CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001).CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (DOGC núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001).

Havent observat errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543 A, pàg. 20147, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàgina 20148

Article 2

Reduccions de la base imposable

On diu:

"En les adquisicions mortis causa, incloses les dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances...",

ha de dir:

"1. En les adquisicions mortis causa, incloses les dels beneficiaris de pòlisses d’assegurances...".

A la pàgina 20149

Article 3

Tarifa

On diu:

"La quota íntegra de l’impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la base liquidable, calculada segons el que es disposa en l’article, l’escala següent:",

ha de dir:

"La quota íntegra de l’impost sobre successions i donacions s’obté aplicant a la base liquidable, calculada segons el que es disposa en l’article 2, l’escala següent:"

A la pàgina 20150

Article 9

Modificació de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua

On diu:

"7. S’afegeixen en dos nous apartats a la disposició transitòria 5a de la Llei 6/1999, amb la redacció següent:

"2. Els deutes pel concepte de cànon de sanejament...

"3. No obstant el que determina l’apartat 2, en els actes de liquidació...",

ha de dir:

"7. Es modifica la disposició transitòria 5a de la Llei 6/1999, amb la redacció següent:

"1. Els deutes pel concepte de cànon de sanejament...

"2. No obstant el que determina l’apartat 1, en els actes de liquidació...".

A la pàgina 20150

Article 10

Modificació del títol 1 de la Llei 15/1997

On diu:

"...ha de coincidir amb l’import del seu cost directe arrodonit fins al múltiple de 10 cèntims més proper."

ha de dir:

"...ha de coincidir amb l’import del seu cost directe arrodonit a l’alça fins al múltiple de 10 cèntims més proper."

A la pàgina 20153

Article 16

Modificació del títol 7 de la Llei 15/1997

On diu:

"Article 141. Quota

(...)

"3. La quota pels serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització, l’acreditació o l’anotació registral, i independents d’aquests és:

(...)

"b) ...L’import de cada liquidació és el mateix que el fixat per l’apartat 2 d’aquest article.",

ha de dir:

"Article 141. Quota

(...)

"3. La quota pels serveis de control sanitari que siguin ulteriors a l’autorització, l’acreditació o l’anotació registral, i independents d’aquests és:

(...)

"b) (...) L’import de cada liquidació és el mateix que el fixat per la lletra a d’aquest apartat.".

A la pàgina 20153

Article 16

Modificació del títol 7 de la Llei 15/1997

On diu:

"Article 141. Quota

(...)

"4. El barem de liquidacions a què es refereix l’apartat 3.b és el següent:

"a) Una sola liquidació de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les instal·lacions que són objecte d’activitat de control sanitari oficial l’any o de fins a quatre.

"b) Dues liquidacions per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les instal·lacions que són objecte de cinc activitats de control sanitari l’any, o de més de quatre i fins a dotze

"c) Quatre liquidacions de la taxa per any natural a les empreses, establiments, serveis o instal·lacions que són objecte de tretze o més activitats de control sanitari l’any.",

ha de dir:

"Article 141. Quota

(...)

"4. El barem de liquidacions a què es refereix l’apartat 3.b és el següent:

"a) Una sola liquidació de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les instal·lacions que són objecte d’entre una i quatre activitats de control sanitari l’any.

"b) Dues liquidacions per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les instal·lacions que són objecte d’entre cinc i dotze activitats de control sanitari l’any.

"c) Quatre liquidacions de la taxa per any natural a les empreses, els establiments, els serveis o les instal·lacions que són objecte de tretze o més activitats de control sanitari l’any.".

A la pàgina 20156

Article 16

Modificació del títol 7 de la Llei 15/1997

On diu:

"Article 169. Quota

"La quota de la taxa és:

"1. Per l’estudi i l’informe establerts en la resolució dels expedients d’autorització",

ha de dir:

"Article 169. Quota

"La quota de la taxa és:

"1. Per l’estudi i l’informe previ a la resolució dels expedients d’autorització.".

A la pàgina 20156

Article 16

Modificació del títol 7 de la Llei 15/1997

On diu:

"Article 169. Quota

"La quota de la taxa és:

(...)

