondre a les parts.

35.4 El casino no està obligat a expedir als jugadors certificacions acreditatives dels seus guanys.

Article 36

Bestretes mínimes a les taules

36.1 Les taules dedicades a jocs de contrapartida reben de la caixa central del casino, en el moment de començar la partida, una bestreta en fitxes i plaques per respondre dels guanys dels jugadors, l’import de la qual es determina d’acord amb les prescripcions d’aquest article. Aquesta bestreta s’ha de reposar per la caixa central del casino tantes vegades com calgui durant la partida, però la quantia de les noves bestretes ha de ser sempre la mateixa que la de la bestreta inicial.

Les bestretes s’han de facilitar a la taula, en la mesura que sigui possible, en fitxes i plaques de petit valor a fi de reduir o suprimir els canvis entre la taula i la caixa central.

36.2 L’import de les bestretes ha de ser, com a mínim, el següent:

a) En el joc de la Bola, el resultat de multiplicar per 4.000 la quantia de l’aposta mínima fixada per l’autorització d’obertura i funcionament.

b) En els jocs de la Ruleta francesa, la Ruleta americana, la Roda de la fortuna i els daus, el resultat de multiplicar per 15.000 la quantia de l’aposta mínima de la taula.

c) En els jocs del Trenta i quaranta, els pòquers de contrapartida i el Punt i banca, el resultat de multiplicar per 10.000 la quantia de l’aposta mínima de la taula.

d) En el joc del Black Jack, el resultat de multiplicar per 5.000 la quantia de l’aposta mínima de la taula.

Article 37

Dipòsit mínim per a pagament de premis

Els casinos de joc han de tenir en la caixa central, a l’inici de cada sessió, una suma de diners que, com a mínim sigui d’igual quantia que la de l’import de la bestreta corresponent a la taula de ruleta amb el mínim d’apostes més elevat. Aquesta suma de diners pot substituir-se parcialment per la tinença d’una quantitat equivalent, bloquejada en un compte bancari i disponible en tot moment per al pagament de premis, i prèvia autorització de la Direcció General del Joc i d’Espectacles. No obstant això, la quantitat existent en metàl·lic en la caixa central no pot ser inferior al 50% del total.

Capítol 3

Mecanismes de control

Article 38

Control de resultats de cada taula de joc

38.1 Les fitxes i plaques constitutives de la bestreta s’han de traslladar a la taula en una caixa especialment destinada a aquesta finalitat, que no pot contenir major quantitat de fitxes i plaques que les que corresponen a l’esmentada bestreta. El contingut s’ha de lliurar al cap de taula.

38.2 Una vegada siguin a la taula, les fitxes i les plaques s’hi han de col·locar al damunt i el crupier les ha de comptar. El crupier ha de pronunciar la quantitat resultant en veu alta i s’ha d’apuntar seguidament en el llibre registre de bestretes i resultats que preveu l’article 41 d’aquest Reglament i que ha de tenir el cap de taula. Tot això en presència del director de jocs o persona que el substitueixi, el qual ha de firmar aquest registre. El mateix procediment s’ha de seguir quan calgui fer noves bestretes en el transcurs de la partida.

38.3 En acabar la jornada s’han de comptar les existències de fitxes i plaques de la taula i els bitllets canviats en aquesta, bé sigui en la mateixa taula o en la caixa o dependència habilitada especialment a l’efecte per al seu recompte, i s’anotaran les quantitats resultants en el llibre registre de bestretes i resultats. El compte s’ha de fer en presència, en tots els casos, almenys d’un empleat de taules, d’un caixer i del director de jocs o persona que el substitueixi, els quals han de certificar sota la seva responsabilitat l’exactitud de l’anotació efectuada, signant a continuació. En qualsevol cas, en l’obertura i el tancament de les taules, la presència del director de jocs en el recompte pot ser substituïda per la d’un subdirector, per algun membre del comitè de direcció o per alguns dels empleats de màxima categoria.

38.4 Les operacions esmentades en els dos apartats anteriors han de ser realitzades amb la suficient lentitud perquè els presents puguin seguir-les en tot detall. Qualsevol dels assistents a l’acte pot sol·licitar el llibre registre de bestretes i resultats per assegurar-se que les quantitats anotades corresponen exactament a les pronunciades.

