CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20151, de 31.12.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20151, de 31.12.2001).

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3543 A, pàgina 20151.

Article 12

Modificació del títol 3 de la Llei 15/1997

Apartat 2

On diu:

"b) La vigilància, la regulació i la protecció de proves esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin una incidència major en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals.",

ha de dir:

"b) La vigilància, la regulació i la protecció de proves esportives que afectin vies interurbanes o que tinguin una incidència major en el nucli urbà, sens perjudici de les competències municipals, llevat de les que organitzen entitats sense afany de lucre i administracions públiques.".

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3543 A, pàgina 20170.

Article 45

Modificacions del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre

Apartat 1

On diu:

"(...) en la forma, els terminis i les condicions establertes per la normativa de la funció pública respecte del nivell superior de classificació dins del grup (...)",

ha de dir:

"(...) en la forma, els terminis i les condicions establertes per la normativa de la funció pública, respecte del nivell corresponent de classificació dins del grup (...)".

Date: 
Thursday, 21 March, 2002