CORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administrativesCORRECCIÓ D’ERRADES a la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

(DOGC núm. 3543A, pàg. 20147, de 31.12.2001).

Havent observat diverses errades al text de l’esmentada Llei, tramès al DOGC i publicat al núm. 3543A, pàg. 20147, de 31.12.2001, se’n detalla l’oportuna correcció:

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20149

Secció segona

Impost sobre successions i donacions

Article 2. Reduccions de la base imposable

On diu: Onzè. ...la reducció practicada juntament amb els interessos de demora acreditats. Els interessos no "es produeixen", sinó que la Generalitat hi té dret (en merita) o la reconeixen com a creditora (li acrediten).

Ha de dir: Onzè. ...la reducció practicada juntament amb els interessos de demora acreditats.

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20150

Article 7. Tipus de gravamen dels documents notarials

On diu: b) ...conforme al que disposa l’article 20.dos de la Llei 37/1992,...

Ha de dir: b) ...conforme al que disposa l’article 20.2 de la Llei 37/1992,...

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20151

Article 11. Modificació del títol 2 de la Llei 15/1997

On diu: "a) ...promoguts per persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, ...

Ha de dir: "a) ...promoguts per persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, ...

Article 12. Modificació del títol 3 de la Llei 15/1997

On diu: "c) La regulació i la vigilància en a filmacions cinematogràfiques, ...

Ha de dir: "c) La regulació i la vigilància en filmacions cinematogràfiques, ...

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20161

On diu: "Article 319 novies. Quota

[...]

"1.2  Per l’emissió del certificat d’actualització de dades: 6 euros anuals per a tots els operadors.

Ha de dir: "Article 319 novies. Quota

[...]

"1.3  Per l’emissió del certificat d’actualització de dades: 6 euros anuals per a tots els operadors.

On diu: "2. Per als operadors productors-elaboradors, elaboradors o importadors:

"2.1  En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 180.

"2.2  En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 200.

"2.3  En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 550.

"2.4.  En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 600"

Ha de dir: "2.2. Per als operadors productors-elaboradors, elaboradors o importadors:

"2.2.1. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat no superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 180.

"2.2.2. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 200.

"2.2.3. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada exclusivament, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 550.

"2.2.4. En el cas d’elaboradors de productes emparats en el sistema de producció agrària integrada que també tenen una línia d’elaboració de producte convencional, quan el volum de producte envasat superi els 200.000 Kg anuals, anualment: 600"

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20162

On diu: "Article 338 terdecies. Afectació d’ingressos

"Els ingressos procedents de la recaptació de la taxa per la tramitació de les inscripcions, les modificacions i els lliurament de...

Ha de dir: "Article 338 terdecies. Afectació d’ingressos

"Els ingressos procedents de la recaptació de la taxa per la tramitació de les inscripcions, les modificacions i el lliurament de...

On diu: "Article 370. Quota

"3.  La xifra del volum anual de vendes a què es refereix l’apartat 2es basa en la facturació...

Ha de dir: "Article 370. Quota

"3.  La xifra del volum anual de vendes a què es refereix l’apartat 2 es basa en la facturació...

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20166

Article 27. Modificació de l’article 23 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre

On diu: "Primer. Els contractes menors de quantia inferior o igual a 3.050,61 euros.

a de dir: "Primer. Els contractes menors de quantia inferior o igual a 30.050,61 euros.

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20168

Secció segona

Institut Català de Finances

Article 34. Modificacions de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances

On diu: 14.  Es modifica l’article 27 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances, que resta redactat de la manera següent:

En el termini de tres mesos, el Govern ha de constituir el Consell assessor de l’Institut Català de Finances.

"1. ...

Ha de dir: 14. Es modifica l’article 27 de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l’Institut Català de Finances, que resta redactat de la manera següent:

"1. ...

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20171

La secció quarta del capítol III del títol II, el contingut de la qual es correspon amb l’article 49 del text publicat, cal tenir-la íntegrament per no posada i buida de contingut.

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20172

Secció segona

Mesures en matèria d’infraestructures hidràuliques

Article 52. Modificacions de la Llei 5/1990, de 9 de març, d’infraestructures hidràuliques de Catalunya

On diu: 1. Es modifica l’article 26 de la llei 5/1990, de 9 de març, que queda redactat de la manera següent:

Ha de dir: 1. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 26 de la Llei 5/1990, de 9 de març, i s’afegeix un apartat 4, que queden redactats de la manera següent:...

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20173

Secció quarta

Mesures sobre el règim sancionador del joc

Article 56. Modificació de la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc

On diu: "Article 17

"Règim de recursos

[...]

"3 Totes les referències que aquesta Llei fa al Departament de Governació o al conseller o consellera de Governació, s’han d’entendre referides al Departament d’Interior o al conseller o d’Interior.",

Ha de dir: "Article 17

"Règim de recursos

[...]

"3 Totes les referències que aquesta Llei fa al Departament de Governació o al conseller o consellera de Governació, s’han d’entendre referides al Departament d’Interior o al conseller o consellera d’Interior."

Secció cinquena

Mesures en matèria de carreteres i autopistes

Article 57. Modificacions de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres

5. Es modifica l’article 15 de la Llei 7/1993, de 30 de setembre, que queda redactat de la manera següent:

On diu: "2. [...] Si havent transcorregut el termini fixat per l’apartat 1, les administracions pertinents no han emès, aquest es considerarà favorable.

Ha de dir: "2. [...] Si havent transcorregut un mes del termini fixat per l’apartat 1, les administracions pertinents no han emès informe, aquest es considera favorable.

DOGC núm. 3543a, del 31 de desembre de 2001, pàgina 20177

Disposicions addicionals

On diu: Vint-i-unena

En aplicació d’aquesta Llei, el Govern ha de promoure l’homogeneïtzació de les tarifes d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta de Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.

Ha de dir: Vint-i-dosena

En aplicació d’aquesta Llei, el Govern ha de promoure l’homogeneïtzació de les tarifes d’abastament en alta, i també l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta de Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.

Vint-i-tresena

En el termini de tres mesos, el Govern ha de constituir el Consell assessor de l’Institut Català de Finances.

Date: 
Friday, 18 January, 2002