Article 39

Documents i informació mínima en la sala

39.1 En els locals del casino hi ha d’haver a disposició del públic un exemplar de la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, i de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, un altre d’aquest Reglament, un altre del Catàleg vigent de jocs que es poden practicar als casinos de joc i un altre del Reglament interior de l’establiment, si n’hi ha.

39.2 Sobre cada taula de joc o en un lloc pròxim a aquesta, i en lloc visible per a qualsevol dels jugadors, ha de figurar un anunci en el qual s’indiqui el número de la taula, l’import de la bestreta inicial i les apostes mínimes i màximes autoritzades en els jocs.

Article 40

Documentació comptable

40.1 Amb independència de la comptabilitat general de l’empresa titular del casino i de la de caràcter fiscal establerta per la normativa específica de cada impost, el control documental d’ingressos produïts pels jocs de taula s’ha de dur a terme, sempre que no existeixi un sistema informatitzat i autoritzat per la Direcció General de Joc i d’Espectacles, mitjançant el llibre registre de bestretes i resultats en el jocs de contrapartida, el llibre registre de resultats en els jocs de cercle i el llibre resum de control de resultats, segons models aprovats oficialment.

40.2 Aquests llibres específics de control dels jocs han d’estar enquadernats i foliats i han de ser diligenciats per la Direcció General del Joc i d’Espectacles. A més, s’han de portar amb la cura i regularitat exigides per als llibres de comerç, no han de presentar esmenes ni raspadures, i les correccions que siguin necessàries s’han de fer amb tinta vermella i han de ser salvades amb la firma del director de jocs o persona que el substitueixi.

Article 41

Llibres registre de bestretes i resultats en els jocs de contrapartida

41.1 En cadascuna de les taules dedicades a jocs de contrapartida, com la Bola, la Ruleta francesa, la Ruleta americana, la Roda de la fortuna, el Trenta i quaranta, el Black Jack, els daus, el Punt i banca i els pòquers de contrapartida, hi ha d’haver un llibre registre de bestretes i resultats que ha de portar un número que ha de ser el mateix de la taula a què es refereix.

41.2 En els llibres registre de bestretes i resultats s’han d’anotar, en la forma que descriu l’article 38 d’aquest Reglament, l’import de la bestreta inicial i, si escau, el de les bestretes complementàries, així com el recompte final de les existències de plaques, fitxes, bitllets i monedes en les caixes corresponents a cada taula de joc, al final de cada sessió, i s’anotarà l’import del resultat final de la taula.

Article 42

Llibres registre de resultats en els jocs de cercle

42.1 En cadascuna de les taules de joc de cercle, com el Bacarà, el Bacarà a dos draps i els pòquers de cercle, hi ha d’haver un llibre registre de resultats per anotar-hi l’ingrés brut percebut pel casino en la pràctica d’aquests jocs.

42.2 En aquest registre que s’ha d’ajustar al model oficial s’ha de fer constar:

a) El nom exacte del joc a què correspon cada taula.

b) Número d’ordre del registre que ha de ser el mateix de la taula.

c) Hora d’obertura de la partida.

d) Hores d’interrupció i represa de la partida, si escau.

e) Nom dels crupiers i canvista.

f) Nom del banquer o banquers en el Bacarà a dos draps, ja sigui banca oberta o limitada.

42.3 En acabar la partida el crupier, en presència del director de jocs o persona que el substitueixi, i d’un caixer, ha d’obrir el pou o cagnotte, ha de comptar les fitxes i plaques que hi hagi i ha de pronunciar en veu alta la quantitat total. Aquesta ha de ser anotada immediatament en el corresponent llibre registre de resultats, en el qual el director de jocs, el caixer i un empleat de la taula han de certificar, sota la seva responsabilitat, l’exactitud de l’anotació efectuada i han de firmar a continuació.

En les operacions a què es refereix el present apartat, el director de jocs pot ser substituït per un subdirector o un membre del comitè de direcció.

Article 43

Llibre resum de control de resultats

43.1 En el llibre resum de control de resultats s’ha d’anotar el resultat de cadascuna de les taules, totalitzats per dies.

43.2 Les anotacions en el llibre resum de control de resultats s’han d’efectuar al final de la jornada i necessàriament abans de l’inici de la següent. Se n’ha d’extraure el resultat total, fent-ho constar en números i lletres, i a continuació ha de certificar la seva exactitud el director de jocs o un subdirector o membre del comitè de direcció.

