DECRET 13/2000, de 10 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.DECRET 13/2000, de 10 de gener, de reestructuració parcial del Departament de Justícia.

Mitjançant aquest Decret es reestructura el Departament de Justícia. Aquesta reestructuració es concreta en la creació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, en la reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia, amb la creació de la Direcció de Serveis, i en la creació de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal.

L’Observatori de Dret Privat de Catalunya suposa dotar al Govern d’un instrument especialitzat per portar a terme la seva acció política en les matèries regulades pel dret privat vigent a Catalunya, mitjançant la creació d’un òrgan que ha de facilitar l’assessorament, l’estudi, el debat i la divulgació de les accions de modernització i de codificació del dret civil català i de seguiment dels ordenaments jurídics privats autonòmic, estatal i europeu.

La creació de la Direcció de Serveis respon a la necessitat de fer front a l’augment de les activitats de gestió experimentat pel Departament de Justícia, sobretot a partir de 1996, com a conseqüència de l’assumpció de noves competències relacionades amb l’Administració de Justícia i amb l’atenció a la infància. La incorporació dels nous traspassos ha implicat una forta transformació en les dimensions del Departament, que fa aconsellable utilitzar aquesta figura prevista a l’article 11.4 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La creació d’aquest òrgan obliga a un redisseny organitzatiu de la Secretaria General del Departament de Justícia que passa per destacar el paper del secretari general com a segona autoritat del Departament i en l’alliberament de certes activitats de gestió a favor de la Direcció de Serveis creada.

Per últim, l’aprovació del nou Codi penal ha implicat una important transformació del sistema punitiu i un increment notable de la complexitat en l’execució penal. Aquest fet, juntament amb la necessitat d’impulsar polítiques avançades amb un fort contingut de caràcter social, fan convenient la creació de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal com a òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució de les polítiques d’execució penal de la Generalitat de Catalunya. La creació d’aquest òrgan ha d’oferir, al conjunt d’operadors jurídics i socials, i a les persones que atén, un referent únic, tant respecte de l’aplicació de penes privatives de llibertat, com de l’aplicació de mesures penals alternatives, la qual cosa afavorirà l’aplicació d’aquestes últimes.

Aquesta estructura també repercutirà favorablement en l’aplicació de la recentment aprovada llei de la responsabilitat penal del menor, per a l’execució de la qual, el Departament de Justícia ja duu a terme actuacions i programes experimentals que han de permetre una aplicació pionera a l’Estat d’aquesta llei i que, en el moment corresponent, comportarà l’atribució de noves funcions per decret a l’estructura que ara es crea i en la qual tindran cabuda.

De conformitat amb el que s’ha exposat, atès el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera de Justícia i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Estructura del Departament i òrgans d’assistència al conseller

Article 1

Estructura del Departament de Justícia

—1 El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció del seu titular, s’estructura en els òrgans següents:

a) Secretaria General.

b) Secretaria Sectorial d’Execució Penal.

c) Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.

d) Direcció General de Relacions amb l’Administració de Justícia.

e) Direcció General d’Atenció a la Infància.

—2 Estan adscrits al Departament de Justícia:

a) L’organisme autònom administratiu Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

b) L’organisme autònom administratiu Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.

c) L’Observatori de Dret Privat de Catalunya.

—3 L’empresa pública Centre d’Iniciatives per a la Reinserció es relaciona amb la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Justícia.

Article 2

Òrgans d’assistència al conseller

—1 Les unitats d’assistència i suport al conseller de Justícia són les següents:

a) El Gabinet del conseller.

b) El Gabinet de Comunicació.

c) La Secretaria del conseller.

—2 Del Gabinet del conseller depenen:

a) L’Oficina de Protocol.

b) L’Oficina de Relacions Institucionals.

—3 El Gabinet del conseller, les unitats que en depenen i la Secretaria del conseller tenen les funcions regulades a l’article 2 del Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia, modificat pel Decret 101/1995, de 24 de març.

—4 El Gabinet de Comunicació té les funcions següents:

a) La coordinació i la promoció de les relacions amb els mitjans de comunicació.

b) L’elaboració i la transmissió de notes de premsa.

c) La preparació d’entrevistes i rodes de premsa.

d) La generació d’informació.

e) L’anàlisi del contingut informatiu dels mitjans de comunicació i la seva repercussió en el Departament.

f) L’assessorament del conseller sobre la matèria que li es pròpia.

g) Qualsevol altra funció, que d’acord amb la seva naturalesa, li sigui encomanada pel conseller.

