CORRECCIÓ D’ERRADA a la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002).CORRECCIÓ D’ERRADA a la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002).

Havent observat una errada en la publicació de la Correcció d’errades a la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002 (DOGC 3543A, pàg. 19872, de 31.12.2001) al DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002, se’n detalla l’oportuna correcció:

A la pàg. 2397, en la correcció que esmena l’article 39, cànon de l’aigua, i que remet a la pàgina 19881, on diu:

"Concepte
Any 2002
(euros/m3)
"(...)    
"Increment de temperatura (IT)    
només aplicable quan se superin els 31 C
0,0564
Euros/1C DM3",

ha de dir:    
"Increment de temperatura (IT)    
només aplicable quan se superin els 3º C
0,0564
Euros/ºC DM3".

Barcelona, 11 de febrer de 2002

Rosa Pérez i Robles

Cap de l’Àrea de Tractament de Textos

del DOGC en funcions

Date: 
Thursday, 14 February, 2002