Article 44

Informació anual

44.1 El titular de l’autorització està obligat a trametre a la Direcció General del Joc i d’Espectacles, o si escau, a la corresponent delegació territorial del Govern de la Generalitat, la informació que expressament es requereixi.

44.2 Dins del mes següent al venciment de cada trimestre, l’empresa titular del casino de joc ha d’enviar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles la informació suficient sobre el nombre de visitants, divises canviades, ingressos d’entrades, resultats de les taules i recaptació de les màquines.

Capítol 4

Serveis complementaris

Article 45

Serveis complementaris dels casinos de joc

45.1 Els casinos de joc han de prestar al públic obligatòriament els serveis complementaris següents:

a) Servei de bar.

b) Servei de restaurant.

c) Zones d’estar.

d) Sala d’espectacles o festes.

45.2 Tenen caràcter facultatiu, entre d’altres, els serveis complementaris següents:

a) Sala de teatre i cinema.

b) Sala de convencions.

c) Sala de concerts.

d) Sala d’exposicions.

e) Piscines i instal·lacions gimnàstiques o esportives.

f) Establiments de compres.

La prestació d’aquests serveis es converteix en obligatòria si s’havien previst en la sol·licitud i estaven inclosos en l’autorització d’instal·lació, i seu cessament requereix causa justificada i autorització prèvia.

45.3 Els serveis complementaris que presti el casino poden pertànyer o ser explotats per persona o empreses diferents de la titular del casino, i han de localitzar-se en el mateix immoble o conjunt arquitectònic, llevat que la Direcció General del Joc i d’Espectacles autoritzi la celebració d’espectacles i actuacions de caràcter cultural, artístic o turístic, per raons d’aforament, en locals de la mateixa localitat o comarca.

Títol 3

El personal dels casinos

Capítol 1

Normes generals sobre el personal

Article 46

Document professional

46.1 Només el personal autoritzat degudament per la Direcció General del Joc i d’Espectacles pot prestar serveis en els casinos de joc. Aquesta autorització s’ha d’efectuar a través de l’expedició de l’oportú document professional, del qual haurà d’estar proveït tot el personal dels casinos d’acord amb la classificació següent:

a) Direcció del joc: direcció, subdirecció i comitè de direcció.

b) Sales de jocs: joc, caixa i valets.

c) Serveis generals: administració, manteniment, seguretat, recepció, relacions públiques i porters.

d) Serveis complementaris: restaurants, bars, sala de festes, i altres serveis complementaris.

46.2 L’expedició del document professional té caràcter discrecional. Així mateix, el document professional pot ser revocat o suspès en execució de sentència que inhabiliti per a l’exercici d’aquesta activitat o com a conseqüència de l’exercici de la potestat sancionadora.

46.3 La suspensió i revocació del document professional priva el seu titular de la possibilitat d’exercir la seva funció en qualsevol dels casinos de Catalunya.

46.4 Tot el personal del casino està obligat a proporcionar als agents de l’autoritat competent en matèria de joc tota la informació que se’ls sol·liciti i que es refereixi a l’exercici de les funcions pròpies de cadascun.

Capítol 2

Personal directiu

Article 47

Òrgans de direcció dels jocs

47.1 La direcció dels jocs i el control del seu desenvolupament corresponen primàriament al director de jocs o director del casino, sens perjudici de les facultats generals que corresponguin als òrgans de direcció o administració de la societat titular.

47.2 El director de jocs pot ser auxiliat en l’exercici de les seves funcions per un comitè de direcció o, si no n’hi ha, per un o diversos subdirectors. L’existència de comitè de direcció no exclou el nomenament de subdirector o subdirectors, si això s’estima necessari.

Els membres del comitè de direcció i el subdirector o els subsdirectors han de ser nomenats per l’òrgan d’administració de la societat.

47.3 El comitè de direcció, quan n’hi hagi, ha d’estar compost com a mínim per dos membres, un dels quals ha de ser necessàriament el director de jocs, que han de ser majors d’edat i trobar-se en ple ús dels drets civils.

47.4 El subdirector o els subdirectors han de ser, així mateix, majors d’edat i trobar-se en ple ús dels drets civils.

47.5 El personal a què fa referència aquest article i que es relacioni amb el públic, ha d’estar en condicions de poder-lo atendre en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

Article 48

Nomenament dels òrgans de direcció

48.1 El nomenament del director de jocs o director del casino, dels restants membres del comitè de direcció i dels subdirectors requereix l’aprovació de la Direcció General del Joc i d’Espectacles, la qual s’ha d’atorgar, si escau, en l’autorització d’obertura i funcionament.

