DECRET 203/2001, de 24 de juliol, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda.DECRET 203/2001, de 24 de juliol, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda.

Els agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal Segarra-Garrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la realització d’un estudi sobre les circumstàncies i les possibilitats tècniques que concorren en l’esmentada zona. D’aquest estudi s’ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Vilanova de l’Aguda (Noguera).

Article 2

2.1 La zona a concentrar està constituïda, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Vilanova de l’Aguda compresos dins els límits del perímetre següent.

Nord: límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Sud: límit de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

Est: terme municipal de Sanaüja.

Oest: terme municipal d’Oliola.

2.2 Aquest perímetre quedarà determinat definitivament un cop realitzades les inclusions, les rectificacions o les exclusions que, si s’escau, s’acordin d’acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma i desenvolupament agrari.

Article 3

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà dictar les disposicions que calguin per a l’execució del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Grau i Seris

Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

Date: 
Wednesday, 1 August, 2001