"2. Per l’estudi i l’informe establerts en la resolució dels expedients de certificació sanitària de transport sanitari",

ha de dir:

"Article 169. Quota

"La quota de la taxa és:

(...)

"2. Per l’estudi i l’informe previs a la resolució dels expedients de certificació sanitària de transport sanitari".

A la pàgina 20157

Article 16

Modificació del títol 7 de la Llei 15/1997

On diu:

"Article 185. Quota

"L’import de la quota és:

(...)

"1.2  Amidament de distàncies entre el local proposat per a la instal·lació i la resta de les oficines de farmàcia instal·lades i els centres d’atenció primària: 31,42",

ha de dir:

"Article 185. Quota

L’import de la quota és:

(...)

"1.2  Amidament de distàncies entre el local proposat per a la instal·lació i la resta de les oficines de farmàcia instal·lades i els centres d’atenció primària: 631,42."

A la pàgina 20159

On diu:

"Article 17

"Modificació del títol 9 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Apartats 6 i 7

On diu:

"2.5.1. Convalidació d’assignatures i títols nauticopesquers: 18

"7. Es modifica l’article 319 quinquies del capítol 15 del títol 9 de la Llei 15/1997, que passa a tenir la redacció següent:",

ha de dir:

"2.5.1. Convalidació d’assignatures i títols nauticopesquers: 18

"2.6  Autoritzacions d’obertura:

"2.6.1  Escoles esportives nàutiques 61,30

"2.6.2  Centres privats per a l’ensenyament de la navegació d’esbarjo 61,30

"2.6.3  Centres de busseig 61,30

"7. Es modifica l’article 319 quinquies del capítol 15 del títol 9 de la Llei 15/1997, que passa a tenir la redacció següent:".

A la pàgina 20161

Article 17

Modificació del títol 9 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Apartat 8.

On diu:

"Article 319 novies. Quota

(...)

"2. Quota de la taxa per productes emparats.

(...)

"2.2 (...) quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, ...",

ha de dir:

"Article 319 novies. Quota

(...)

"2. Quota de la taxa per productes emparats.

(...)

"2.2 (...) quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 Kg anuals, ...".

A la pàgina 20161

Article 17

Modificació del títol 9 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Apartat 9

On diu:

"Article 319 undecies Subjectes passius.

(...)

"...l’elaboració de l’estudi que s’ha d’efectuar.",

ha de dir:

"Article 319 undecies Subjectes passius.

(...)

"...l’elaboració de l’estudi que s’ha de verificar."

A la pàgina 20161

Article 17

Modificació del títol 9 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

Apartat 9

On diu:

"Article. 319 duodecies Acreditament.

(...)

"2. (...) per a efectuar l’estudi.",

ha de dir:

"Article. 319 duodecies Acreditament.

(...)

"2. (...) per a la verificació de l’estudi.".

A la pàgina 20162

Article 18

Modificació del títol 12 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

On diu:

"Article 338. Acreditament

(...)

"2. La no-liquidació de la taxa en la fase assenyalada per l’apartat b anterior té les conseqüències següents:",

ha de dir:

"Article 338. Acreditament

(...)

"2. La no-liquidació de la taxa té les conseqüències següents:

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3556, pàgina 1079

Article 27

Modificació de l’article 23 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre

On diu:

"Primer. Els contractes menors de quantia inferior o igual a 30.050,61 euros.",

ha de dir:

"Primer. Els contractes menors de quantia inferior o igual a 3.005,06 euros.".

A la pàgina 20168

Article 34

Modificacions de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances

On diu:

"9. Es modifica l’article 21 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, que queda redactat de la manera següent:

"1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives i delegar-hi totes o algunes de les competències a què fa referència l’article 19.4 i 6.",

ha de dir:

"9. Es modifica l’article 21 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, que queda redactat de la manera següent:

"1. La Junta de Govern pot constituir una o més comissions executives i delegar-hi totes o algunes de les competències a què fa referència l’article 19.d i f.".