48.2 L’aprovació a què es refereix l’apartat anterior pot ser revocada d’acord amb el que disposa la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

48.3 En cas de mort, incapacitat, dimissió o cessament de les persones a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, la societat ho ha de comunicar dins dels cinc dies següents a la Direcció General del Joc i d’Espectacles. En el cas del director de jocs, la societat ha de nomenar transitòriament per assumir les seves funcions, i de manera immediata, un dels subdirectors, si n’hi ha, o un dels membres del comitè de direcció, la qual cosa s’ha de comunicar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles en el mateix termini.

48.4 Dins dels trenta dies següents a la mort, incapacitat, dimissió o cessament de les persones a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article, la societat ha de proposar a la Direcció General del Joc i d’Espectacles la persona que hagi de substituir-la, amb indicació de les seves dades d’acord amb l’article 13.c) i adjuntant, si escau, el contracte de prestació de serveis.

Article 49

Facultats dels òrgans de direcció

49.1 El director de jocs, els subdirectors i els altres membres del comitè de direcció són els responsables de l’ordenació i correcta explotació dels jocs davant l’Administració i la societat titular, dins dels termes de l’autorització administrativa i de les normes d’aquest Reglament, del Catàleg de jocs de casinos i la resta de normativa de general aplicació. Només ells poden impartir ordres al personal de jocs, segons el repartiment de funcions que entre aquests estableixin els òrgans rectors de la societat, i els correspon la facultat per resoldre les reclamacions dels jugadors i dels visitants del casino, sens perjudici que es pugui fer ús en tot moment dels fulls de reclamació corresponents.

49.2 El director de jocs pot ser substituït en les seves funcions pels subdirectors i pels membres del comitè de direcció. Excepcionalment, i en tot cas per temps no superior a un dia, pot ser substituït també per un dels inspectors o empleats de control de la màxima categoria existent en el casino.

49.3 El director de jocs, o persona que el substitueixi, els subdirectors i els altres membres del comitè de direcció són solidàriament responsables, llevat del cas en què es pugui determinar una responsabilitat directa o específica respecte de la custòdia del material dels jocs existent al casino, de la resta de documentació i de la correcta manera de dur la comptabilitat específica dels jocs. Tots els elements indicats han de trobar-se permanentment a disposició dels funcionaris d’inspecció i control de la policia de la Generalitat, mossos d’esquadra.

Article 50

Limitacions per als òrgans de direcció

El director de jocs, els subdirectors i els membres del comitè de direcció no poden:

a) Participar en els jocs que es desenvolupen en el casino, bé directament o bé mitjançant persona interposada.

b) Exercir funcions pròpies dels empleats de les sales de joc. Això no obstant, els subdirectors i els membres del comitè de direcció poden substituir transitòriament els inspectors o caps de taula en l’exercici de la seva funció, però en cap cas els crupiers, així com, en situacions d’emergència, la resta dels empleats de les sales de joc amb la finalitat d’evitar la manca de servei mínim als visitants del casino en aquestes circumstàncies o per raons de seguretat, salvaguarda de les persones i custòdia de tots els elements de joc, fitxes i diners exposats en les sales de joc.

c) Rebre per qualsevol títol participacions percentuals dels ingressos bruts del casino o dels beneficis del joc, excepte els dividends que els podrien correspondre si fossin accionistes de la societat.

d) Participar en la distribució del tronc de propines a què es refereix l’article 53.4 d’aquest Reglament.

Capítol 3

Personal de serveis i de joc

Article 51

Personal de serveis i de joc

51.1 Tot el personal de serveis i de les sales de joc ha de ser contractat d’acord amb qualsevol de les modalitats que preveu la normativa laboral vigent i ha de disposar del document professional a què fa referència l’article 46 d’aquest Reglament.

51.2 Tot el personal de les sales de joc i el que es relacioni amb el públic ha d’estar en condicions de poder-lo atendre en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

Article 52

Limitacions per al personal del casino

52.1 El personal que presta els seus serveis en el casino, sigui o no empleat de la societat titular, no pot:

a) Entrar o romandre en les sales de joc fora de les hores de servei o per raons alienes al servei, excepte amb l’autorització de la direcció del casino.

b) Percebre participacions percentuals dels ingressos bruts del casino o dels beneficis dels jocs, sens perjudici del que disposa l’article següent.

c) Concedir diners, fitxes o crèdit als jugadors o visitants.

d) Transportar fitxes, plaques o diners durant el servei en l’interior del casino de manera diferent a la prevista reglamentàriament, o guardar-les de forma que la seva procedència o utilització no puguin ser justificades.

