Autonomous Communities

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edifics per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable.CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edifics per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable.

Havent observat errades al Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3107, pàg. 3462, se’n detalla l’oportuna correcció:

Date: 
Wednesday, 19 April, 2000

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000 (DOGC núm. 3023, pàg. 14855, de 25.11.1999).CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre de 17 de novembre de 1999, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2000 (DOGC núm. 3023, pàg. 14855, de 25.11.1999).

Havent observat errades al text de l’Ordre esmentada, tramès al DOGC i publicat en el núm. 3023, pàg. 14855, de 25.11.1999, se’n detallen les correccions oportunes.

A la pàgina 14857, a la comarca del Baix Ebre, on diu:

Date: 
Tuesday, 18 April, 2000

ORDEN de 4 de abril de 2000, de modificación de la Orden de 17 de noviembre de 1999, por la que se establece el calendario de fiestas locales de Cataluña para el año 2000ORDEN de 4 de abril de 2000, de modificación de la Orden de 17 de noviembre de 1999, por la que se establece el calendario de fiestas locales de Cataluña para el año 2000 (DOGC núm. 3023, pág. 14855, de 25.11.1999).

Vista la Orden de 17 de noviembre de 1999, por la que se establece el calendario de fiestas locales en Cataluña para el año 2000, publicada en el DOGC 3023, pág. 14855, de 25.11.1999, los ayuntamientos siguientes han tramitado un certificado de las fiestas locales de sus municipios.

Date: 
Monday, 17 April, 2000

LEY 1/2000, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 13/1989, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, del Decreto Legislativo 1/1991, por el que se aprueba la refundición de las Leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión Jurídica Asesora, y de la Ley 7/1996, de Organización de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de derogación parcial de un artículo de la Ley 3/1982, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.LEY 1/2000, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 13/1989, de Organización, Procedimiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, del Decreto Legislativo 1/1991, por el que se aprueba la refundición de las Leyes 3/1985 y 21/1990, de la Comisión Jurídica Asesora, y de la Ley 7/1996, de Organización de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y de derogación parcial de un artículo de la Ley 3/1982, del Parlamento, del Presidente y del Consejo Ejecutivo de la Generalidad.

Date: 
Friday, 31 March, 2000

DECRET 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades.DECRET 119/2000, de 20 de març, de traducció i interpretació jurades.

L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que el català és la llengua pròpia de Catalunya i li atorga el caràcter de llengua oficial de Catalunya. D’altra banda atribueix a la Generalitat la funció de garantir-ne l’ús normal i oficial i de crear les condicions que permetin d’arribar a la igualtat plena amb el castellà quant als drets i els deures dels ciutadans de Catalunya.

Date: 
Thursday, 30 March, 2000

DECRET 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·liDECRET 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

Date: 
Monday, 27 March, 2000

Pages