A la pàgina 20168

Article 34

Modificacions de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances

On diu:

"10. Es modifica l’article 23 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, que queda redactat de la manera següent:

(...)

"d) La preparació i la redacció dels documents a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 19.",

ha de dir:

"10. Es modifica l’article 23 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, que queda redactat de la manera següent:

(...)

"d) La preparació i la redacció dels documents a què es refereixen les lletres a, b i c de l’article 19.".

A la pàgina 20169

Capítol II

Mesures sobre el sector públic

Secció quarta

El Consell Català de la Producció Agrària Integrada

On diu:

"El Consell Català de la Producció Agrària Integrada",

ha de dir:

"El Consell Català de la Producció Integrada".

A la pàgina 20169

Article 38

Règim sancionador

On diu:

"6. Els ingressos derivats de la imposició de les sancions resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció Agrària Integrada.",

ha de dir:

"6. Els ingressos derivats de la imposició de les sancions resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció Integrada.".

A la pàgina 20169

Article 38

Règim sancionador

On diu:

"7. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:

"a) El president o presidenta del Consell Català de la Producció Agrària Integrada.",

ha de dir:

"7. Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:

"a) El president o presidenta del Consell Català de la Producció Integrada.".

A la pàgina 20170

Article 45

Modificacions del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre

On diu:

"1. S’afegeixen dos nous apartats a l’article 82 del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb el redacció següent:

(...)

"Les disposicions de l’apartat d’aquest article...",

ha de dir:

"1. S’afegeixen dos nous apartats a l’article 82 del Text únic de la Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb el redacció següent:

(...)

"Les disposicions d’aquest article...".

A la pàgina 20171

Article 51

Modificacions del títol 5 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

Apartat 4

On diu:

"4. Es modifica el paràgraf segon de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, que resta redactat de la manera següent:

"Posseir, abans de la primera venda, d’espècies pesqueres o marisqueres de talla o pes antireglamentari.",

ha de dir:

"4. Es modifica el paràgraf segon de la lletra a de l’apartat 2 de l’article 20 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, que resta redactat de la manera següent:

"Posseir, abans de la primera venda, espècies pesqueres o marisqueres de talla o pes antireglamentari.".

A la pàgina 20174

Article 60

Modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge

On diu:

"Es modifica l’article 39 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, modificat per la Llei 7/1998, de 8 de juny, que queda redactat de la manera següent:

"Article 39. Composició

(...)

"2. En el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya hi ha d’haver representants...",

ha de dir:

"Es modifica l’article 39 de la Llei 24/1991, de l’habitatge, modificat per la Llei 7/1998, de 8 de juny, que queda redactat de la manera següent:

"Article 39. Composició

(...)

"2. En el Consell Assessor de l’Habitatge de Catalunya hi han d’ésser representats...".

A la pàgina 20174

Article 62

Modificacions de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya

On diu:

"c) (...) llevat que s’hagi d’aplicar el que estableix l’apartat 5.",

ha de dir:

"c) (...) llevat que s’hagi d’aplicar el que estableix la lletra f.".

A la pàgina 20174

Article 62

Modificacions de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d’ordenació farmacèutica de Catalunya

On diu:

"f) (...) d’acord amb el criteri poblacional establert per l’apartat 3. En aquest cas, el nombre d’oficines de farmàcia...",

ha de dir:

"f) (...)d’acord amb el criteri poblacional establert per la lletra d. En aquest cas, el nombre d’oficines de farmàcia...".

A la pàgina 20176

Disposicions addicionals

Tretzena

Règim de comunicació dels ajuts públics

On diu:

"(...) adoptin qualsevol de les tipologies definides per la dita Llei 14/1985, ...",

ha de dir:

"(...) adoptin qualsevol de les tipologies definides per la dita Llei 4/1985,...".

A la pàgina 20177

Disposicions finals

Primera

Sancions del Consell Català de Producció Agrària Integrada i del Consell de Producció Agrària Ecològica

On diu:

"Sancions del Consell Català de Producció Agrària Integrada...",

ha de dir:

"Sancions del Consell Català de Producció Integrada...".

Date: 
Wednesday, 6 February, 2002