52.2 El personal de jocs, inclosos els seus auxiliars, i el personal de recepció, caixa i de seguretat no pot:

a) Participar directament o mitjançant tercera persona en els jocs d’atzar que es practiquen als casinos autoritzats en el territori de Catalunya.

b) Consumir begudes alcohòliques o drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques durant les hores de servei.

52.3 El personal que desenvolupa les funcions de crupier o de canvista en les taules de joc i el personal de caixa no pot portar vestits amb butxaques.

Article 53

Propines

53.1 La societat titular del casino pot acordar la no admissió de propines per part del personal, la qual cosa, en aquest cas, s’ha d’advertir als jugadors en forma clarament visible a l’accés al casino o en el servei de recepció. Si s’admeten propines, el seu lliurament serà sempre discrecional quant a l’ocasió i la quantia.

53.2 La Direcció General del Joc i d’Espectacles, prèvia audiència de la societat titular, pot suspendre temporalment o definitivament l’admissió de propines, si s’haguessin comès abusos en l’exigència o la percepció d’aquestes, determinant les condicions específiques requerides per a l’aixecament de la suspensió quan sigui temporal.

53.3 És prohibit al director de jocs, als subdirectors, als membres del comitè de direcció i al personal de jocs sol·licitar propines dels jugadors o acceptar-les a títol personal. A les sales de joc, les propines que per qualsevol títol lliuren els jugadors han de ser immediatament dipositades en les caixes que a aquest efecte hi ha d’haver en les taules de joc i, si escau, en els departaments de recepció i caixa, sense que puguin ser guardades d’altra forma, en tot o en part. En cas d’error o abús, el director de jocs ha de disposar el que pertoqui quant a la devolució.

L’import de les propines es compta en acabar l’horari de joc i s’anota diàriament en un compte especial.

53.4 La societat titular del casino ha de sotmetre a l’autorització de la Direcció General del Joc i d’Espectacles els criteris de distribució del tronc de propines.

Títol 4

Inspecció i sancions

Capítol 1

Inspecció

Article 54

Inspecció i vigilància

La inspecció i la vigilància del que regula aquest Reglament correspon, d’acord amb el que preveu l’article 20 de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, al servei d’inspecció del joc. Tot això sens perjudici de les funcions encomanades als òrgans competents en matèria d’inspecció financera i tributària.

Capítol 2

Infraccions i sancions

Article 55

Règim sancionador

L’incompliment del que estableix aquest Reglament s’ha de sancionar d’acord amb el que disposen la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera

Pràctica del joc de la plena o bingo

En els casinos de joc autoritzats d’acord amb aquest Reglament es podran practicar els jocs regulats en el Reglament del joc de la plena o bingo aprovat pel Decret 147/2000, d’11 d’abril.

L’efectiva autorització de la pràctica d’aquest joc s’ha de recollir en la resolució d’autorització d’obertura i funcionament del casino.

Segona

Instal·lació d’escoles de crupiers i de la resta del personal dels casinos

La Direcció General del Joc i d’Espectacles pot autoritzar a les empreses titulars d’autoritzacions d’instal·lació de casinos la instal·lació d’escoles de crupiers i de la resta del personal dels casinos, la finalitat de les quals sigui la formació de personal amb vista a la futura prestació de serveis en els casinos.

Disposicions transitòries

Primera

Autoritzacions d’instal·lació de casinos vigents

El termini de vigència de les autoritzacions d’instal·lació de casinos que en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reglament es trobin concedides o renovades, s’entén ampliat a quinze anys comptadors a partir de la data de l’autorització o de la renovació, d’acord amb el que estableix l’article 17.1 d’aquest Reglament.

Segona

Adequació de fiances

Les empreses titulars d’autoritzacions de casinos de joc que, en el moment d’entrada en vigor d’aquest Reglament, tinguin autoritzat algun casino en l’àmbit territorial de Catalunya, disposaran de sis mesos per completar la fiança fins a la quantia fixada a l’article 5.2 d’aquest Reglament.

Date: 
Wednesday, 1 August, 2001