—5 Els titulars de les unitats esmentades ocupen llocs de treball que es proveeixen mitjançant personal eventual, el qual es regeix per la normativa que li és pròpia.

Capítol II

Observatori de Dret Privat de Catalunya

Article 3

Creació de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya

Es crea l’Observatori de Dret Privat de Catalunya, com a òrgan desconcentrat del Departament de Justícia, sense personalitat jurídica pròpia, i adscrit directament al titular del Departament, amb la finalitat d’actuar com un instrument especialitzat de l’acció política del Govern de la Generalitat en matèria de dret privat de Catalunya i com un centre de seguiment, estudi, debat i divulgació d’aquest i de relacions amb altres organismes estatals i internacionals amb finalitats semblants.

Article 4

Funcions de l’Observatori

Les funcions de l’Observatori són les següents:

a) El seguiment del desenvolupament de l’ordenament jurídic català en matèria de dret privat.

b) L’estudi i la recerca del dret privat en les seves diverses branques.

c) La creació d’un fons documental i bibliogràfic sobre el dret privat.

d) La divulgació de les institucions de dret privat de Catalunya, vigents en el seu territori, i les activitats de formació sobre les branques de què es compon, per mitjà de l’organització d’actes, publicacions i la concessió de beques i ajuts, en col·laboració amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

e) L’assessorament al titular del Departament de Justícia, l’elaboració d’informes i dictàmens en matèria de dret privat i la proposta de disposicions legals.

f) El manteniment de relacions amb altres entitats o organismes de l’Estat espanyol o d’altres estats amb objectius coincidents.

g) La proposta de revisió i actualització del Dret Civil de Catalunya.

h) Les altres funcions que dintre de l’àmbit d’actuació propi de l’Observatori li encomani el conseller de Justícia.

Article 5

Organització

—1 L’Observatori s’organitza en un Consell Rector presidit pel conseller de Justícia, una direcció executiva i una Comissió de Codificació.

—2 El Consell Rector determinarà anualment els plans d’actuació i controlarà el seu compliment. Per ordre del conseller de Justícia es determinarà la seva composició i s’establiran les normes de funcionament.

—3 Al capdavant de l’Observatori hi ha un director, nomenat pel titular del Departament de Justícia, que en dirigeix les activitats i executa els plans d’actuació aprovats pel Consell Rector. El règim jurídic d’aplicació i les altres característiques d’aquesta dotació es determinaran en la corresponent relació de llocs de treball.

—4 El titular del Departament de Justícia nomenarà, entre funcionaris d’aquest Departament, un secretari de l’Observatori, amb la funció de donar suport, especialment al seu director i al Consell Rector, del qual serà secretari, amb veu però sense vot.

—5 Els membres de Consell Rector podran percebre dietes i indemnitzacions per les assistències a les reunions, d’acord amb la normativa vigent.

—6 La composició i funcionament de la Comissió de Codificació es determinaran per Ordre del conseller de Justícia.

Capítol III

Secretaria General del Departament de Justícia

Article 6

Funcions del secretari general del Departament de Justícia

El secretari general del Departament de Justícia, com a segona autoritat del Departament, exerceix les funcions que li atribueix l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les que li siguin encomanades per delegació del titular del Departament i participa en l’assignació d’objectius de les direccions generals i organismes adscrits al Departament de Justícia, com també fa el seguiment i l’avaluació de l’assoliment d’aquests objectius.

Article 7

Estructura de la Secretaria General del Departament de Justícia

—1 La Secretaria General s’estructura en els òrgans següents:

a) La Direcció de Serveis.

b) L’Assessoria Jurídica, en els termes que preveu l’article 14 del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

—2 Les delegacions territorials dependran de la Secretaria General en els termes que disposa l’article 1 del Decret 285/1992, de 24 de novembre, de creació de les delegacions territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida i Tarragona.

Article 8

Funcions de la Direcció de Serveis

A la Direcció de Serveis li corresponen les funcions següents:

a) L’administració, el règim interior i la gestió dels serveis generals del Departament, sota la direcció del secretari general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

b) La direcció i la coordinació de les unitats que en depenen i també la coordinació de la resta de serveis administratius del Departament.

c) La planificació i l’impuls d’accions encaminades a la integració i a la rendibilització i optimització màximes de les actuacions de les diferents unitats del Departament.

d) La direcció d’iniciatives que condueixin a la millora de l’avaluació de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

e) El manteniment de les relacions funcionals amb altres departaments quan li encarregui el secretari general.

f) La preparació de l’avantprojecte de pressupost del Departament en col·laboració amb els altres òrgans del Departament.

g) La coordinació i la gestió dels assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, sens perjudici de les competències d’altres unitats directives.

h) L’exercici de les funcions de coordinació i supervisió de la informatització i dels sistemes d’informació del Departament, sens perjudici de les competències d’altres unitats directives.

i) La supervisió de la gestió patrimonial, de les contractacions, de les obres i del seu manteniment, sens perjudici de les competències d’altres unitats directives.

j) Les altres funcions que li delegui el secretari general del Departament.

Article 9

Estructura de la Direcció de Serveis

—1 De la Direcció de Serveis depenen els òrgans actius següents:

a) La Subdirecció General de Gestió Econòmica.

b) El Servei de Personal i Règim Interior.

c) El Servei d’Organització Administrativa i Documentació.

—2 La Subdirecció General de Gestió Econòmica té les funcions següents:

a) La direcció i coordinació de les unitats que en depenen.

b) La coordinació de les funcions relacionades amb la gestió econòmica, de les diferents unitats del Departament que les tinguin assumides.

c) El desenvolupament dels programes generals del Departament en matèria econòmica i administrativa.

d) La gestió i administració del pressupost del Departament i el control intern i seguiment de la seva execució.

e) Els treballs preparatoris dels avantprojectes de pressupostos i de les seves modificacions.

f) El control de la comptabilitat interna i de l’habilitació del Departament.

g) L’estudi i la coordinació de les propostes de tramitació d’expedients de contractació efectuades per les diferents unitats directives del Departament i el control i la gestió de les convocatòries i licitacions.

h) La supervisió i tramitació dels expedients patrimonials i l’inventari del Departament.

i) La tramitació i el seguiment de les subvencions que el Departament atorgui.

j) L’estudi de les propostes i normes sobre qüestions econòmiques.

k) L’assessorament en matèria econòmica a totes les unitats directives del Departament i la realització d’estudis i informes en aquest àmbit.

l) Executar la política de gestió de compres i subministraments del Departament i presidir la Comissió de Subministraments.

—3 De la Subdirecció General de Gestió Econòmica depenen els òrgans actius següents:

a) El Servei de Contractacions i Patrimoni.

b) La Secció de Gestió Pressupostària.

c) La Secció d’Anàlisi Econòmica.

—4 El Servei de Contractacions i Patrimoni té les funcions següents:

a) L’examen, l’anàlisi i la coordinació de les propostes de tramitació d’expedients en matèria de contractació, subministraments i patrimoni efectuades per les diferents unitats directives del Departament.

b) El control dels procediments i de la formalització de tots els expedients relatius a la contractació que són competència del Departament.

c) La supervisió i la vetlla per l’harmonització de tots els expedients que donin lloc a la signatura de convenis amb contraprestació econòmica per part del Departament.

d) La gestió i l’administració dels mitjans immobiliaris del Departament.

e) La formació i l’actualització de l’inventari del patrimoni mobiliari i immobiliari adscrit al Departament.

f) Qualsevol altra funció que li encomani el subdirector general de Gestió Econòmica.

—5 Del Servei de Contractacions i Patrimoni depenen els òrgans actius següents:

a) La Secció de Contractacions.

b) La Secció de Patrimoni.

Article 10

Funcions i estructura dels òrgans actius

Tots els òrgans actius referits en aquest capítol tenen les funcions i l’estructura previstos en les disposicions de caràcter general actualment vigents i que els regulen, excepte els òrgans actius que tinguin les seves funcions i la seva estructura regulats en aquest Decret.

Capítol IV

Secretaria Sectorial d’Execució Penal

Article 11

Creació de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal

Es crea la Secretaria Sectorial d’Execució Penal, amb les funcions de direcció, planificació, coordinació i execució de les polítiques d’execució penal de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció superior del titular del Departament de Justícia i la dependència del secretari general del Departament esmentat en totes les funcions d’aquest que no tingui atribuïdes, d’acord amb el que determina l’article 11.2 de la Llei 13/1989, de 14 de setembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificat per la Llei 2/1992, de 7 de juliol.

Article 12

Funcions de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal

Corresponen a la Secretaria Sectorial d’Execució Penal les funcions següents:

a) L’elaboració de propostes de directrius sobre les polítiques d’execució penal de la Generalitat.

b) La coordinació, el seguiment i la supervisió de la implantació de les polítiques d’execució penal.

c) La coordinació, sota la direcció del titular del Departament de Justícia, i en el seu cas, del secretari general del Departament, dels programes i les actuacions de les diferents direccions generals i òrgans que en depenen.

d) La direcció i coordinació dels òrgans que s’adscriuen a la Secretaria Sectorial.

e) L’elaboració, conjuntament amb els directors generals que en depenen, dels programes de necessitats i l’avantprojecte de pressupost de la Secretaria Sectorial, sens perjudici de les competències de la Secretaria General del Departament sobre aquesta matèria.

f) La direcció i el control de la gestió del pressupost de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal, sota la coordinació del secretari general del Departament.

g) La proposta, al secretari general del Departament, de les reformes dirigides a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal i la preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment.

h) Vetllar per l’organització, la simplificació i la racionalització administrativa i garantir el suport tècnic i jurídic del Departament en l’àmbit de l’execució penal, sens perjudici de l’atribució de funcions que deriva de la normativa vigent sobre els serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

i) Totes aquelles funcions que li delegui el titular del Departament de Justícia o el secretari general d’aquest Departament.

Article 13

Estructura de la Secretaria Sectorial d’Execució Penal

—1 De la Secretaria Sectorial d’Execució Penal depenen:

a) La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació.

b) La Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil.

c) La Subdirecció General d’Inserció Sociolaboral.

—2 La Direcció General de Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació i la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil tenen les funcions i l’estructura previstes en la normativa actualment vigent que les regula.

—3 La Subdirecció General d’Inserció Sociolaboral té les funcions següents:

a) La planificació i la coordinació de l’execució dels programes de formació ocupacional, si escau, en col·laboració amb el Departament de Treball, o amb altres administracions públiques o institucions privades.

b) La planificació i la coordinació de l’execució dels programes d’inserció laboral, en col·laboració també, si escau, amb altres administracions i institucions.

c) La planificació i la coordinació de l’execució dels programes en mediació penal.

d) La planificació i la coordinació de l’execució dels programes d’atenció a la víctima.

—4 La Secció de Mediació i d’Atenció a la Víctima, fins ara dependent de la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i de Justícia Juvenil, passa a dependre de la Subdirecció General d’Inserció Sociolaboral.

—5 El Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, creat per la Llei 5/1989, de 12 de maig, es relaciona amb el Departament de Justícia mitjançant la Secretaria Sectorial d’Execució Penal.

Disposició addicional

Se suprimeix la Subdirecció General de Coordinació Administrativa de la Secretaria General del Departament de Justícia, regulada als articles 1 i 2 del Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Se suprimeix la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni, regulada al Decret 22/1989, de 24 de gener de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia, i al Decret 62/1999, de 9 de març, pel qual es reestructura l’esmentada Subdirecció General.

Se suprimeix el Servei de Contractacions i Subministraments, regulat al Decret 62/1999, de 9 de març, esmentat anteriorment.

Se suprimeix el Servei de Gestió Econòmica, regulat al Decret 22//1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia, i al Decret 130/1996, de 16 d’abril, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Disposició derogatòria

Queda expressament derogada qualsevol disposició de rang igual o inferior que contradigui aquest Decret o que s’hi oposi, i especialment les disposicions següents:

Articles 1 i 2, apartats 1, 2 i 5, del Decret 100/1987, de 20 de febrer, de reestructuració orgànica del Departament de Justícia, modificat pel Decret 101/1995, de 24 de març.

Articles 1.a) i b), 2, 5 i 6 del Decret 22/1989, de 24 de gener, de reestructuració de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Articles 1 i 2 del Decret 62/1999, de 9 de març, pel qual es reestructura la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni de la Secretaria General del Departament de Justícia.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el titular del Departament de Justícia per dictar les disposicions necessàries per regular el funcionament de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya i especialment la determinació dels membres del Consell Rector, no previstos en aquest Decret, i el seu funcionament.

Segona

El titular del Departament de Justícia dictarà les disposicions necessàries per al desplegament d’aquest Decret.

Tercera

S’autoritza el conseller d’Economia, Finances i Planificació per dictar les disposicions que calguin per al desplegament, l’eficàcia i l’execució del que disposa aquest Decret, i, en particular, per efectuar les modificacions pressupostàries que siguin conseqüència d’aquesta reestructuració.

Quarta

Els òrgans, unitats administratives i llocs de treball dependents dels centres directius que es creen, i que no modifiquen la seva adscripció d’acord amb el que es disposa en aquest Decret subsistiran amb la seva actual denominació i funcions fins que no es procedeixi, si escau, a la seva revisió.

Cinquena

Aquest Decret entra en vigor el dia següent de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 10 de gener de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Núria de Gispert i Català

Consellera de Justícia

Date: 
Wednesday, 19 January, 2000